a12.1-13Wkp 23.5, Nam 9.1-5, 28.16, Lo 16.1-2
c12.14-20IM 23.15, 34.18, Wkp 23.6-8, Nam 28.17-25, Lo 16.3-8
d12.23Ibr 11.28
e12.29IM 4.22-32
f12.35-36IM 3.21-22
g12.40OM 15.13, Gal 3.17
h12.46Nam 9.12, Ins 19.36

Exodus 12

Eaneannga Pasova aea

1 a  Moses ga Aron timamado Isip maitne, be Maron ikeo pagisirua bedane, 2“Taiko toaine eine gimi lemi taiko imugamuga ngan rai toa ngada ne. 3Be gimirua ga akeo pagid panua toa ngada ne Israel ad ga bedane: Ngan taiko toaine aea ado sangaul, gid luma itamatama kelede kelede ga tisio gid ad sipsip mao meme eta. 4Oangga luma eta aea panua busa mao ta tirangrang ngan eannga masilau dodol toa oa ga kus mao, eine ga tilup toman ngan iaoa ede pade boloma ngan gid. Manta matad inasi kemi led panua dabad ta tipota masilau imedameda ga irangrang ngan gid. 5Be manta asio sipsip mao meme aranga eta toa aea rai kelede. Be irangrang ngan asio sipsip eta toa aea tibun mao ga danga eta pade ipaeabu ngan itin mao pade.

6“Gimi ga amariala kemi ngan gid irangrang ngan taiko toaine aea ado sangaul igegea pange. Ngan lailai sagogogo ngan ado toaiua, eine gimi toa ngada ne ga atotoi gid. 7Manta adoi singid kauteta ta asama ngan lemi atama aea kisinga toa rua oa ga aea tabalanga gadae pade. Akado bedaoa ngan gid luma kelede kelede toa aeanean ngan. 8Ngan bong toaiua gimi ga alut ami sipsip ngan dinga ga kus ta aean toman ngan sabatnga ipaipai ga bret toa aea yis ienono ngan mao. 9Be irangrang ngan aean sipsip imedameda gargar mao, ga anadnad ngan eau mao pade. Be manta alut ngan dinga toman ngan ilabora ga iae ga ibage ga idanga sisid toa ngada oa iloleai. 10Be irangrang ngan gimi atnan ilia ga idio gaisala mao. Oangga ilia idio gaisala, anono ngan dinga ga imomout ga kus. 11Oangga aean, gimi manta anasi ga bedane: Apit ami malo ga akaukau ngan ami pus, ta adol lemi su ga akisi lemi toto lalalanga aea. Manta aean manmanae. Ngansa eine gau Maron leg eaneannga Pasova
12.11Posanga idilPasova ipu eineIsapir. Tiuato eaneannga ieda toa bedaoa ngansa matad nanan mambe Deo ipaeabu ngan gid Israel mao beisapir ngan gid ta itnan gid ga tidio kemi. (Gera lain 13.)
aea.

12“Be ngan bong toaiua gau ga nala ngan gid luma kelede kelede togid Isip ta napamate gid gergeu lautabtabe arangaranga ga masilau led gergeu lautabtabe toa ngada oa. Toa bedaoa ta gau ga napanas gid deo togid Isip. Gau eine Maron. 13Be sing toa asama ngan lemi luma aea atama iaoa, eine ga iman kilala ngan gimi. Ta oangga napamukuru gid Isip led gergeu lautabtabe, eine ga nagera sing toa oa, ta nasapir ngan gimi, ta natnan gimi ga adio kemi.

14 c  “Rai ga rai ngan ado toaine, manta akado eaneannga toa ne ta matami nanan kadonga kapei toa gau Maron nakado. Be lemi gergeu ga tibutibumi tiuotot muriai ga ila, manta tinasnasi apu toa ne pade.”

Eaneannga nganBret aea Yis Ienono ngan Mao

15Idio ta Deo ikeo pade bedane, “Irangrang ngan ado lima ga rua, gimi ga aean bret toa aea yis ienono ngan mao. Be ngan ado toa imuga oa, manta atado saoa yis ienono lemi lumaeai ga iduaea. Be ngan ado toa imuga oa ga irangrang ngan ado lima ga rua, oangga sai ian annga eta toa yis ienono ngan, manta asuk ei ga ila aluai ngan gimi Israel. 16Be ngan ado toa imuga oa, ga pade ngan ado lima ga rua aea, gimi ga aluplup ngan soanga gau edag. Be irangrang ngan akado naurata eta ngan ado toa rua ne mao, ngansa gau leg ul ienono ngan. Naurata kelede mon arangrang ngan akado, eine ami annga aea kadonga.

17“Gimi ga akado eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao ne, ngansa gau nabada gimi iaoa kelede kelede Israel ami ta atnan Isip ngan ado toaine. Manta akado eaneannga kapei toa ne ngan rai ga rai ga ila, ta muriai lemi gergeu ga tibutibumi tikakado pade. 18Be lailai ngan taiko toaine aea ado sangaul igegea pange, ga ila irangrang ngan lailai ngan ado sangaul rua igegea ede, gimi manta aeanean bret toa aea yis ienono ngan mao. 19Ngan ado toa lima ga rua ne, irangrang ngan yis eta ienono lemi lumaeai mao. Be oangga eaba eta ngan gimi, mao eaba eta ngan tibur ede pade toa imamado rabu ngan gimi ian danga eta toa yis ienono ngan, manta asuk ei ga ila aluai ngan gimi Israel. 20Ngan tibur isaoa gimi amamado ngan, aean annga eta toman ngan yis padam. Manta aean bret toa yis ienono ngan mao.”

Tian annga Pasova aea

21Idio ta Moses ibaba gid kapeipei Israel ad ga tinam pan ta ikeo pagid, “Gimi kelede kelede ala manamana ta asio ami sipsip mao meme eta, ta atotoi gid ga iman amingada lemi gergeu ami Pasova aea. 22Aparere singid kautede ga idae ngan tabla gereirei, ga kus ta abada abei isop iboga ta agasi ga idudunga ngan sing toa oa, ta asama ngan lemi atama aea kisinga toa rua oa ga aea tabalanga gadae pade. Be irangrang ngan gimi atnan lemi luma ga ala gaot mao ga irangrang ngan gaisala. 23 d  Oangga Maron ila ngan luma kelede kelede ngan tibur Isip ngan raunga gid gergeu lautabtabe, ei ga igera sing toa ienono ngan lemi atama iaoa, ta ei ga isapir ngan gimi. Toa bedaoa ta ei ga ilongean anggelo pamatenga aea ga idudunga lemi lumaeai ngan pamatenga lemi gergeu lautabtabe mao.

24“Gimi ga anasi apu toa ne ngan rai ga rai, be muriai lemi gergeu ga tibutibumi ga tinasnasi toa bedane pade. 25Be muriai oangga gimi ala amado ngan tano toa Maron iposa tautaunga pagimi ngan, manta anasnasi kadonga toa ne pade. 26Be oangga lemi gergeu tibeta gimi bedane, ‘Eaneannga toa ne ipu madongan?’ 27tota akeo pagid bedane, ‘Gita takado eaneannga Pasova aea toa ne toman ngan aea masilau tenainga aea ga ila pan Maron, ngansa matada nanan ado toa ei irau gid Isip led gergeu lautabtabe ga timate, be isapir ngan gita Israel leda luma ta itnan gitaingada leda gergeu lautabtabe ga tadio kemi.’”

Gid panua Israel tilongo posanga toa ne ta tikor aed ga tidol laborad ga isulug tanoeai.
28Ga kus ta tila tikado danga toa ngada oa mambe Maron irenren pan Moses ga Aron ngan.

Gid gergeu lautabtabetogid Isip timate

29 e  Be bong irabu Maron Deo irau gid gergeu lautabtabe toa ngada oa togid Isip ga timate. Ei ipamate maron kapei togid Isip ele gergeu lautabe ga gergeu lautabtabe togid panua edad kapeipei ga panua edad mao toa ngada oa ga irangrang ngan gergeu lautabtabe togid panua timamado ngan luma panasnga aea. Be ipamate gid masilau mud led gergeu lautabtabe pade. 30Maron kapei togid Isip toman ngan ele madidnga ga panua toa ngada oa Isip ad tidae bong ta tigera led gergeu lautabtabe timatemate, ta tikado tandanga kapei. Luma toa ngada oa Isip, eta aea sala ngan matenga mao.

31Ngan bong toaiua maron kapei togid Isip ibaba Moses ga Aron ga tinam pan ta ikeo, “Manmanae! Gimingada panua Israel adae ta atnan leg panua ga ala. Ala asoa ami Maron Deo ieda mambe abetabeta gau ngan. 32Abada lemi masilau mud mambe akeo ngan ta ala. Be manta araring ngan Deo ikado kemi ngan gau pade.”

33Idio ta gid Isip aoad isensen gid Israel ngan tnannga led tibur manmanae. Ta tikeo bedane, “Oangga atnan gai manmanae mao, eine gai toa ngada ne ga amate!” 34Tota gid Israel tibada ad plaoa sapaean. Tibul yis ngan mao, be tidoldol ngan gid tabla ta tiluga ngan gid malo, ga kus ta tibisibisi ga tila. 35 f  Be tibetabeta gid Isip ngan badanga sogonga silva ga gol ga barikia papau pagid mambe Moses ikeo pagid ngan. 36Ta gid Isip tilongo ta tibada danga sisid toa tibetabeta ngan pagid, ngansa Maron Deo ikado ga gid Isip lolod marum ngan gid Israel. Ngan kadonga toa bedaoa, gid Israel tibada danga sisid busa togid Isip sapaean.

Gid Israel titnan Isip

37Idio ta gid Israel titnan tuanga Rameses, ta tilalala ga tila ngan tuanga Sukot. Gid ipom toa tilalala, arangaranga kekelegid dabad iuot bunoringring buno lima, bunoringring buno ede (600,000). Be tiuade gid taine ga gergeu mao. 38Tibada led bulmakao ga sipsip ga meme ipu ga ipu ta tila toman ngan gid. Be panua busa padengada tila toman ngan gid pade. 39Be tinono bret ngan plaoa toa aea yis ienono ngan mao. Plaoa toa oa tibada Isip ga inam, be aea yis ienono ngan mao, ngansa gid Isip tipasensen gid, ta tirangrang ngan tikado kemi ad tamad mao.

40 g  Gid Israel timamado Isip irangrang ngan rai buno pange sangaul tol (430). 41Be tutui ngan rai toa buno pange sangaul tol kus, tota Maron ele panua Israel iaoa kelede kelede titnan Isip ga tila. 42Ngan bong toaiua Maron imata arar ta imariala kemi ngan gid Israel ta ibada gid ta titnan Isip ga tila. Tota rai ga rai ngan bong toaiua, gid Israel matad arar ngan soanga Maron ieda, ta matad nanan ele kadonga.

Gid apu nganeaneannga Pasova aea

43Idio ta Maron ikeo pan Moses ga Aron bedane, “Alongo gid apu ngan eaneannga Pasova aea:

“Eaba eta ngan tibur ede pade toa imamado rabu ngan gimi, irangrang ngan ian annga Pasova aea mao.
44Be oangga aol lemi paeaeanga aranga eta, ta ikeo ga ian annga Pasova aea, manta apalu ei, ga kus ta irangrang ngan ian toman ngan gimi. 45Be panua timamado pagimi mole mao, ga panua tibokoboko pat pagimi, tirangrang ngan tian annga toa ne mao.

46 h  “Manta aean annga toa na gadudunga ngan lemi luma kelede kelede. Irangrang ngan abada imedameda eta ga ila gaot mao. Be irangrang ngan akor masilau toa oa ituatua eta mao. 47Ipom toa ngada ne Israel, manta tikado eaneannga toa ne.

48“Be oangga eaba ngan tibur ede pade imamado rabu ngan gimi ta iuangga ian Maron ele eaneannga Pasova aea pade, manta ipalu ele arangaranga toa ngada oa. Oangga ikado bedaoa ga kus, ei ga irangrang ngan ian annga toa ne mambe gimi Israel pade. Be eaba eta toa ibada palunga mao, irangrang ngan ian annga toa ne mao. 49Apu toa lalaede ne ipakaranga gimi Israel ga gid panua ngan tibur ede pade timamado rabu ngan gimi.”

50Idio ta gid Israel toa ngada oa tikado mambe Maron irenren pan Moses ga Aron ngan. 51Be tutui ngan ado toaiua, Maron ibada gid iaoa kelede kelede togid Israel ta titnan Isip ga tila.

Copyright information for `BCH