a9.12Ko 8.1-7
b9.6Snd 11.24-25
c9.9Sng 112.9
d9.10Ais 55.10
e9.112Ko 1.11, 4.15

2 Corinthians 9

Paulus ikim gid Korintikoromot led tenainga motean

a Gimi aoatai kemi ngan tenainga toa gai apaluplup ngan luanga gid panua tututui ton Deo. Tota lemai ipu eta ngan bodenga posanga mamarae pagimi ngan mao. Ngansa naoatai mambe gimi amamarum tau ngan kadonga toa ne, ta napakuru ngan gimi pagid Masedonia matadeai. Nakeo pagid mambe rai ede ila na, gimi panua Akaia ami akoromot motean lemi luanga. Ta panua busa ngan gid tigera lemi kadonga toa ne ta gid pade timamarum ngan koromotnga led tenainga. Be tinig ngan lemai pakurunga toa ne ngan gimi iuot mambe posanga sapaean mao. Tota nasula gid oaeoaeda toa ne ga tila pagimi, ngansa nakim matami idae ngan paluplupnga luanga toa ne, lalaede mambe napakuru ngan gimi. Ngansa oangga gid Masedonia etangada tinam toman ngan gau ta tigera mambe gimi akoromot lemi tenainga maitne, eine ga maeamaea gai kautede ngan lemai pakurunga sapaean toa oa. Be gimi ga maeamaea gimi kapei. Tota naoangga kemi ngan narenren pagid oaeoaeda ngan tila pagimi motean, ta tilua gimi ngan paluplupnga lemi tenainga toa gimi aposa tautaunga ngan mugaeai. Toa bedaoa ta lemi tenainga ga inasi lemi tingelgel, be eaba eta idada gimi ngan mao.

b Be matami nanan danga ga oaine: Lemi tenainga eine mambe annga ipuapua toa gimi aearum. Eaba sai iarum annga ipuapua pidaede, muriai ei ga ibada annga pidaede. Be eaba sai iarum annga ipuapua busa, muriai ei ga ibada annga busa. Gimi kelede kelede manta arau posanga motean toa lolomiai na, ta adol lemi tenainga. Be irangrang ngan lolomi ruangada ngan mao ga anaman mambe gid panua tisusuran gimi ngan mao pade. Ngansa Deo ikim tau eaba sai toa itin igelgel ta idol ele tenainga. Be Deo irangrang ngan ilolo marum pagimi kapei tau ta ikado ga lemi danga sisid toa ngada ne imata karanga somisomi. Toa bedaoa ta gimi ga arangrang tau ngan kadonga naurata kemikemi imata ede ga ede. c Eine lalaede mambe Deo ele laulau aea posanga ga bedane,

“Eaba sai toa ikado ele mamaron kapei tau pagid panua lululunga ad,
ele kadonga tutui ienono somisomi ga ilalala ga ila.”

10  d Deo kekelen ibabada annga ipuapua pan dadanga itama ta iarum. Ei kekelen ipanpan panua toa ngada ne ad annga. Ta ei ga ipan danga toa ngada ne pagimi ta ikado ga lemi danga sisid ipupulou. Toa bedaoa ta irangrang ngan akado lemi mamaron ngan danga sisid toa na, mambe annga ipuapua iuot busa. Tota lemi kadonga tututui ga iuot busa mambe eaba ibada annga busa imatua dadangai. 11  e Deo ga ibada danga sisid busa pagimi ngan edap imata ede ga ede. Ta somisomi gimi ga arangrang ngan akado lemi mamaron. Toa bedaoa ta lemi tenainga toa gai atal ne, eine ga ikado panua busa ga tiposa kemi ga ila pan Deo.

12 Ngansa lemi naurata ngan lualuanga toa ne eine ilualua gid panua tututui ton Deo ngan saoa danga tipapauis ngan. Ga pade, ikado gid ga tiposa kemi ga ila pan Deo kapei ga kapei tau. 13 Ta naurata toa gimi akado ngan luanga gid, eine ga ipasolan mambe lemi kadonga eine kemi. Ta gid ga tisoa Deo ieda, ngansa tiuatai mambe gimi alongo kemi Deo ilinge ga akisi matua ato kemi ton Kristus. Be gid ga tisoa Deo ieda pade ngansa tigera gimi akado lemi mamaron ila pagid, ga pagid panua toa ngada ne. 14 Gid ga tiuatai mambe Deo ele kadonga lolo marum aea iuon lolomiai, ta gid ga tikim gimi kapei tau. Ta tikado led raring ngan luanga gimi pade. 15 Be tenainga toa Deo ipan pagita eine kapei ga kapei tau, ta irangrang ngan eaba eta iaoa inasi kemi ipu mao. Manta taposa kemi ga ila pan Deo ngan ele tenainga toa ne.

Copyright information for `BCH