a10.14-15PM 9.2-3
c10.22Sng 105.28, PM 16.10

Exodus 10

Gid gurisi busa tiuot

1Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Eao la gera maron kapei togid Isip pade. Ngansa gau nakado ta ei toman ngan ele madidnga lolod matua tau ga tipaki tangad. Toa bedaoa ta gau ga nakado gid uisinga iman kilala rabu ngan gid. 2Nakado toa bedaoa ta muriai gimi ga aninipu pagid lemi gergeu ga tibutibumi ngan gau nakoli paeamao pagid Isip ngan gid uisinga toa nakado rabu ngan gid, be lolog isat ngan gid mao. Toa bedaoa ta gimi toa ngada ne ga aoatai kemi mambe gau eine Maron.”

3Io, Moses ga Aron tila pan maron kapei Isip aea ta tikeo, “ Maron Deo togai Ibru ele posanga ga bedane: ‘Ngeda be eao lolon ngan gau ta longo lingeg? Longean leg panua ta tila tisoa gau edag. 4Be oangga eao longean gid ga tila mao, sabale gau ga nakado ta gid gurisi busa tinam tiuon ngan lem tibur. 5Gid ga tirobi tibur toa ngada ne ta tiuon ngan, ta irangrang ngan gimi agera tano igogo mao. Annga idanga edengada toa aoara idildil matua ipaeabu ngan mao ne, tota gid gurisi ga tian ga kus toman ngan gid abei toa tiparapara tiburiai ga dadangai. 6Gid gurisi ga tiroro ga tila tiuon ngan lem luma ga luma togid lem madidnga ga lem panua toa ngada ne. Mugaeai, tamatamami ga tibutibumi timamado Isip ga irangrang ngan labone, gid tigera gurisi tiuot busa toa bedaoa mao.’” Io, Moses iposa bedaoa ga kus ta ipul ei mulian ta itnan maron kapei togid Isip ga ila.

7Be gid madidnga ton maron kapei Isip aea tikeo pan bedane, “Eaba toa ne ga ikado kulupu ngan gita papida pade? Longean ele panua ta tila tisoa ad Maron Deo ieda! Tibur Isip paeamao na. Be eao gera mao?”

8Idio ta tila tibada Moses ga Aron ta tiluagid mulian pan maron kapei togid Isip, ta ikeo pagisirua, “Goibe. Gimi ala asoa ami Maron Deo ieda. Be sapadua ngan gimi ga tila?”

9Ta Moses ikeo, “Gai toa ngada ne ga ala. Gaingada gid kakau ga kapeipei ga gergeu arangaranga ga taine ga lemai sipsip ga meme ga bulmakao. Ngansa gai ga akado eaneannga ngan soanga amai Maron Deo ieda.”

10Be maron kapei togid Isip ikeo, “Irangrang ngan gimi toa ngada ne ala mao. Oangga adadaoami ga lemi gergeu tila pade, manta ami Maron Deo ilua gimi! Ngansa gau nakeo ga tidio. Gau naoatai, gimi aoangga akado paeamao ngan gai. 11Mao tau! Gimi arangaranga kekelegimi ga ala asoa ami Maron ieda. Ngansa gimi abeta pagau ngan toa bedane.” Maron kapei togid Isip iposa bedaoa ga kus ta ele madidnga tisusuran Moses ga Aron ta tiuot ga tila.

12Ga kus ta Maron Deo ikeo pan Moses bedane, “Soa bagem ga idae ta gaga ga ingata tibur Isip. Ta irangrang ngan gid gurisi busa tiroro ga tinam tiuon ngan tibur Isip. Gid annga ga danga padengada toa aoara idildil matua ipaeabu ngan mao ne, eine gid gurisi ga tian ga kus.”

13Io, tota Moses isoa ele toto ga idae ta igaga ga ingata tibur Isip, ta Maron Deo ikado ga rai kapei iuot ado ele parangai ga inam, irangrang ngan ado dodol ede ga bong. Be gaisala rumaruma ngan ado sae tota rai itilak gid gurisi ga tinam. 14 a  Ta tisulug ga tisaoe tibur toa ngada oa Isip ga iuon ngan gid. Mugaeai ga inama, gurisi tiuot busa toa bedaoa mao. Be irangrang ngan tiuot busa toa bedaoa muriai mao pade. 15Tirobi tano igogo ga ikusuksuk. Tota tian annga ga danga toa ngada oa aoara idildil matua ipaeabu ngan mao. Titnan abei itautau ga abei ilaun eta ga ienono ngan tibur Isip mao. Tian toa ngada oa ga kus.

16Tota manmanae maron kapei togid Isip ibaba Moses ga Aron ga tinam pan ta ikeo, “Gau nakado kadonga sat pan ami Maron Deo ga pagimi pade. 17Tota asamum leg kadonga sat toa ne pakelede pade, ta araring ga ila pan ami Maron Deo ta ikado ga danga paeamao toa ne kus. Ngan kado ta ipaeabu ngan gau.”

18Tota Moses itnan maron kapei Isip aea ga idio, ta iraring ga ila pan Maron Deo. 19Tota Maron Deo ipalele rai ele ladonga ta iuot ado ele dilngai ga inam. Ta rai toa oa iuot kapei tau ta itilak gid gurisi ta tisulug ngan tad Singsingia
10.19Panua tilongo edaeda neSingsingia ta tiuangga tad toa oa singsingia. Be mao, tad toa oa birbirianga. EdaedaSingsingia, panua tiuatoato sapaean. Be ngan posanga Ibru, tad toa ne ieda ipu bedane:tad aea piso busa.
. Be gurisi eta idio ngan tibur Isip mao.
20Be Maron Deo ikado ga maron kapei Isip aea ilolo matua ga ipaki itanga pade. Ta ilongean gid Israel ga tila mao pade.

Dodom kapei iuot Isip

21Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Soa bagem ga idae ta gaga ga ingata mariamba, ta irangrang ngan tibur toa ngada oa Isip iuot dodom. Dodom toa ne ga iuot ede pade tau, mambe danga ede idae tor ngan panua tinid ga tinaman.” 22 c  Io, Moses isoa ibage ga idae ta igaga ga ingata mariamba, tota tibur toa ngada oa Isip iuot dodom tau irangrang ngan ado tol. 23Eaba eta Isip irangrang ngan geranga iuae eta pade mao. Gid timamado lumaeai, be tirangrang ngan langa gaot mao, ngansa dodom kapei ipakala gid irangrang ngan ado tol. Be dodom toa oa iuot pagid Israel mao. Gid timamado merengai.

24Idio ta maron kapei togid Isip ibaba Moses ga inam pan ta ikeo, “Gimi ala asoa ami Maron Deo ieda. Goibe, gimingada adadaoami ga lemi gergeu ga ala. Be lemi bulmakao ga sipsip ga tidio Isip.”

25Be Moses ikeo, “Mao. Eao manta longean gai ta abada lemai masilau pade ta timan lemai tenainga aea. Edengada, gai ga adol dingaeai ta dinga inono ga timomout ga kus, ta iman tenainga ga ila pan amai Maron Deo. 26Tota lemai masilau mud toa ngada ne ga tila toman ngan gai. Gai ga atnan eta ga idio mao. Be toa nene irangrang ngan gai aoatai ngan masilau isaoa ga iman tenainga aea mao. Gai ala aot toa eoa ga kus ta asio gid masilau toa timan tenainga ga ila pan amai Maron Deo ngan soanga ieda.”

27Be Maron Deo ikado ga maron kapei togid Isip ilolo matua ga ipaki itanga pade. Ta itin ngan ilongean gid ga tila mao. 28Ta maron kapei togid Isip ikeo pan Moses bedane, “La aluai ngan matag! Irangrang ngan eao luago mulian pagau pade mao. Oangga eao luago mulian pagau pade, eao ga mate.”

29Ta Moses ikeo, “Eine mambe eao keo. Gau ga nanam nagera matam pade mao.”

Copyright information for `BCH