a4.4PA 2.41
b4.10PA 3.6, 13-16
c4.11Sng 118.22
d4.12Mt 1.21
e4.18PA 5.28
f4.19PA 5.29
g4.24IM 20.11, Neh 9.6, Sng 146.6
h4.25-26Sng 2.1-2
j4.27Mt 27.1-2, Lu 23.7-11, PA 3.13
k4.28PA 2.23
l4.29Ep 6.19
m4.32PA 2.44
n4.34PA 2.45

Acts 4

Tiluku Petrus ga Ioanes

1Petrus ga Ioanes tiposaposa pagid ipom maitne, be madidnga imariala ngan Deo ele luma, ga gid panua tenainga ad, ga gid Sadiusi tingata gisirua. 2Gid lolod imasmasi tau, ngansa gisirua tipaoatai gid ipom ga tipaola posanga ngan Deo ta tikeo ga ei ga ipei mulian gid panua matemate mambe ipei mulian Iesus. 3Tota tiluku gisirua ta tiuangga tipamadid gid ngan posanga, be lailai sagogogo, ta tidol gid ga tidudunga ngan luma panasnga aea ga irangrang ngan ado sae. 4 a  Be panua busa tilongo gisirua led posanga ta lolod matua ngan. Ta gid panua toa lolo matua ad oa dabad iuot mambe bunoringring lima.

Tipamadid Petrus ga Ioanesngan posanga

5Ngan ado sae gid kapeipei togid Iuda, ga gid madidnga apu ad, ga gid madidnga padengada tila tiluplup Ierusalem. 6Be panua ga gid ne timamado pade, madidnga kapei tenainga aea toa Anas, ga Kaiapas, ga Ioanes, ga Aleksanda, ga madidnga tenainga aea isobosobo padengada. 7Ta tipamadid gisirua matadeai, ta tibeta gid bedane, “Gimirua abada pamatuanga sida ngan kadonga toa bedane? Be akado ngan sai ieda?”

8Be Petrus iuon ngan Itautau Tutui, ta ikeo pagid bedane, “Gimi madidnga togid panua ga gimi kapeipei, 9labone, oangga agal nanan gairua ngan lemai kadonga ngan luanga dibala tamad toa ne, ga abeta gai ngan iuot kemi madongan, 10 b  manta gimi panua Israel ami toa ngada ne aoatai kemi bedane: Eaba toa imadmadid matamiai ne iuot kemi ngan Iesus Kristus Nasaret aea ieda. Gimi apatoto ei ngan abei tabala, be Deo ipei ei mulian ngan ele matenga. 11 c  Ei mambe pat toa Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,

“‘Gimi panua akakado luma, aoangga pat toa ne paeamao ta atado ga iduaea.
Be labone iman luma aea kisinga.’

12 d  Be eaba eta pade irangrang ngan ibada gita mulian mao, ngansa rabu ngan gid panua toa ngada ne tanoeai, Deo idol eaba eta pade ieda ngan badanga gita mulian mao.”

13Io, tiuatai mambe Petrus ga Ioanes tibada pananalenga eta mao, be tigera mambe gisirua timataud mao. Tota tikakrik, be matad nanan mambe gisirua timamado toman ngan Iesus. 14Be tigera eaba toa itin iuot kemi asingada timadmadid, ta irangrang ngan tikado posanga eta pagisirua mao. 15Ta tikeo ngan gisirua manta tiuot ga tila, ta tiraurau led posanga bua. 16Gisirua tiuot ga tila ga kus ta gid madidnga tikeo, “Eine ga takado mado ngan panua toa rua ne? Ngansa tikado uisinga imata ede pade tau, ga panua toa ngada ne Ierusalem tiuatai ngan, ta irangrang ngan takeo ga tipakaka mao. 17Be kemi ngan tapamir gid ta irangrang ngan tiposa pan eaba eta pade ngan edaeda toa ne mao. Ngan kado ta posanga toa ne iuasasa pagid ipom pade.”

18 e  Idio ta tibaba gisirua ga tiluagid mulian, ta tiposa matua pagid ta irangrang ngan tiposa ngan Iesus ieda mao ga tipaoatai ngan mao pade. 19 f  Be Petrus ga Ioanes tikoli led posanga bedane, “Gimi agera saoa kadonga itutui ngan Deo imata, oangga gai anasi gimi lingemi, mao Deo ilinge? 20Ngansa gid danga gai agera ga alongo, irangrang ngan akaput ngan aea posanga mao.”

21Be tipamir gid pade, ga kus ta tilongean gid ga tiuot. Be tiuot ngan edap eta kemi ngan panasnga gid mao, ngansa gid panua toa ngada oa tisoasoa Deo ieda ngan kadonga toa iuot. 22Ngansa eaba toa uisinga keminga aea iuot ngan ei, aea rai iasal sangaul pange.

Tiraring ta Deo ipamatua gidngan paolanga posanga

23Tilongean Petrus ga Ioanes ta titnan luma panasnga aea ga tiuot, ga kus ta gisirua tiluagid mulian pagid led panua. Ta tipalongo gid ngan saoa danga gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tikeo pagid ngan. 24 g  Be tilongo bedaoa, ta lolod kelede ta tiraring ga ila pan Deo ta tikeo, “O Deo, eao Maron kapei. Eao kado bubur ga tano ga tad ga danga toa ngada ne ienono ngan. 25 h  Mugaeai, eao posa pan tibumai Devit lem paeaeanga, ta Itautau Tutui ikado posanga ga iuot iaoai bedane,

“‘Gid alu padengada lolod bake ngan saoa?
Be ikamado ga gid panua tiraurau posanga sapaean?
26Gid mamaron kapeipei ga gid madidnga tanoeai aea tiluplup ngan kadonga paraunga
pan Maron ga ele eaba toa isio ei, Kristus
4.26Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
.’

27 j  Tautaunga, ngan tuanga toa ne, Erot ga Pontius Pailat tiluplup toman ngan gid panua alu padengada ad ga gid Israel, ngan raunga lem paeaeanga tutui Iesus toa eao sio ei. 28 k  Be led kadonga toa ne iuot sapaean mao. Inasi eao lem kimnga. Ngan eao uram, eao rau posanga motean ngan kadonga toa ne manta iuot. 29 l  Ta labone gai abeta eao, Maron, matam nanan led pamirnga, ta lua gai lem paeaeanga ta arangrang ngan lolomai matua ga apaola lem posanga be amataud mao. 30Be dol bagem idae ngan keminga gid dibala, ga kado gid uisinga iman kilala ga iuotot ngan lem paeaeanga tutui Iesus ieda.”

31Io, tiraring ga kus ta tibur toa tiluplup ngan oa inogoi. Be gid toa ngada oa lolod iuon ngan Itautau Tutui, ta tipapaola Deo ele posanga be timataud mao.

Gid panua lolod keledeta tilualua ngan gid

32 m  Be gid panua lolo matua ad, lolod ga laborad kelede, ta eta ngan gid ikeo ga ele danga sisid iman ei kekelen ele mao. Be gid kelede kelede led danga sisid iman gid toa ngada oa led. 33Be ngan Itautau Tutui iura, gid panua ato ad tipamatua posanga ngan Iesus ele daenga mulian, be Deo ele kadonga lolo marum aea iuon ngan gid toa ngada oa. 34 n  Be eaba eta ngan gid ipapauis ngan danga sisid mao, ngansa tano itamatama toa ngada oa tilongean ad tano ga led luma ga panua tiuol, ta tibada pat toa oa 35ta tidol ga idae pagid panua ato ad bagedeai. Ta gid tipotapota ga ila pagid sapadua tipapauis.

36Eaba ede ikado toa bedaoa ieda Iosep, be gid panua ato ad tidol ieda ede pade Barnabas. (Edaeda toa ne ipu bedane, “Eaba Ipapamatua Panua Lolod.”) Ei iaoa ede ngan lum pan Livai, be ele tuanga ipu ngan inu Saiprus. 37Ei aea tano idanga ede, be ilongean pagid panua ga tiuol, ta ibada pat toa oa ga idae pagid panua ato ad bagedeai.

Copyright information for `BCH