a12.10PA 5.19
c12.18PA 5.22-24
d12.23Dan 5.20
e12.24Ais 55.11
f12.25PA 11.29-30, 15.37

Acts 12

Erot ipamate Jems ga idol Petrus ngan luma panasnga aea

1Ngan ado toaiua, maron kapei Erot iluku panua edengada ngan iaoa kelede ton Kristus ta iuangga ipaeabu ngan gid. 2Tota ikeo ta tiket Ioanes itar kapei Jems ngan didi ga imate. 3Be igera mambe kadonga toa ne ikado ga gid Iuda tinid igelgel, ta isula ele panua ta tiluku Petrus pade. Kadonga toa ne iuot ngan ado toaiua gid Iuda tikado eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao. 4Tota idol ei ga idudunga ngan luma panasnga aea ta isio panua paraunga ad iaoa pange ngan timariala ngan ei. Ngan gid iaoa kelede kelede toa oa gid panua pangengada timamado. Ta Erot iuangga isanga eaneannga Pasova aea ila ga kus, ta ipamadid ei ngan posanga toa gid panua matadeai oa.

5Tota timariala ngan Petrus toa luma panasnga aea oa, be gid iaoa kelede ton Kristus urad pakpakia ngan raring ga ila pan Deo ngan luanga ei.

Anggelo ibada Petrusga itnan luma panasnga aea

6Erot iuangga ipamadid Petrus ngan ado sae, be ngan bong toaiua, Petrus ienono rabu ngan panua paraunga ad rua, be tiaud ei ngan sen rua. Panua paraunga ad padengada timariala ngan luma toa oa aea atama. 7Be mole mao anggelo ton Maron ila boloma pan, be taranga kapei itara luma iloleai. Ta anggelo ibage igal Petrus ikarkare, ta iuaoan ei ga idae ta ikeo, “Dae manmanae.” Be mole mao sen toa rua oa blos ngan ibage ga isulug.

8Ta anggelo ikeo pan, “Kaukau am pus ta dol lem su.” Io, Petrus ikado toa bedaoa ga kus ta anggelo ikeo, “Dol lem pononga mamarae ta nasi gau.” 9Io, anggelo iuot ga ila, ta Petrus inasi ei, be ei iadi mambe kadonga toa anggelo ikado ngan ei oa iuot tautaunga mao. Ei iuangga igera danga ede Deo ipasolan pan. 10 a  Be tilalala ga titnan eaba paraunga aea toa imadid ga imuga oa ga iuae ede pade, ta tiuot ala aea atama iaoai. Atama toa oa aen. Ienono ngan edapmata ila tuangai. Be imokakai sapaean ngan gisirua, ta tiuot ga tila. Tota tinasi edap ede ga tila kautede, be mole mao anggelo itnan ei ga ila.

11Tota Petrus imata iualai ta ikeo, “Labone naoatai tautaunga mambe Maron isula ele anggelo ngan badanga gau mulian pan Erot ibageai ga ngan danga toa ngada oa gid Iuda tiuangga tikado ngan gau!”

12Io, iuatai kemi bedaoa ga kus ta ila Maria ele lumaeai. Maria toa oa ele gergeu Ioanes, ieda ede pade Markus. Be toa eoa panua busa tede tiluplup ga tiraring. 13Petrus itintin ala toa oa aea atama, ta taine paeaeanga ede ieda Roda ila ngan aea repenga. 14Be ilongo Petrus ilinge ta iuatai ngan ei. Ta itin igelgel kapei ta ilado ga iluai mulian lumaeai, be ipokaka atama eta mao. Ila ta ipalongo gid bedane, “Petrus ta imadmadid atama iaoai!”

15Be gid panua toa oa tikeo ga, “Madongan? Eao mangamanga?” Be ei iparpar mambe ele posanga tautaunga, ta tikeo ga, “Kado aea anggelo ta?”

16Be Petrus itintin atama maitne, tota tirepe atama ga matad idae tor ngan ei ta timatala kapei. 17Be ei isoa ibage ga idae, ta ipakoko gid ga mumun. Ga kus ta iaoa inasi pagid ngan Maron ibada ei ga itnan luma panasnga aea. Ta ikeo, “Gimi apalongo Jems
12.17Jems toa ne Ioanes itar kapei oa mao. Ei Erot irau ga imate o. Be Jems toaine ei Iesus itar kakau.
ga oaeoaeda padengada ngan danga toa ne.” Idio ta itnan gid ta ila ngan tibur ede pade.

18 c  Be gaisala ngan ado sae, gid panua paraunga ad led tograinga kemi mao, ngansa tiuatai ngan saoa danga toa iuot ngan Petrus oa mao. 19Be Erot ikeo ga tisalusalu ngan ilonga ei. Ga mao, ta ibeta nanan gid panua paraunga ad toa oa. Ga kus ta ikeo ga gid manta timate.

Erot ele matenga

Idio ta Erot itnan tibur Iudea ta ila imamado ngan tibur Sisaria.
20Be ei ilolo bake tau ngan gid panua Tair ga Saidon ad. Ta ado ede gid tilup kelede ga tila pan. Be tikado ga ele madidnga ede ieda Blastus ilolo kelede ngan led posanga. Madidnga toa oa imariala ngan maron kapei Erot ele mul enonga aea. Be gid tikim maron kapei ilolo itarui mulian ngan gid, ngansa gid ad annga inaganagam ele tiburiai ga ila pagid.

21Idio ta Erot isio ado ede ngan kadonga ele posanga ila pagid, ta idol ele sogonga maron aea ta idio imado ngan ele mul patutuinga posanga aea. Tota ikado ele posanga ga ila pagid. 22Idio ta gid ipom tingangar ta tikeo ga, “Eine deo ede ta iposaposa, be eababa mao!” 23 d  Be mole mao anggelo ton Maron irau ei, ngansa ei isoa Deo ieda mao. Tota motamota tianean imogal ga imate.

24 e  Be Deo ele posanga iuasasa ga ilalala ga ila.

25 f  Idio ta Barnabas ga Saulus tipasala led naurata ngan talnga luanga ga ila pagid Ierusalem, ga kus ta tiluagid mulian. Be tibada Ioanes toa ieda ede pade Markus ga ila toman ngan gid.

Copyright information for `BCH