a5.12Ko 4.7
b5.2Ro 8.23
c5.6Ibr 11.13-16
d5.8Plp 1.23
e5.9Kol 1.10, 1Te 4.1
f5.10Sav 12.14
g5.15Ro 14.7-8
h5.17Ro 8.1, Gal 6.15
i5.18Ro 5.10
j5.19Ro 3.23-25
k5.21Ibr 4.15

2 Corinthians 5

1 a  Gita taoatai, patida toa tasoasoa ne, eine mambe palata ienono mole mao. Oangga palata toa ne grum ga isulug, taoatai mambe Deo ga ipagun luma ede pade ngan gita buburiai. Luma toa ne, eaba eta ikado ngan ibage mao. Deo kekelen ikado ta ienono somisomi ga ilalala ga ila. 2 b  Be labone gita tatangtang ga tasolil ngansa loloda ikim tau ngan badanga tinida pau mambe luma pau buburiai aea ipono gita. 3Ngansa oangga tadol pononga toa oa, eine tabangabanga mao. 4Be labone tamamado ngan palata tanoeai aea toa ne ta tatangtang ga tasolil ngan ada kadonga kulupulupu. Ngansa tinida ngan tabangabanga mao. Be loloda ikim tau ngan pononga buburiai aea irobi gita. Toa bedaoa ta patida toa matenga aea ne ga ibada madonga kemi somisomi. 5Deo kekelen ikado gita ga taot ngansa iuangga ibada madonga pau toa ne pagita. Ta ibada Itautau Tutui ga inam pagita mambe mudannga ede iman kilala ngan gid danga kemikemi padengada toa iuangga ibada pagita.

6 c  Tota lolomai dung somisomi ga ienono. Be matamai nanan, oangga amamado maitne ngan patimai toa ne, eine amado toman ngan Deo toa ele tuangai oa mao. 7Be saoa danga akakado labone, eine anasi lemai kadonga lolo matua aea ta akado. Be anasi gid danga toa ageragera ngan matamai ne mao. 8 d  Tota lolomai dung ga ienono ta tinimai igelgel ngan tnannga patimai toa ne. Toa bedaoa ta gai arangrang ngan amamado toman ngan Maron somisomi ga ilalala ga ila. 9 e  Tota amarum tau ngan kadonga Deo ga itin igelgel. Akakado bedaoa somisomi, oangga amamado tanoeai maitne, mao oangga ala amado toman ngan ei buburiai. 10 f  Ngansa muriai oangga Kristus idio imado ngan ele mul patutuinga posanga aea, gita toa ngada ne manta tamadid ngan posanga imatai. Ta ei ga ikoli pagita kelede kelede ngan saoa kadonga takado ngan leda madonga tanoeai. Goibe leda kadonga kemi, mao paeamao, ei ga ikoli pagita.

Talua gid panua ta lolod kelede toman ngan Deo

11Kadonga ngan tamataud Deo ga talolon ngan ei, gai aoatai kemi ngan. Tota gai aoangga adada gid panua ngan posanga ta lolod matua ngan Deo. Lemai kadonga toa ngada ne ienono masaeai Deo imatai ga gimi matamiai pade. Ta gai aeadi mambe gimi ga anaman lolomiai mambe gai panua kemikemi naurata amai. 12Be kado gimi aoangga gai apakuru ngan gai mulian pade. Eine mao. Be gai aoangga gimi matami nanan posanga kemi ngan gai ta tinimi igelgel ngan gai. Tota oangga alongo gid panua tiselele gai, eine gimi ga akoli posanga kemi ga ila pagid mambe gai panua kemikemi naurata amai. Ngansa panua edengada tipakuru ngan gid panua ngan edap itutui mao. Matad inasi saoa danga tigera ngan matad, be matad inasi panua lolod mao. 13Be oangga panua matad inasi gai ta tikeo ga gai amangamanga, eine matamai ila ngan mao. Ngansa gai akakado Deo ele naurata. Be oangga panua matad inasi gai ta tigera mambe gai anasnasi oatainga kemi, eine gai akakado toa bedane ngan luanga gimi. 14Gai akakado toa bedaoa ngansa Kristus ele kadonga kimnga aea idada gai. Ta gai aoatai kemi mambe Kristus imate ngan luanga gita toa ngada ne. Ta ngan kadonga toa ne, eine mambe gita toa ngada ne tamate ta tarangrang ngan tanasi kadonga papaeamao pade mao. 15 g  Ei imate ngan luanga panua toa ngada ne. Ei ikado bedane ngansa iuangga gita panua toa labone tamamado, irangrang ngan tamamado ngan kadonga gita ga tinida igelgel mao, be tamamado ngan kadonga ei ga itin igelgel. Ngansa ei imate ngan luanga gita, ga kus ta idae mulian pade.

16Tota labone ga ila, irangrang ngan gai matamai inasi gid panua ngan edap mugamuga mambe gid panua tanoeai ad tikakado ne mao. Tautaunga mugaeai matamai inasi Kristus toa bedaoa, be labone akakado toa bedaoa pade mao. 17 h  Tota oangga sai ilup toman ngan Kristus, ei iuot eaba pau na. Kadonga mugamuga iduaea ga ila na. Ega, kadonga papau tota iuot ga imulmuli! 18 i  Deo kekelen ikado ga danga toa ngada ne iuot tautaunga ngan gita. Tautaunga, mugaeai taman aea miri itamatama. Be ngan Kristus ele naurata, Deo ikado ga loloda itarui toman ngan ei. Ta ei ibada naurata pagai ngan luanga gid panua ta lolod itarui toman ngan ei pade. 19 j  Naurata toa ne ipu ga bedane: Ngan Kristus ele naurata, Deo isaoa edap ta irangrang ngan gid panua lolod itarui mulian toman ngan ei. Ei imata nanan led idil papaeamao pade mao. Be ibada naurata pagai ngan palongonga gid panua ta tinasi edap toa ne ta lolod itarui toman ngan ei. 20Tota gai aman Kristus ibebe ta apaola ele posanga. Eine mambe Deo idada gid panua ngan gai lemai posanga. Ta akeo pagid bedane, “Ngan Kristus ieda, gai abeta matua gimi bedane: Manta lolomi itarui toman ngan Deo!” 21 k  Kristus ikado kadonga sat eta mao, be Deo ipaluplup leda kadonga sasat toa ngada oa ga idae ngan ei, ta ipanas ei lalaede mambe ei eaba kadonga sat aea. Toa bedaoa ta gita taot panua tututui Deo imatai ngan Kristus ele naurata.

Copyright information for `BCH