a28.22Ko 11.27
c28.5Mk 16.18
d28.6PA 14.11
e28.18PA 26.31
f28.19PA 25.11
g28.20PA 26.6-7
h28.22PA 24.14
i28.26-27Ais 6.9-10

Acts 28

Paulus masintimamado ngan inu Malta

1Gai adae kemi labiai ga kus ta tipalongo gai mambe inu toa oa ieda Malta. 2 a  Be inu toa oa aea panua
28.2Posanga idil toa neinu toa oa aea panua idodo posanga idil ede ngan Grik toa ipu mambepanua kusukusu. Tikeo ngan gid bedaoa ngansa tiuatai posanga Grik mao.
tikado kadonga ngan gai kemi ga kemi tau. Tipaisi dinga ta tibada gai mambe ad kaluae, ngansa aoara itaptap be tibur aea del kapei.
3Ta Paulus ila igougou abei busa tede ta idol ga idae dingaeai, be mole mao mota paeamao ede inaman oanaoana abei iloleai ta irarai ga iuot ta ingot Paulus ibage ta idae itututu. 4Be inu toa oa aea panua tigera mota itututu Paulus ibageai, ta tiposa pol ngan gid bedane, “Kado eaba toa ne ipapamate panua. Ngansa tautaunga itnan tad ga idae kemi labiai, be deo taine toa ikolikoli panua led kadonga papaeamao, itin ngan eaba toa ne imata bibita pade mao.” 5 c  Be Paulus itiltil ibage, ta mota itap ga isulug dingaeai, be kadonga eta iuot ngan ei mao. 6 d  Be gid panua tiuangga Paulus itin ga iuui, mao itap manmanae ga imate, be mao. Tisangasanga mole be tigera kadonga eta iuot ngan ei mao, tota tipul laborad ta tikeo ga ei deo ede.

7Be boloma ngan tibur toa oa, dadanga ton eaba kapei ede ieda Publius ienono. Ei maron ngan inu toa oa ta ibada gai ga aman aea kaluae, ta ikado kemi ngan gai ga ipanpan amai annga ngan ado tol. 8Idio ta Publius itama idibal ta itin iuanaoana ga ibebea sing. Ei idio ienono, be Paulus ila pan ta idol ibage ga idae ngan ei ta iraring, ta ikado ei ga itin iuot kemi. 9Ga kus ta gid panua padengada toa inuiai tiama ga tinam pan, ta ikado kemi ad dibala. 10Tota titada ngan gai ta tilualua gai ngan danga imata ede ga ede. Be ngan ado toaiua aoangga adae oagaeai ga ala, eine tipan saoa danga gai apapauis ngan.

Paulus masin tila tiuot Rom

11Taiko tol ila ga kus ta gai adae ngan oaga ede toa imomono inuiai ngan sanganga aoara lolo kus. Oaga toa oa tuanga Aleksandria aea, be ngan idama toa kapei oa tisap deo ninnga boge rua ad namer. 12Be gai alado ga ala ta adudunga ngan tuanga Sirakius ta adio amamado amai ado tol. 13Be toa eoa adada nagun ga idae pade ta alado ga adudunga ngan tuanga Regium. Ta ngan ado sae, moromoro kemi ede ilele ga inam. Be ngan ado sae pade, alado ga adudunga ngan tuanga Puteoli. 14Toa eoa agera oaeoaemai edengada ngan iaoa kelede ton Kristus, ta tikeo pagai ngan adio toman ngan gid ngan ado lima ga rua. Ga kus ta akakagai ngan langa Rom. 15Be gid oaeoaemai Rom ad tilongo mambe gai alalala ga anam, ta tinam tiuot pagai toa edapeai. Edengada tilalala ga tiuot pagai ngan tibur oalo aea ngan tuanga Apius, ga padengada tiuot pagai ngan tuanga toa tiuato Luma Kaluae aea Tol. Be Paulus igera gid ta itin imatua ngan gid ta iposa kemi ga ila pan Deo. 16Idio ta ala aot ngan tuanga Rom. Aot ga kus ta tilongean luma ede iman Paulus kekelen ele, ta idio imamado ngan. Be eaba paraunga aea ede imariala ngan ei.

Paulus ipaola ato kemingan tuanga Rom

17Ado tol ila ga kus ta Paulus ibaba gid madidnga Iuda ad ga tinam tiluplup. Ga kus ta ikeo pagid, “Oaeoaeg, gau nakado kadonga paeamao eta ngan alu togita mao ga ngan nasinga togid tibutibuda mao pade. Be tiluku gau sapaean toa Ierusalem ta tiaud gau ta nadae pagid Rom bagedeai. 18 e  Be gid Rom tigal nanan ag posanga ga kus ta tiuangga tilongean gau ga natnan luma panasnga aea, ngansa tigera ipu eta ngan pamatenga gau mao. 19 f  Be gid Iuda tiririak ngan posanga toa ne, ta nagera edap eta pade mao. Nakeo ga Kaisa manta ipatutui ag posanga. Be kado gimi aoangga nakado bedane ngan solnga gid panua ngan alu togau. Eine mao. 20 g  Tota ngan ipu toaine nababa gimi ga anam ta nagera gimi ga nakado leg posanga pagimi. Gau lolog matua ngan Deo ta nasangasanga ei ngan iparangrang ele posanga pagita Israel. Be ngan ipu toaine kekelen ta tiaud gau ngan sen toa ne.”

21Ta tikeo pan bedane, “Laulau eta inam pagai Iudea ga inam ikeo ngan eao mao. Be ngan gid oaeoaeda toa tinam pagai Iudea ga tinam, eta ngan gid ikeo ngan lem idil eta paeamao mao, ga tiposa paeamao ngan eao mao pade. 22 h  Be gai akim tau ngan longonga saoa posanga ienono lolomeai. Ngansa gai aoatai mambe iaoa raring aea toa pau ne, eine panua ngan tuanga ga tuanga tiposa paeamao ngan.”

23Io, tidol ado imata ede, ta panua busa tinam tiluplup ngan luma kaluae aea toa Paulus imamado ngan. Ta Paulus iaoa inasi pagid gaisala ga irangrang ngan lailai, be ipaola posanga ngan madonga Deo ibageai. Be ngan posanga edengada ngan apu ton Moses ga ngan laulau togid panua tibada Deo iaoa, Paulus idada gid ngan tipul lolod ga ila pan Iesus. 24Ta panua edengada tilongo ele posanga ta tiadi eine tautaunga. Be padengada lolod matua ngan mao. 25Idio ta tilalala ga tila, be aoad isokangai pol ngan gid. Be mugaeai ngan tila, Paulus ikado posanga kelede pade ga bedane, “Ngan ado toaiua Aisaia ibada Deo iaoa ga ila pagid tibutibumi, Itautau Tutui iposa tutui ga bedane,

26 i  “‘Eao la pagid panua toa ne ta keo pagid,
“Gimi ga alongo posanga somisomi, be eine ga aoatai ngan ipu mao.
Be gimi ga ageragera pabusa, be irangrang ngan laborami ibada mao.”
27Ngansa gid panua toa ne lolod buobuo.
Be tangad itola ngan longonga posanga.
Be matad isi pade.
Ngan kado ta tigera ngan matad
ga tangad ilongo,
ta laborad ibada kemi posanga ipu.
Toa bedaoa ta tipul lolod ta nakado gid ga tiuot kemi. Be eine mao.’

28“Tota nakim gimi aoatai, ato kemi ngan Deo ibabada panua mulian, eine labone ila pagid alu padengada toa Iuda ad mao. Ta gid ga tilongo.”
28.28-29Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tigalbatan posanga ngan lain toa ne ga bedane:29Paulus ikeo bedane ga kus ta gid Iuda tilalala ga tila be aoad isokangai kapei pol ngan gid.


30Be ngan rai dodol rua, Paulus imamado ngan luma toa tilongean pan oa, ta iuolol ga ila pan luma itama ngan ele madonga. Be itin igelgel ngan badanga sapadua tinam pan. 31Ei ipapaola posanga ngan madonga Deo ibageai ga ipapaoatai gid ngan Maron Iesus Kristus. Ei ikakado posanga be imataud mao, ga eaba eta ipakala ei mao pade.

Copyright information for `BCH