a14.3Mk 16.20, Ibr 2.4
b14.5PA 14.19
c14.11PA 28.6
d14.15Sng 146.6, PA 10.26
e14.16PA 17.30
f14.17Jer 5.24
g14.19PA 17.13, 2Ko 11.25
h14.22PA 15.32, 1Te 3.3
i14.26PA 13.1-2
j14.27PA 15.4, 12

Acts 14

Paulus ga Barnabas tipaola posanga ngan tuanga Aikoniam

1Ngan tuanga Aikoniam Paulus ga Barnabas tinasi kadonga lalaede mambe tikakado somisomi ta tidudunga ngan luma raring aea togid Iuda. Be tipaola posanga kemi tau, ta panua busa Iuda ad ga alu padengada ad lolod matua ngan. 2Be gid Iuda padengada toa tinid ngan posanga toa oa mao ga lolod matua ngan mao, tipamasmasi gid alu padengada lolod ta titolatola ngan gid panua lolo matua ad. 3 a  Tota gisirua tidio toa eoa mole tede, be tikakado posanga matua ngan Maron ele kadonga lolo marum aea. Be Maron ipamatua led posanga toa oa ta ilongean uisinga iuotot ngan gisirua baged ta iman kilala. 4Be panua ngan tuanga toa oa timapoga. Edengada tinasi gid Iuda, be padengada tinasi gid panua ato ad. 5 b  Be ngan ado toaiua, gid Iuda toman ngan ad madidnga ga gid panua alu padengada ad tirau posanga ngan paieieinga gisirua ta tiuangga tirau gid ngan pat. 6Be gisirua tilongo posanga toa oa ta tiaoa ga tila ngan tibur kapei Likonia, ngan tuanga Listra ga Derbe ga Likonia aea tuanga padengada gereirei. 7Ta tipapaola ato kemi toa eoa.

Barnabas ga Paulus tipaola posanga ngan tibur Likonia

8Be ngan tuanga Listra, eaba ede iae imate imamado. Itna ipopo ei toa bedaoa, ta mugaeai ga inam, irangrang ngan ilalala mao. 9Ei ilongo Paulus iposaposa, be Paulus imata inono ei ta igera mambe ei ilolo matua ta irangrang ngan ibada keminga. 10Ta Paulus ibaba kapei ga ila pan ta ikeo, “Dae madid ngan aem.” Io, tota idug ga idae ta ilalala alele.

11 c  Gid ipom tigera danga toa Paulus ikado, ta tingangar ngan posanga togid Likonia bedane, “Gid deo tipul gid ga timan eababa ta tinam pagita!” 12Be tidol deo Sus ieda ga idae ngan Barnabas, be deo Ermes ieda idae ngan Paulus ngansa ei imugamuga ngan posanga. 13Be deo Sus ele luma raring aea ienono ngan tuanga aea edapmata. Ta ele eaba tenainga aea ibada bulmakao arangaranga ga itul gid saroinga ga ila kaponga mambe nakala, ta ibada ga inam toa tuanga aea ala iaoai, ngansa ei gisingada ipom tiuangga tikado tenainga ga ila pagisirua.

14Be gid panua ato ad Barnabas ga Paulus tilongo toa bedaoa ta titaka led pononga mamarae, ta tilado ga tidudunga ipom lolodeai, ta tingangar kapei 15 d  ta tikeo, “Lemai panua, ikamado ga akado toa bedane? Gai eababa mambe gimi pade! Be gai apaola ato kemi ila pagimi ngan gimi manta atnan gid danga papaeamao toa ne ta apul lolomi ga ala pan Deo toa imamado somisomi. Ei ikado bubur ga tano ga tad ga danga toa ngada ne ienono ngan. 16 e  Mugaeai ga inam, ei ilongean gid alu toa ngada ne ga tinasi saoa edap tikim. 17 f  Be ei ikado gid kilala toa ipasolan gid panua ngan ei sai. Ei ikado kemi pagimi ta ikado aoara ga itap mariambai ga isulug ngan luanga gimi, be ikado annga ga itautau ngan aea laoe ta ikado ga aeanean ga itara gimi ga tinimi igelgel.” 18Io, Paulus iposa bedaoa, be mao. Kulupu tau ngan ei, be ipakoko gid ipom ta tikado tenainga ga ila pagisirua mao.

19 g  Be gid Iuda edengada titnan Antiok ga Aikoniam ga tinam ta tidada gid ipom ngan posanga, ta tiraurau Paulus ngan pat. Ila ga tiadi mambe ei imate, ta tidada ei ga ila gaot ngan tuanga. 20Be gid aluagau tibalil ngan ei ga kus ta idae imadid ta iluai mulian ga ila tuangai. Be ngan ado sae, ei ga Barnabas tila ngan tuanga Derbe.

Paulus ga Barnabastipamatua panua lolod

21Gisirua tipaola ato kemi ngan tuanga Derbe ta tikado panua busa ga tiuot aluagau ton Iesus. Ga kus ta tiluagid mulian ngan tuanga Listra ga Aikoniam ga Antiok. 22 h  Be tipapamatua gid aluagau lolod, ta tiposa matua pagid ngan lolod imulmuli ngan Iesus. Ta tikeo ga, “Gita taoangga tadudunga ngan madonga Deo ibageai, be manta tabisi ada kadonga kulupulupu imata ede ga ede.” 23Io, tisio gid madidnga ga timugamuga ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga kelede kelede, ga kus ta tiplese annga ga tiraring ngan dolnga gid ga tidae Maron ibageai toa lolod matua ngan ei.

Barnabas ga Paulustiluagid mulian led tuangai Antiokngan tibur Siria

24Idio ta tilalala ga tila ngan gid tuanga ngan tibur Pisidia, ga kus ta tila ngan gid tuanga Pampilia aea. 25Tipaola posanga ngan tuanga Perga ga kus ta tisulug ga tila ngan tuanga Atalia.

26 i  Toa eoa tidae ngan oaga ta tiluagid mulian led tuangai Antiok. Ngan tuanga Antiok toa oa, mugaeai gid oaeoaed tidol gisirua ga tidae Deo ibageai ngan ilolo marum ngan gisirua ta tikado naurata toa patautene tipasala. 27 j  Tinam tiuot toa eoa, ta tipaluplup gid iaoa kelede ton Kristus ta tipalongo gid ngan danga toa ngada oa Deo ikado ga iuot ngan gisirua baged, ga ngan Deo isaoa edap ngan gid alu padengada ta lolod matua ngan Iesus. 28Ta tidio toa eoa mole tede toman ngan gid aluagau.

Copyright information for `BCH