a16.1PA 14.6, 2Ti 1.5
b16.2Plp 2.19-22
d16.4PA 15.23-29
e16.6PA 18.23
g16.17Mk 1.24
h16.20Mk 13.9
i16.222Ko 11.25, 1Te 2.2
j16.27PA 12.18-19
k16.30PA 2.37

Acts 16

Timoti ila toman nganPaulus ga Sailas

1 a  Paulus inam iuot ngan tuanga Derbe ga kus ta ila ngan tuanga Listra. Be toa eoa aluagau ede ieda Timoti imamado. Itna Iuda aea ga ilolo matua ngan Iesus, be itama Grik aea. 2 b  Gid oaeoaed ngan tuanga Listra ga Aikoniam tipakuru ngan ei. 3Paulus ikim eaba toa ne ila toman ngan gid ta ibada ei ga ipalu ei, ngansa gid Iuda ngan tibur toa oa tiuatai mambe itama Grik aea.
16.3Ngan ado toaiua, gid Grik tipalu led gergeu mao. Eine nasinga togid Iuda kekelegid.
4 d  Io, tilalala ga tila ngan tuanga ga tuanga be tipapalongo gid ngan posanga toa gid panua ato ad ga madidnga tirau toa Ierusalem oa, ta tikeo ga gid manta tinasnasi. 5Tota gid iaoa kelede ton Kristus led kadonga lolo matua aea idae ga ila kapei, ta ado ga ado dabad idae ga ila kapei pade.

Ngan danga mambe ianun,Deo ipasolan Paulusngan eaba ede Masedonia aea

6 e  Paulus masin tilalala ga tila ngan tibur Prigia ga Galesia, ngansa Itautau Tutui ipakala led edap ngan paolanga Deo ele posanga ngan tibur Esia. 7Ta tiuot ngan tibur Misia aea but ta tiuangga tila ngan tibur Bitinia, be Iesus Itautau Tutui ilongean gid ga tila mao. 8Tota titnan tibur Misia ta tisulug ga tila ngan tuanga Troas. 9Be ngan bong toaiua, Paulus igera danga ede mambe ianun, ta eaba ede Masedonia aea imadmadid be ibeta matua ei bedane, “Bulou tad ta ore ga nam pagai ngan tibur Masedonia ta lua gai!” 10Paulus igera danga toa oa ga kus, ta gai
16.10Imata mambe Lukas idae ga ila toman ngan Paulus masin ngan ado toaiua, tota ngan lain toa ne ga ila, ibode posanga idil ga oainegai.
adae manmanae ga ailoilo edap ngan langa Masedonia ngansa gai aoatai, Deo ta ibaba gai ngan paolanga ato kemi ga ila pagid.

Lidia iuot Kristienngan tuanga Pilipai

11Io, gai adae oagaeai ta atnan tuanga Troas ta alado tutui ga ala ngan inu ede ieda Samotres. Ta ngan ado sae pade, alado ga adudunga ngan tuanga Neapolis. 12Be toa eoa alalala ga ala ngan tuanga Pilipai. Tuanga Pilipai toa, gid Rom tila timado ngan mugaeai, be eine kapei ga iasal tuanga padengada ngan tibur Masedonia. Ta adio amamado toa eoa ado pidaede.

13Be ngan Ado Earainga aea atnan tuanga toa oa aea ala ta aot ga ala eau isaleai. Toa eoa aoangga aot ngan tibur eta raring aea. Tota adio amado ta aposaposa toman ngan gid taine toa tiluplup ngan raring toa eoa. 14Ngan gid taine toa tilongo Paulus ele posanga oa, ede ngan gid ieda Lidia tuanga Taiataira aea. Ei ilolongean gid malo singsingia tede ga bil ta panua tiuolol pan iman ele pat aea. Be ei ilolon ngan Deo. Ta Maron ilua ei ta ipul ilolo ta ilongolongo kemi Paulus ele posanga. 15Io, ei ga ele luma lolo tibada paliliunga ga kus ta iposa matua pagai ta ikeo, “Oangga agera mambe matag itutui ngan Maron, kemi ngan anam adio leg lumaeai.” Ta gai alongo ele posanga matua toa bedaoa ta ala toman ngan ei.

Paulus ga Sailas tidudungangan luma panasnga aeangan tuanga Pilipai

16Idio ga ado ede pade, gai alalala ga ala ngan tibur raring aea, be taine paeaeanga ede iuot pagai. Iriau paeamao ienono iloleai be ikakado ei ta irangrang ngan iposa motean ngan saoa danga iuangga iuotot. Be taine blala toa oa aea mamaron tibabada pat kapei ngan ele naurata toa bedaoa. 17 g  Ei inasnasi gaingada Paulus be ingangar ta ikeo, “Panua ga gid ne timan Deo Gadae Tau ele panua naurata ad. Gid tipapaola posanga pagimi ngan Deo ele edap ngan badanga gimi mulian.” 18Be ado ga ado ikakado toa bedaoa, ta Paulus ilolo itola tau ngan ele kadonga ta ipul imata ga ila pan ta ikeo pan iriau paeamao bedane, “Naposa matua pago ngan Iesus Kristus ieda, tnan ei ga la!” Io, tutui ngan ado imata toa oa iriau paeamao itnan ei ga ila.

19Be taine toa oa aea mamaron tigera mambe led edap ngan pat aea badanga kus, ta tiluku Paulus ga Sailas ta tidada gisirua ga tila ngan tibur oalo aea ta timadid pagid madidnga matadeai. 20 h  Tibada gid ga tila pagid madidnga patutuinga posanga ad ta tikeo bedane, “Panua Iuda ad ga gid ne tipamasmasi leda panua tuangai ad lolod. 21Ta tiuangga tidada gita ta tanasi nasinga edengada toa itutui ngan gita Rom tanasnasi mao!”

22 i  Ta gid ipom tinam tiluplup ta gid pade tisol Paulus ga Sailas ngan posanga, ta gid panua patutuinga posanga ad titaka gisirua led danga sisid ta tikeo pagid led panua ta timuimui gisirua ngan keri. 23Timui gid paeamao tau ga kus ta tidol gid ga tidudunga ngan luma panasnga aea. Ta tiposa matua pan eaba imariala ngan luma toa oa ta imata kikisi gid kemi. 24Eaba toa oa ilongo led renrennga ga kus ta idol gisirua ga tidudunga ngan bobo ede gadudunga tau ngan luma panasnga aea. Be gisirua aed, ei isabun ga idudunga ngan abei rua maraoad, ga kus ta ibalep.

25Be bong irabu Paulus ga Sailas tiraring ga tibaubau gid baunga ga ila pan Deo, be gid panua padengada toa luma panasnga aea iloleai oa tilongolongo. 26Mole mao nauruge kapei ede inuga luma toa oa aea kisinga, be manmanae tau gid atama toa ngada oa imokakai, be gid panua toa ngada oa baged aea sen blos gid. 27 j  Io, eaba imariala ngan luma toa oa ienono. Be ikakrik ga idae ta igera gid atama toa ipokakai. Ta iadi mambe gid panua toa ngada oa tiaoa ga tila, tota inusi ele didi ga iuot ta iuangga ipamate ei mulian. 28Be Paulus ingangar ta ikeo, “Pamate go mulian mao! Gai toa ngada ne ta nene.”

29Ta eaba toa oa ikeo ga titun usi ga inam, ta ilado ga idudunga be isamimi ta ikor iae ga idol imata ga isulug tanoeai boloma ngan Paulus ga Sailas. 30 k  Idio ta ibada gisirua ga tiuot ta ibeta gid, “Panua rua, gau ga nakado mado ta Deo ibada gau mulian?”

31Ta tikeo, “Eao lolom matua ngan Maron Iesus, ta Deo ga ibada go mulian toman ngan lem luma lolo.” 32Tota gisirua tikado Maron ele posanga ga ila pan toman ngan ele luma lolo. 33Ta tutui ngan ado imata toaiua, eaba toa oa ibada gisirua ta isigiri ad nasimou. Be manmanae tau ei toman ngan ele panua tibada paliliunga. 34Eaba toa oa ibada gisirua ga tila ele lumaeai ta ipan ad annga, be itin igelgel kapei ngansa ei gisingada ele luma lolo toa oa lolod matua ngan Deo.

35Be gaisala ngan ado sae, gid madidnga patutuinga posanga ad tisula gid nakala ga tila ta tikeo, “Longean gid panua toa na ga tila.” 36Ta eaba toa imariala ngan luma panasnga aea ikeo pan Paulus bedane, “Gid madidnga patutuinga posanga ad tikeo ga gimirua atnan luma toa ne ga aot. Tota lolomi tarui ga ala.”

37Be Paulus ikeo pagid, “Made ikamado ga tilongo kemi amai posanga mao, be tiraurau gai sapaean panua busa matadeai? Gai panua Rom amai, be tikado toa bedaoa sapaean ngan gai. Ga tidol gai ga adudunga ngan luma panasnga aea pade! Ta labone tiuangga tipaoen gai ga aot mumulnga? Mao tau! Kemi ngan gid tinam ta tibada gai ga aot.”

38Io, gid nakala tipalongo gid panua patutuinga posanga ad ngan Paulus ele posanga mambe gisirua Rom ad, ta tilongo ga timataud. 39Tota tinam ta tikado posanga lolo isat aea pagisirua ta tibada gid ga tiuot. Ga kus ta tibeta gid ngan titnan led tuanga ga tila. 40Titnan luma panasnga aea ga tiuot ga kus ta tila Lidia ele lumaeai. Be tigera gid oaeoaed ta tipamatua lolod. Ga kus ta titnan gid ga tila.

Copyright information for `BCH