a5.2PA 4.34-35
b5.3Ins 13.2
c5.12PA 2.43, 14.3
d5.19PA 12.7-10
e5.28Mt 27.25
f5.29PA 4.19
g5.31Lu 24.47, PA 2.33-34, Ep 1.20
h5.36PA 21.38
i5.40PA 4.18
j5.41Mt 5.10-12, 1Pe 4.13

Acts 5

Ananaias ga Sapairatiuangga tipakaka Deo

1Ado ede, eaba ede ieda Ananaias toman ngan iadaoa Sapaira tilongean ad tano idanga ede ga panua tiuol. 2 a  Be ei ikate ei ngan tano aea pat ilia, be iadaoa iuatai ngan. Be pat ilia iadag, ibada ga ila ta idol pagid panua ato ad bagedeai.

3 b  Idio ta Petrus ikeo pan, “Ananaias, ikamado ga Satan iuon lolomeai, ta eao kado posanga pakakanga pan Itautau Tutui ngan tano aea pat iadag toa kate go ngan? 4Mugaeai ngan tiuol, eine danga togo na? Be tiuol ga kus ta aea pat ienono bagemeai na? Be eao pakaka ta keo ga tano toa na aea olnga dodol iman tenainga. Ikamado ga lolom iboko ngan kadonga toa bedane? Eao pakaka gid eababa mao. Eao oangga pakaka Deo.”

5Io, Ananaias ilongo bedaoa, ta itap ga isulug ga imate. Be gid panua toa ngada oa tilongo aea posanga bedaoa, tota timataud kapei. 6Ga kus ta gid kakau iririau tidae ga tinam ta tirobi ipat ta tibisi ei ga ila ta titaian.

7Io, ado imata tol ila ga kus ta iadaoa taine inam, be iuatai ngan saoa danga iuot ngan iadaoa mao. 8Be Petrus ibeta ei bedane, “Keo pagau, tano toa gimirua alongean ga tiuol, aea olnga toa bedane?”

Ta ikeo ga, “Be. Aea olnga tota bedaoa.”

9Ta Petrus ikeo pan, “Ikamado ga gimirua arau posanga ngan tobanga Maron Itautau Tutui? Ega, gid panua toa titaian adaoam, ta timadmadid atama iaoai, ta gid ga tisoa eao pade ga ot ga la.”

10Be mole mao, ei itap ga idio boloma Petrus iaepuiai ga imate. Ta gid kakau iririau tigera mambe imate, ta tibisi ipat ga ila ta titaian ei toa iadaoa isaleai oa. 11Tota gid iaoa kelede toa ngada oa ton Kristus timataud kapei tau, ga sapadua tilongo ngan kadonga toa ne, gid pade timataud.

Uisinga imata ede ga edeiuot ngan gid panua ato ad baged

12 c  Idio ta gid uisinga busa iuotot ngan gid panua ato ad baged ta iman kilala rabu ngan gid ipom. Be gid toa ngada oa lolod kelede ta tiluplup somisomi ngan Naparpar ton Solomon. 13Be gid panua padengada toa lolod matua maitne, timataud ngan titlan gid, be tipakuru ngan gid. 14Be panua busa arangaranga ga taine tipul gid ga lolod matua ngan Maron pade, ta dabad idae ga ila kapei. 15Tota tibisi gid dibala ga tila ngan edap toa Petrus ila ngan oa, ta tidol gid ngan moe ga nagarengreng, ngansa tiuangga Petrus isibo gid, mao ado igal ianun ga idae ngan gid, ta tiuot kemi. 16Be gid ipom ngan gid tuanga toa ibalil ngan Ierusalem tinam tiluplup, be tibisibisi led panua ad dibala ga gid panua toa iriau papaeamao tipaieiei gid, ta toa ngada oa tiuot kemi.

Anggelo ilua gid panua ato adta titnan luma panasnga aea

17Be madidnga kapei tenainga aea toman ngan iuaeoae toa ngada oa Sadiusi ad, lolod paeamao 18ta tiluku gid panua ato ad ta tidol gid ga tidudunga ngan luma panasnga aea toa led tuangai oa. 19 d  Be ngan bong toaiua, anggelo ton Maron irepe atama ngan luma panasnga aea ta ibada gid ga tiuot ta ikeo, 20“Gimi ala amadid Deo ele lumaeai, ta apalongo gid ipom ngan madonga pau toa ne aea posanga toa ngada oa.”

21Io, tilongo ga kus ta gaisala rumaruma tila tidudunga ngan Deo ele luma aea ala ta tipapaoatai gid ipom.

Be madidnga kapei tenainga aea ga iuaeoae tibaba gid kapeipei patutuinga posanga ad toa ngada oa togid Israel ga tinam, ta tisula gid paeaeanga ga tila ngan badanga gid panua toa timamado ngan luma panasnga aea.
22Io, gid paeaeanga tila ngan luma panasnga aea, be tigera gid panua ato ad toa eoa mao. Tota tiluagid sapaean ta tipalongo ngan 23ta tikeo ga, “Gai agera luma panasnga aea tisaisai matua ga gid panua timariala ngan atama ta timadmadid, be arepe atama ta agera eaba eta gadudunga mao.”

24Io, madidnga ngan gid panua toa timariala ngan Deo ele luma toman ngan gid madidnga tenainga ad, tilongo posanga toa ne ta titalingalinga ta tikeo, “Kadonga toa ne madongan?”

25Be mole mao, eaba ede inam ta ipalongo led bedane, “Ega, gid panua toa adol gid ngan luma panasnga aea, patautene timadmadid Deo ele lumaeai ga tipapaoatai gid ipom!” 26Tota madidnga toa imariala ngan Deo ele luma imuga ngan gid paeaeanga ta tila tibada gid ga tila, be tiluku gid mao, ngansa timataud gid ipom, ngan kado ta titado pat ngan gid.

Gid panua ato adtipaola posanga pagidpanua patutuinga posanga ad

27Idio ta tibada gid panua ato ad ga timadid pagid panua patutuinga posanga ad matadeai, ta madidnga kapei tenainga aea ibeta gid bedane, 28 e  “Gai aposa matua tau pagimi ngan apaoatai ngan eaba toa ne ieda pade mao na? Be mao. Gimi apaoasasa lemi paoatainga ga ila ngan tibur toa ngada ne Ierusalem. Be aparpar ngan solnga gai ngan eaba toa ne ele matenga ta ising idae ngan gai.”

29 f  Ta Petrus toman ngan panua ato ad padengada tikeo bedane, “Gai manta alongo Deo ilinge, be gimi eababa lingemi mao. 30Gimi apamate Iesus ngan patotonga ei ngan abei tabala, be Deo togid tibutibuda ipei ei mulian. 31 g  Ta Deo isoa ei ga idae ngan ibage oatai, ta idol ei ga iman eaba toa imugamuga ngan gita ga ibada gita mulian. Ngansa iuangga ilua gid Israel ta tipul lolod, ta irangrang ngan isamum led kadonga sasat. 32Gai agera kadonga toa ne, ta apamatua aea posanga. Be Itautau Tutui toa Deo ibada pagid panua tilongolongo ilinge, ei pade ipamatua aea posanga toa ne.”

Eaba kapei Gamaliel ikeo ga tikado marum ngan gid panua ato ad

33Gid panua patutuinga posanga ad tilongo bedaoa ta lolod bake tau, ta tiuangga tirau gid ga timate. 34Be eaba Parisi aea ieda Gamaliel, ei madidnga apu aea ede be gid panua toa ngada oa tilolon ngan ei. Ei imadid rabu ngan gid panua patutuinga posanga ad, ta ikeo ga gid panua ato ad manta tiuot ga tila gaot kauteta. 35Ta ikeo pagid, “Gimi panua Israel ami, manta matami inasi kemi saoa kadonga aoangga akado ngan gid panua toa ne. 36 h  Ngansa rai edengada ila na, eaba ede ieda Teudas iuot, ta iuangga ei ieda kapei. Ta gid panua buno pange titlan ei. Be ei imate ngan panua padengada baged, ta ele panua toa tinasi ei oa tibilin, ta led naurata iman danga buligaliga. 37Ga kus ta Iudas, eaba Galili aea iuot ngan ado toa gid madidnga tibabada panua edad. Ei idada gid ipom edengada ga tinasi ei, ta tilongo gid madidnga linged pade mao. Be ei pade imate, ta ele panua toa tinasi ei oa, tibilin alele. 38Tota labone nakeo pagimi, akado kadonga eta ngan panua toa ne mao. Atnan gid ga tidio, ngansa oangga gid eababa tipaot naurata toa ne, eine ga aea annga eta iuot mao. 39Be oangga Deo ipaot, irangrang ngan gimi apaidi gid mao. Ngan kado ta lemi kadonga mambe apaparau pan Deo.”

Io, ele posanga toa ne ipul lolod, ta tilongo.
40 i  Tota tibaba gid panua ato ad ga tiluagid, ta timui gid. Be tiposa matua pagid ta tikeo ga tirangrang ngan tiposa ngan Iesus ieda pade mao. Ga kus ta tilongean gid ga tila.

41 j  Titnan gid panua patutuinga posanga ad ga tidio, ta tilalala be tinid igelgel ngansa Deo igera gid mambe panua kemikemi, ta tirangrang ngan badanga pamaeamaeanga ngan Iesus ieda.
5.41Ikamado ga tibada pamaeamaeanga oangga Deo igera gid mambe panua kemikemi? Ieieinga toa tibada ngan Iesus ieda, eine pamaeamaeanga tanoeai aea. Be matad nanan mambe lasunga kapei isanga gid buburiai, ta tinid igelgel ngan pamaeamaeanga toa oa.
42Be ado ga ado tipapaoatai ga tipapaola ato kemi ngan Iesus ei Kristus
5.42Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
. Tikakado toa bedaoa gadudunga ngan Deo ele luma aea ala ga ngan gid kelede kelede led luma pade.

Copyright information for `BCH