a9.1PA 8.3
b9.15PA 26.2, 6, 27.24, Ro 1.5
c9.162Ko 11.23-28
d9.21PA 8.3
e9.22PA 18.28
g9.252Ko 11.32-33
h9.26Gal 1.17-19
i9.271Ko 9.1

Acts 9

Saulus ipul ilolo

(Panua Ato ad 22.6-16 ga 26.12-18)

1 a  Be Saulus ikakado posanga matua maitne ngan pamatenga gid aluagau ton Maron. Tota ila pan madidnga kapei tenainga aea 2ta ibeta ei ngan bodenga laulau ga ila pagid luma raring aea ngan tuanga Damaskus. Laulau toa oa ikeo ga oangga sapadua arangaranga mao taine timamado toa eoa, be tinasnasi Iesus ele Edap, ei ga ikaukau gid ta ibada gid ga tila ngan luma panasnga aea toa Ierusalem oa. 3Idio ta ilalala ga ila ta ipaboloma tuanga Damaskus, be mole mao taranga ede buburiai aea itara ga ibaliu ngan ei. 4Tota itap ga idio tanoeai be ilongo babanga ede ikeo pan ngan gid linged bedane, “Saulus, Saulus, ikamado ga eao paieiei gau?”

5Ta Saulus ikeo, “Maron, eao sai?”

Ta ikeo, “Gau Iesus, eaba toa paieiei gau ne.
6Be dae madid ta la dudunga tuangai, ta gid ga tikeo pago ngan saoa danga eao manta kado.”

7Be gid panua toa tilalala toman ngan ei, mumun ga timadmadid. Tilongo babanga be tigera eaba eta mao. 8Ta Saulus ker tanoeai ga idae, ta imata pal be irangrang ngan igeragera mao. Tota timugamuga ngan ei be tikikisi ibage ta tibada ei ga ila Damaskus. 9Ta ei idio imata sususu irangrang ngan ado tol, be ianean ga iunun danga eta mao.

10Be ngan tuanga Damaskus, aluagau ede ieda Ananaias imamado. Ei igera danga ede Maron ipasolan pan, ta ilongo Maron ele babanga ikeo pan bedane, “Oe, Ananaias!”

Ta ikeo, “Maron, gau ta eko.”

11Ta Maron ikeo pan, “Dae ta la ngan edap toa tiuato ieda Tutui, ta la ngan luma ton Iudas, ta beta ngan eaba toa ieda Saulus Tarsus aea. Patautene ei ikakado raring. 12Ngan danga napasolan pan, ei igera eaba ede ieda Ananaias inam idudunga ta idol ibage ga idae ngan ei ngan kadonga imata ga igeragera pade.”

13Be Ananaias ikeo, “Maron, gau nalongo posanga busa ngan eaba toa ne. Ei ikado kadonga papaeamao busa ngan lem panua tututui ngan tuanga Ierusalem. 14Gid madidnga tenainga ad tisula ei ga inam toa eko ngan eaudnga gid panua sapadua tiraring ga tiuatoato edam.”

15 b  Be Maron ikeo pan bedane, “Eao la, ngansa eaba toa ne, gau nasio ei ngan paolanga edag ga ila pagid alu padengada ga gid mamaron kapeipei ga gid panua Israel ad pade. 16 c  Be gau ga napasolan ei ngan saoa ieieinga manta iuot ngan ei ngan gau edag.”

17Tota Ananaias ila ngan luma toa oa ta idudunga. Idio ta idol ibage ga idae ngan ei ta ikeo, “Oaeg Saulus, Maron Iesus toa iuot pago ngan edap eao nasnasi, isula gau ga nanam pago ngan kadonga matam ga igeragera pade, ga ngan Itautau Tutui iuon lolomeai.” 18Be mole mao, danga mambe ia inangile itap imata kadloeai ga isulug, ta igeragera pade. Ga kus ta idae ta ila ibada paliliunga. 19Idio ta ian pade, ta iura iluai mulian.

Saulus ipaola posangangan tuanga Damaskus

Saulus idio imamado ado edengada toman ngan gid aluagau ngan tuanga Damaskus.
20Be mole mao, ila ngan luma raring aea ta ipaola posanga ngan Iesus ei Deo Inat. 21 d  Ta gid toa ngada oa tikakrik ngan longonga ele posanga ta tibetabeta bedane, “Ei eaba toa ipapaeabu ngan gid panua tiraring ga tiuatoato edaeda toa ne ngan tuanga Ierusalem na? Ta ngan ipu toaine inama nene ngan eaudnga gid ga badanga gid ga tila pagid madidnga tenainga ad na?” 22 e  Be Saulus iura idae ga ila kapei, ta ipatogran gid Iuda ngan tuanga Damaskus ta lolod ede ga ede tau ta irangrang ngan tikoli ele posanga mao. Ngansa ei ipasolan masaeai tau mambe Iesus ei Kristus
9.22Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
.

Gid Iuda timan Saulus aea isat,ta iaoa

23Mole tede ga kus, ta gid Iuda tirau Saulus aea kisa, 24be Saulus ilongo mambe tiposaposa toa bedaoa ngan ei. Be bong ga ado, matad isangasanga ei toa led tuanga aea ala iaoai ngan raunga ei ga imate. 25 g  Be ele aluagau tibada ei bong, ta tidol ei ngan samare ede, ta tipasil ei ngan ala toa oa aea baba ede, ta tipakantutu ei ga isulug ta iaoa ga ila.

Saulus ila Ierusalem

26 h  Idio ta Saulus ila iuot Ierusalem ta itoba ngan lupnga toman ngan gid aluagau, be gid toa ngada oa timataud ei, ngansa tiadi mambe ei aluagau tautaunga mao. 27 i  Be Barnabas ibada ei ta ital ei ga ila pagid panua ato ad, ta ininipu pagid ngan Saulus igera Maron iposaposa pan toa edapeai oa. Ta Barnabas ikeo pagid pade ngan Saulus ipaola posanga matua ngan Iesus ieda ngan tuanga Damaskus. 28Tota Saulus iluplup toman ngan gid ga ilalala alele toman ngan gid ngan tuanga Ierusalem be iposaposa matua ngan Maron ieda. 29Idio ta iposa toman ngan gid Iuda toa tiposaposa Grik, be aoad isokangai ta tiuangga tiloilo edap ngan raunga ei ga imate. 30Be Saulus iuaeoae tilongo mambe tiposaposa toa bedaoa, ta tital ei ga ila ngan tuanga Sisaria ta tisula ei ga ila ngan tuanga Tarsus.

31Tota ngan ado toaiua, gid iaoa kelede ton Kristus ngan tibur Iudea ga Galili ga Samaria timado kemi ga lolod itarui. Be tilolon ngan Deo ta led kadonga lolo matua aea idae ga ila kapei. Be Itautau Tutui ipamatua lolod, ta dabad idae ga ila pade.

Petrus ikado kemi Ainias

32Be Petrus ilalala alele ngan tibur toa ngada oa ta ila igera gid panua tututui toa timamado ngan tuanga Lida. 33Be toa eoa igera eaba ede ieda Ainias. Ei iae ga ibage imate, ta imanman mul aea ga irangrang ngan aea rai lima ga tol. 34Ta Petrus ikeo pan bedane, “Ainias, Iesus Kristus ikado tinim ga iuot kemi! Dae ta kop lem moe.” Io, mole mao idae imadid. 35Ta gid panua busa ngan tuanga Lida ga tibur Saron tigera ei ta tipul lolod ga tinasi Maron.

Petrus ipei mulian Tabitangan ele matenga

36Be ngan tuanga Iopa, aluagau taine ede ieda Tabita imamado. Edaeda toa ne ngan posanga Grik tiuato Dorkas. Ei taine kadonga kemi aea ga ilualua gid panua lululunga ad. 37Be ngan ado toaiua, dibala ibada ei ga imate. Idio ta tipaliliu ipat ta tidol ei luma iloleai ngan bobo ede gadae. 38Be tuanga Lida ienono boloma ngan tuanga Iopa. Ta gid aluagau tilongo mambe Petrus imamado toa eoa, ta tisula panua rua ga tila pan ta tikeo ga, “Nam manamana pagai.”

39Ta Petrus idae ta ila toman ngan gid. Idio ta tila tiuot tuangai ta tibada ei ga ila ngan bobo toa gadae oa. Ta gid asapsape timadmadid boloma pan, be titangtang ga tipapasolan ei ngan gid pononga mamarae ga malo kemikemi toa Dorkas ikakado ngan ado toa imamado toman ngan gid maitne.

40Idio ta Petrus ikeo ga gid toa ngada oa manta tila gaot. Be idio ikor iae ta iraring, be ipul imata ga ila ngan burua toa oa, ta ikeo, “Tabita, dae.” Io, tota imata pal ta igera Petrus ta idae imado. 41Ta Petrus ikisi ibage ta ilua ei ga idae imadid. Ga kus ta ibaba gid asapsape ga gid panua tututui padengada ta ipasolan ei pagid, be imata bibita. 42Tota posanga toa ne iuasasa ngan tibur toa ngada oa ngan tuanga Iopa, ta panua busa lolod matua ngan Maron. 43Be Petrus idio imamado mole tede ngan tuanga Iopa, toman ngan eaba ede ieda Saimon toa ibokoboko ngan roputnga masilau tibur aea tinid kukul.

Copyright information for `BCH