a21.2-6Wkp 25.39-46
b21.12Wkp 24.17
c21.13Nam 35.10-34, Lo 19.1-13, Jos 20.1-9
d21.16Lo 24.7
e21.17Wkp 20.9, Mt 15.4, Mk 7.10
f21.24Wkp 24.19-20, Lo 19.21, Mt 5.38

Exodus 21

Apu ngan gid paeaeanga sapaean

1Deo ikeo pade bedane, “Eao manta bada apu ga gid ne ga ila pagid:

2 a  “Oangga gimi aol eaba eta Ibru aea ta iman lemi paeaeanga sapaean, ei ga iboko pagimi irangrang ngan rai lima ga ede. Be ngan rai lima ga rua aea, gimi ga alongean ei ta itnan gimi ga ila. Ei ga iuol gimi mao. 3Oangga ei iriau maitne be gimi aol ei, ei kekelen ga itnan gimi ga ila ngan rai lima ga rua aea. Be oangga gimi aol eaba oainga ga inam toman ngan iadaoa, iadaoa ga ila toman ngan ei ngan rai lima ga rua aea. 4Be oangga aea maron ipaoai ei ngan taine ede ta ipopo ele gergeu etangada, taine toa oa toman ngan ele gergeu ga timan maron ele. Paeaeanga aranga kekelen ga itnan aea maron ga ila.

5“Be oangga paeaeanga toa oa ikeo, ‘Gau lolog ikim tau ag maron ga adaoag ga leg gergeu, ta tinig ngan natnan gid ga nala mao,’ 6tota aea maron ga ibada ei ta gisirua tila Deo ele luma aea atama iaoai. Ta ei ga imadid boloma ngan atama aea kisinga, ta aea maron ga idul itanga ngan salumu. Kadonga toa ne iman kilala ngan ei ga ibokoboko paeaeanga pan ga irangrang ngan ele matenga.

7“Oangga eaba eta ilongean inat taine ga ila pan eaba ede pade ta iuol ei ga iman ele paeaeanga sapaean, taine toa oa irangrang ngan itnan aea maron ngan rai lima ga rua aea mao, mambe gid paeaeanga arangaranga tikakado oa mao. 8Oangga eaba iuol taine toa oa ta ikeo ga iuai ei, be muriai itin igelgel ngan ei mao, manta ilongean taine toa oa itama masin tiuol ei mulian. Eaba toa oa ele kadonga pan taine itutui mao, tota irangrang ngan ilongean ei ga ila pagid alu padengada ga tiuol ei mao. 9Be oangga isio taine toa oa ga iman inat iadaoa, manta ikakado kadonga kemi ga tutui pan, mambe ikakado ngan inat taine. 10Be oangga maron toa oa iuai taine ede pade, manta imariala kemi ngan taine toa mugamuga oa, ta ipan aea annga ga barikia papau ga gisirua tienono pade. 11Be oangga inasi kadonga toa tol ne ngan taine paeaeanga oa mao, ei manta ilongean ei ta itnan ei ga ila. Be taine toa oa ga ibada olnga eta ga ila pan mao.”

Gid apu ngan patutuinga paraunga

12 b  Deo ikeo pade bedane, “Oangga sai irau eaba ede pade ga imate, manta arau eaba toa oa ga imate. 13 c  Be oangga eaba toa oa itoba ngan pamatenga iuae ede pade mao, be ikakrik ngan ele matenga, manta eaba toa oa iaoa ga ila ngan tibur ede gau ga nasio, ta ei ga imado kemi toa eoa. Ngansa Deo kekelen ilongean iuae toa ede pade oa ga imate. 14Be oangga iloilo edap eta ngan raunga eaba ede pade ga imate ta ikado toa bedaoa, manta arau eaba toa oa ga imate. Irangrang ngan iaoa ngan aea panasnga ta ila ngan leg popou tenainga aea mao. Oangga bedaoa, aluku ei toa eoa ta abada ei ga ila ngan tibur ede pade ta arau ei ga imate.

15“Oangga sai itapa itama mao itna, manta arau ei ga imate.

16 d  “Oangga gimi agera eaba eta ipaeaoa eaba ede pade, ta ila iuot mambe ele paeaeanga sapaean, manta arau ei ga imate. Oangga aluku eaba toa oa, be agera paeaeanga toa oa idio pan maitne, mao oangga agera ilongean ei pagid panua padengada ta tiuol ei, manta arau eaba toa oa ga imate.

17 e  “Oangga sai iposa paeamao ngan itama mao itna, manta arau ei ga imate.

18“Oangga panua rua tiparau, ta eaba ede itapa iuae ede pade, mao oangga irau ei ngan pat, be iuae toa oa imate mao, irangrang ngan gimi apanas eaba toa oa mao. Be oangga iuae toa oa imate mao, be ibada ieieinga ta ienono imuliai, be muriai idae ta ibada ele toto ta ilalala alele, eine eaba toa irau ei oa manta iuol ei ngan ado pida itnan ele naurata. Ga pade, ei manta imariala ngan ei ga irangrang ngan itin iuot kemi mulian.

20“Oangga eaba eta imui ele paeaeanga aranga mao taine ngan toto, ta paeaeanga toa oa imate ngan ado toaiua, manta apanas paeaeanga toa oa aea maron. 21Be oangga paeaeanga toa oa ieno ngan ado ede mao rua, ga kus ta imate, irangrang ngan apanas aea maron toa oa mao. Ngansa paeaeanga toa oa imamado aea maron ibageai, ta ele matenga eine danga ton aea maron.

22“Be oangga panua tiparau, be taine ede iapa imadid boloma, ta tirau ei, ta ipopo gergeu ga imate, be taine toa oa imate mao, eaba toa irau taine, manta iuol taine toa oa iadaoa ngan pat pida iadaoa ikim. Be gid panua patutuinga posanga ad, manta lolod kelede ngan pat pida iuol ga ila pan taine iadaoa. 23Be oangga taine toa oa ibada ieieinga paeamao ga ienono, manta akado kadonga lalaede toa bedaoa pan eaba toa irau ei. Be oangga taine toa oa imate, manta arau eaba toa oa ga imate pade. 24 f  Be oangga eaba ipaeabu ngan taine toa oa imata, mao iluo, mao ibage, mao iae, manta akado kadonga lalaede toa bedaoa pan. 25Be oangga inono taine toa oa itin ngan dinga, mao oangga ipaeabu ngan taine toa oa itin ga aea nasimou, mao oangga irau ei ga itin idadalnga, manta akado kadonga lalaede pan eaba toa oa pade.

26“Oangga eaba irau ele paeaeanga aranga mao taine ga idae imatai, ta ipaeabu ngan imata, manta ilongean paeaeanga toa oa ta itnan ei ga ila. Kadonga toa ne iman paeaeanga imata aea olnga. 27Be oangga eaba irau ele paeaeanga aranga mao taine ga ikor iluo, manta ilongean paeaeanga toa oa ta itnan ei ga ila. Kadonga toa ne iman paeaeanga iluo aea olnga.”

Apu ngan patutuingabulmakao ele idil paeamao

28Deo ikeo pade bedane, “Oangga bulmakao irau eaba eta mao taine eta ngan aea pelenga ga imate, manta araurau bulmakao toa oa ngan pat ga imate. Be irangrang ngan aean imedameda mao. Be bulmakao itama ele idil eta paeamao mao. 29Be oangga bulmakao ele kadonga toa bedaoa somisomi, ta gid panua tikado posanga matua ga ila pan bulmakao itama, be idol bulmakao ga idio koroleai mao, ta irau eaba mao taine ga imate, manta araurau bulmakao toa oa ngan pat ga imate. Be apamate bulmakao itama pade. 30Be oangga eaba toa imate oa isobosobo tikim, bulmakao itama manta iuol pat pida toa tikeo ngan oa ga ila pagid, ta bulmakao itama ga imate mao. 31Be oangga bulmakao irau gergeu aranga mao taine, eine ga anasi apu toa lalaede ne pade. 32Be oangga bulmakao irau eaba ede pade ele paeaeanga aranga mao taine, bulmakao itama manta iuol paeaeanga aea maron ngan pat silva sangaul tol. Be manta tiraurau bulmakao toa oa ngan pat ga imate.

33“Oangga eaba ilalaoan nasulung iaoa aea pakalanga, mao oangga ilei nasulung be irobi mao, ta eaba ede pade ele bulmakao mao donki itap ga isulug ngan ga imate, 34manta nasulung itama iuol ga ila pan masilau toa oa itama. Be masilau toa imate oa ga iman ei ele.

35“Be oangga eaba ede ele bulmakao irau bulmakao ton eaba ede pade ga imate, gisirua ga tilongean bulmakao toa imata igeragera oa ta panua tiuol. Ga kus ta tipota pat toa oa toman ngan masilau toa imate oa rabu ngan gisirua. 36Be oangga tiuatai mambe bulmakao toa oa ipaparau somisomi, be itama idol ei ga idudunga koroleai mao, ei manta ikoli ele bulmakao ede pade ga ila pan bulmakao toa imate oa itama. Be bulmakao toa imate oa pade ga iman ele.”

Copyright information for `BCH