a1.1Lu 1.3
b1.2Mk 16.19, Lu 24.49-51
c1.3Lu 24.36-49, PA 10.41
d1.4Lu 24.49, Ins 14.16-17, PA 2.33
e1.5Mt 3.11
f1.6Lu 24.21
g1.7Mk 13.32
h1.8Mt 28.19, Lu 24.48
i1.11Mt 26.64, Lu 21.27
j1.12Lu 24.50-53
k1.13Mt 10.2-4
m1.16Sng 41.9
n1.18Mt 27.3-8
o1.20Sng 69.25, 109.8
p1.22Mk 1.9, 16.19, Ins 15.27

Acts 1

Iesus iposa tautaungangan isula Itautau Tutui

1 a  Leg eaba Tiopilus, ngan leg laulau toa nabode matamata ga ila pago, nabode posanga ngan Iesus ele kadonga ga ele paoatainga toa ngada oa mugaeai ga inam 2 b  ga irangrang ngan ado toa Deo ibada ei ga ila buburiai. Be mugaeai ngan idae ga ila buburiai, ngan Itautau Tutui iura, ikado renrennga ga ila pagid ele panua ato ad toa isio gid. 3 c  Ei ibada ieieinga ga imate, ga kus ta ipasolan ei mulian pagid panua toa ne ngan edap imata ede ga ede, ta tiuatai kemi tau mambe ei imata bibita. Ikakado bedaoa ga irangrang ngan ado sangaul pange, ga iposaposa pagid ngan madonga Deo ibageai. 4 d  Be ado ede, gisingada tianean, ta irenren pagid bedane, “Gimi atnan Ierusalem mao, be adio ta asangasanga danga toa Tamag iposa tautaunga ngan, toa alongo gau nakeokeo ngan. 5 e  Ngansa Ioanes ikado paliliunga ngan eau, be teta pade gimi ga abada paliliunga ngan Itautau Tutui.”

6 f  Io, tila tiluplup pade, ta tibeta ei bedane, “Maron, labone gau madongan? Tibur kapei Israel ga idae bagemeai ta eao ga ot amai maron kapei ta sere ada miri itamatama na?”

7 g  Ta ikeo pagid, “Oatainga ngan gid rai ga ado toa Tamag kekelen isiosio, eine danga togimi mao. 8 h  Be gimi ga abada pamatuanga ngan ado toa Itautau Tutui isulug ga inam pagimi. Ta gimi ga apamatua leg posanga ga ila pagid Ierusalem, ga Samaria, ga ila irangrang ngan tibur toa ngada ne tanoeai.”

Iesus idae ga ila buburiai

(Markus 16.19-20 ga Lukas 24.50-53)

9Iesus ikado posanga toa ne ga kus, ta Deo ibada ei ga idae ga ila, be ele aluagau matad inasi ei. Ga kus ta laulau ede irobi ei, ta tigera ei pade mao.

10Matad inono mariamba maitne, be ei ila o. Be mole mao, panua rua per ga tiuot toman ngan gid, be led danga sisid bodbode tau. 11 i  Ta gisirua tikeo, “Gimi panua Galili ami, ikamado ga amadmadid, be matami idae ga ila mariambai? Iesus toa kelede ne, Deo ibada ei ga ila buburiai, be ei ga iluai mulian pade ngan kadonga lalaede mambe patautene agera ei itnan gimi ta idae ga ila buburiai.”

Tisio Matias ga ibada Iudas imul

12 j  Idio ta gid aluagau titnan bereo toa tiuato Oliv, ta tiluagid mulian Ierusalem. (Bereo toa oa aea maraoa ila Ierusalem eiua mambe kilomita kelede.) 13 k  Tidudunga lumaeai, ta tidae ga tila ngan bobo gadae toa timamado ngan. Gid aluagau toa oa edad ga bedane: Petrus, ga Ioanes, ga Jems, ga Andreas, ga Pilip, ga Tomas, ga Bartolomeus, ga Mateus, ga Jems toa Alpius inat, ga Saimon toa tiuato ei Selot
1.13Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio.
, ga Iudas toa Jems inat.
14Gid toa ngada oa tidol lolod kelede ta tiraring somisomi toman ngan gid taine, ga Iesus itna Maria, ga itar kakakau. 15Ngan taun toaiua gid panua toa lolod matua ngan Iesus, dabad iuot mambe buno ede sangaul rua (120).

Idio ta Petrus idae imadid rabu ngan gid ta ikeo ga,
16 m  “Oaeoaeg, mugaeai Itautau Tutui ikado posanga ga iuot Devit iaoai ngan Iudas, eaba toa ipasolan Iesus pagid panua ta tiluku ei. Be irangrang ngan Deo ele laulau aea posanga toa ne itap sapaean mao. 17Ngansa Iudas ei ede ngan gita ga ikado naurata toa ne toman ngan gita.”

18 n  (Be Iudas ibada pat toa tiuol ei ngan ele kadonga paeamao, ta iuol tano idanga ede. Ga kus ta imate, be itap ga ilabora imuga ga isulug ngan tano toa oa, be iapa pak ta imogal iborou ga iuot. 19Panua toa ngada oa Ierusalem tiuatai ngan aea ninipunga toa ne, ta ngan led posanga tiuato tano toa oa ieda Akeldama. Edaeda toa ne ipu mambe Tano Sing aea.)

20 o  Io, Petrus ikeo pade bedane, “Ngansa posanga ienono ngan Laulau Baunga aea ga bedane,

“‘Eaba toa ne ele tibur, irangrang ngan eaba eta ila ngan mao.
Ga irangrang ngan eaba eta imamado ngan mao pade.’

Be laulau toa ne aea posanga ede pade bedane,

“‘Kemi ngan eaba eta pade ibada eaba toa ne imul ngan kadonga naurata.’

21Tota gita manta tasio eaba eta rabu ngan gid arangaranga toa tilalala toman ngan gita somisomi ngan taun toa Maron Iesus ila ga inam rabu ngan gita. 22 p  Eaba toa ne manta imamado toman ngan gita toa mugaeai ga inam, ngan Ioanes Paliliunga aea ele naurata ga irangrang ngan patautene toa Deo ibada Iesus ga itnan gita ga ila. Tasio eaba eta toa igera Iesus ele daenga mulian, ta iboko toman ngan gita ngan pamatuanga posanga toa ne.”

23Ta tidol panua rua ga tidio rol, ede eine Iosep Barsabas toa ieda ede pade Iastus, be eaba ede pade ieda Matias. 24Tota tiraring ta tikeo ga, “Maron, eao oatai ngan panua toa ngada ne lolod. Pasolan gai ngan sai ngan gisirua eao sio 25ngan badanga naurata ato aea toa ne. Ngansa Iudas itnan naurata toa ne ta ila inasi ei ele edap.” 26Ta titado pat gereirei ta ipasolan mambe Matias ieda iuot ngan kadonga naurata toa ne. Tota ei itlan gid panua ato ad toa sangaul igegea ede.

Copyright information for `BCH