b3.2-10PA 7.30-34
c3.13IM 6.2-3
d3.14PM 1.4, 8
f3.21-22IM 12.35-36

Exodus 3

Deo ibaba Moses

1Ngan ado toaiua, Moses imariala ngan gid sipsip ga meme ton ilaoa Ietro, eaba tenainga aea ngan tibur Midian. Ta Moses ibada gid sipsip ga meme ta tiuore ga tila ngan tibur modamodanga isal iadag. Ta ila iuot ngan lusi Orep
3.1Lusi Orep ieda ede pade einelusi Sainai.
. Lusi toa oa ton Deo.
2 b  Toa eoa anggelo ton Maron iuot pan mambe dinga irarabal ngan abei kakauede ibogaboga. Mole mao, Moses igera abei kakauede toa dinga irarabal ngan, be dinga inono abei toa oa ilaun ga ibogaboga eta mao. 3Ta ikeo, “Danga ne iuot madongan? Ikamado ga dinga inono abei toa oa mao? Gau ga nala boloma ta nagera.”

4Be Maron imamado rabu ngan abei toa oa, ta igera Moses inam boloma ngan geranga, ta ibaba ga ila pan bedane, “Moses, Moses!”

Ta Moses ikeo, “Gau ta eko.”

5Ta Deo ikeo, “Eao nam boloma mao. Til lem su ga idio. Ngansa tano toa eao madmadid ngan ne, eine leg ul ienono ngan. 6Gau Deo togid tibutibum Abraam ga Aisak ga Iakop.” Be Moses ilongo bedaoa ta ipamumul imata, ngansa imataud ngan geranga Deo.

7Ta Maron ikeo, “Gau nagera kadonga kulupulupu iuot ngan leg panua ngan tibur Isip na. Be nalongo led tandanga inam pagau ngan gid madidnga naurata ad tilasu paeaeanga gid tau. Ta gau lolog isat ngan ad ieieinga. 8Tota nasulug ga nanam ngan badanga gid mulian pagid Isip bagedeai. Be nakeo ga nabada gid ga titnan Isip ta tila timado ngan tano ede kemi, aea tibur oatalai, be imona kapei ta bon isul ga bulmakao itud isul iuotot ngan. Tibur toa oa labone gid alu ga gid ne timamado ngan: gid Kenan ga gid It ga gid Amor ga gid Peres ga gid Ivi ga gid Iebus. 9Ega, nalongo gid Israel led tandanga na, be nagera gid Isip tikakado paeamao ngan gid. 10Tota gau ga nasula go ga la pan maron kapei togid Isip ngan badanga leg panua Israel ta titnan Isip ga tinam.”

11Be Moses ikeo pan Deo bedane, “Gau eaba madongan ta narangrang ngan nala pan maron kapei ngan badanga gid Israel ta titnan Isip ga tinam?”

12Ta Deo ikeo, “Gau ga namado toman ngan eao. Be gau ga nakado kilala ede ngan pasolannga mambe nasula go tautaunga. Kilala ga bedane: Oangga eao bada gid Israel ta titnan Isip ga tinam, eine gimingada ga asoa gau edag ngan lusi tota nene.”

13 c  Be Moses ikeo pan Deo bedane, “Ega, eine ga nala pagid Israel ta nakeo pagid bedane, ‘Deo togid tibutibumi isula gau ta nanam pagimi,’ be oangga tibeta gau ta tikeo, ‘Ei ieda sai?’ eine ga nakoli led posanga madongan?”

14 d  Ta Deo ikeo pan Moses, “Gau Eine Tota Bedane. Ta eao ga keo pagid Israel, ‘Deo iuato ieda mulian bedane: Gau Eine Tota Bedane. Ta ei isula gau Moses ta nanam pagimi.’” 15Ta Deo ikeo pan Moses, “Eao ga keo pagid Israel bedane, ‘ Maron
3.15Gera palongonga ngan Deo ieda ngan OM 2.4. Ngan posanga Ibru, Deo ieda eine YHWH. Be edaeda toa ne eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Gau eine tota bedane. (Gera lain 14.)
, Deo togid tibutibumi Abraam ga Aisak ga Iakop, isula gau ta nanam pagimi. Ikeo ga ieda eine toa bedaoa, ta gid panua ga matad nanan ei toa bedaoa somisomi ga ilalala ga ila.’”

16“Eao ga la paluplup gid kapeipei togid Israel ta keo pagid bedane, ‘ Maron, Deo togid tibutibumi Abraam ga Aisak ga Iakop, iuot pagau ta ikeo: Gau Deo, matag ikikisi gimi. Be nagera danga papaeamao toa ngada ne gid Isip tikakado ngan gimi. 17Be naposa tautaunga ngan badanga gimi mulian ngan kadonga papaeamao pagid Isip bagedeai. Ta gau ga nabada gimi ga ala ngan tano togid Kenan ga It ga Amor ga Peres ga Ivi ga Iebus. Tano toa ne kemi ga imona kapei ta bon isul ga bulmakao itud isul iuotot ngan.’

18“Gid kapeipei Israel ad ga tilongo eao ta tinasi lem posanga. Ga kus ta eao ga gid kapeipei toa oa ga ala pan maron kapei togid Isip ta akeo pan bedane, ‘ Maron Deo togai Ibru ilup toman ngan gai ta ikeo ga gai anam abeta eao ngan longean gai ta ala ngan tibur modamodanga, irangrang ngan ado tol, ta gai ga arau gid masilau iman lemai tenainga ga ila pan amai Maron Deo.’ 19Gimi ga akado posanga pan toa bedaoa, be gau naoatai mambe maron kapei togid Isip ga irangrang ngan ilongean gimi ga ala sapaean mao. Be oangga napasolan ei ngan urag, eine ga ilongean gimi ta ala. 20Tota ngan gau urag, eine ga napaeabu ngan tibur Isip, ta napamatala gid ngan leg uisinga imata ede ga ede toa nakado ga iuot matadeai. Ga kus ta ei ga ilongean gimi ta ala.

21 f  “Be gau ga nakado ga gid Isip lolod marum ngan gimi ta irangrang ngan akilolo ga atnan Isip mao. 22Gid taine Israel ad ga tibetabeta gid taine Isip ad ga gid Isip led kaluae pade, ta tibada danga sisid silva ga gol ga gid barikia papau ga ila pagid. Ta gimi ga adol ga idae ngan lemi gergeu. Ngan kadonga toa bedane, gimi ga abada sapaean gid Isip led danga sisid busa.”

Copyright information for `BCH