a32.1PA 7.40
b32.41Kin 12.28, PA 7.41
c32.61Ko 10.7
d32.11-14Nam 14.13-19
e32.13OM 22.16-17, 17.8
f32.32Sng 69.28, PM 3.5

Exodus 32

Gid panua tikadobulmakao aea namer ngan gol

(Lo 9.6-29)

1 a  Idio ta gid panua tigera mambe Moses imamado mole tau lusiai, be iluai mulian manmanae mao. Tota tila tiluplup pan Aron ta tikeo pan bedane, “Eao manta kado amai deo etangada ta timuga ngan gai ngan lemai edap. Ngansa Moses, eaba toa ibada gita ta tatnan Isip ga tanam, gai aoatai ngan saoa danga iuot ngan ei mao.”

2Io, Aron ikoli led posanga bedane, “Atil tangami aea pato gol ienono adadaoami ga lemi gergeu tangadeai, ta abada ga inam pagau.” 3Tota gid panua tibada tangad aea pato gol ga ila pan. 4 b  Ta Aron ibada ta inono ngan dinga ga ila maraka, ta itok ga idudunga ngan baba ede toa ital ianun ngan mambe bulmakao daenga pau. Ta ibada didi ta ipenpen ngan bulmakao aea namer toa oa. Ga kus ta gid panua tikeo, “Gimi Israel alongo. Danga toa ne, eine gita ada deo toa ibada gita ta tatnan Isip ga tanam.”

5Be Aron igera toa bedaoa ta ipagun popou tenainga aea boloma ngan bulmakao aea namer toa oa. Ta ikeo, “Sabale takado eaneannga kapei ngan soanga Maron ieda.” 6 c  Io, gaisala rumaruma ngan ado sae, gid panua tibada gid masilau tenainga aea, ta edengada tidol ga idae dingaeai ngan dinga inono ga imomout ga kus. Be masilau padengada iman tenainga eaneannga aea ngan lolod kelede. Idio ta timamado ngan eaneannga ga ununnga, ga kus ta tidae ga tila tititiau.

7Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Sulug ga la! Ngansa gid lem panua toa bada gid ga titnan Isip oa tikado kadonga sasat kapei tau. 8Tipul murid manmanae tau ngan gau ta titnan edap toa nakeo ga tinasi. Be tikado deo ede pade aea namer gol ga imata mambe bulmakao, ta tikor aed ngan ga tirau gid masilau ga iman led tenainga ga ila pan. Ta tikeo, ‘Gimi Israel alongo. Danga toa ne, eine gita ada deo toa ibada gita ga tatnan Isip ga tanam.’”

9Ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Gau nagera led kadonga na. Gid panua toa ne tanga balbal ad tau. 10Gau lolog bake tau. Eao dio ge, ta napamukuru gid. Be gau ga nakado ga eao lem gergeu ga tibutibum tiuot alu kapei tau.”

11 d  Be Moses iuangga ikado ga aea Maron Deo ilolo itano ga idio, ta iraring matua ga ila pan bedane, “O Maron, eao lolom bake ngan lem panua padam. Ngansa ngan uram kapei, eao bada gid ta titnan Isip. 12Oangga eao pamukuru gid, eine gid Isip ga tikeo, ‘Deo ilolo paeamao ngan ele panua ta ibada gid ga tila lusiai, ngansa iuangga ipamukuru gid.’ Be manta pul lolom mulian ta tnan lem kadonga lolo bake aea ta paeabu ngan lem panua padam. 13 e  Matam nanan lem paeaeanga Abraam ga Aisak ga Iakop. Mugaeai eao posa tautaunga pagid ta keo bedane, ‘Ngan gau edag naposa tautaunga, gau ga nakado ga lemi gergeu ga tibutibumi tiuot busa mambe gigima mariambai.’ Be eao posa tautaunga pagid pade ngan pannga tano ga iman ad, ta eao keo ga mulmulid ga timamado toa eoa somisomi.” 14Moses iraring bedaoa ga kus ta Maron ipul ilolo mulian ta ipaeabu ngan gid mao.

15Idio ta Moses ibada pat apu aea toa rua oa ta isorir lusiai ga isulug. Pat apu aea toa rua oa, Deo ibode apu ga idae ngan imata ga idibe. 16Deo kekelen ikado pat toa rua oa ga iuot, ta ibode posanga ga idae ngan.

17Be Iosua ilongo panua arerengad ga tingangar, ta ikeo pan Moses bedane, “Panua arerengad mambe paraunga ede iuot saupuiai.”

18Be Moses ikeo,

“Eine mao. Arerengad oa mambe panua tiasal paraunga mao.
Be eine mambe panua ad miri itamatama tiasal gid mao pade.
Be nalongo ad gagal mambe panua tibaubau.”

19Io, Moses ila boloma saupuiai ta igera bulmakao aea namer ga panua titoltol alele, ta ilolo bake ta itado pat apu aea toa rua oa ga isulug ta timapmapoga lusi ipuiai. 20Idio ta ibada bulmakao aea namer toa oa ta itado ga idae dingaeai ga inono. Ga kus ta itut ga ila gereirei mambe kangkanga, ta isiran ga isulug eauiai, ta ikado ga gid Israel tiun eau toa oa.

21Idio ta ikeo pan Aron, “Gid panua toa ne tikado mado ngan eao, ta eao muga ngan gid ngan kadonga sat kapei toa bedane?”

22Ta Aron ikeo, “Eaba kapei, eao malmal padam. Eao oatai, gid panua toa ne tiparpar tau ngan kadonga sasat. 23Tikeo pagau bedane, ‘Kado amai deo etangada ta timuga ngan gai ngan lemai edap. Ngansa Moses, eaba toa ibada gita ta tatnan Isip ga tanam, gai aoatai ngan saoa danga iuot ngan ei mao.’ 24Tota nakeo pagid, ‘Oangga sai ele sogonga gol, manta itil ta ibada ga inam pagau.’ Tota tibada led gol ga inam pagau, ta natado ga idae dingaeai. Be mole mao bulmakao aea namer toa ne iuot sapaean.”

25Io, Moses igera mambe panua tiladlado alele, be Aron irangrang ngan ipakoko gid mao. Tota Moses ikeo iloleai bedane, “Kado ta amai miri itamatama tigera ta tinging paeamao ngan gai.” 26Tota ila imadid saupu aea edap iaoai ta ibaba kapei bedane, “Oangga sai ikeo ga inasi Maron, manta inam pagau.” Io, tota gid panua ngan lum pan Livai tila timadid boloma pan.

27Ta Moses ikeo pagid, “ Maron Deo togita Israel ikeo ga bedane, ‘Gimi kelede kelede abada lemi didi paraunga aea ta ala ngan tibur toa ngada ne saupuiai, ta aketket ami kakakau ga kapeipei ga oaeoaemi ga panua padengada timamado boloma pagimi.’” 28Io, tota gid Livai tila tikado mambe Moses ikeo pagid ngan. Be ngan ado toaiua, panua bunoringring tol timate. 29Ga kus ta Moses ikeo pagid Livai bedane, “Labone gimi arau ami kapeipei ga kakakau ga lemi gergeu ga timate, ngansa tikado kadonga sat kapei. Tota labone Maron ikado kemi tau ngan gimi ta isio gimi ngan kadonga ele naurata.”

30Io, ngan ado sae Moses ikeo pagid panua bedane, “Gimi akado kadonga sat kapei tau. Be gau ga nadae ga nala lusiai pan Maron ta naton betanga ei ngan isamum lemi kadonga sat.”

31Tota Moses iluai mulian ga ila pan Maron ta ikeo, “Aiao! Gid panua toa ne tikado kadonga sat kapei tau. Tikado deo padengada ad namer ngan gol ta tisoa edad. 32 f  Be gau nabeta eao, oangga eao kim, samum led kadonga sat. Be oangga eao tinim ngan mao, tota samum gau edag ngan laulau toa eao bode na.”

33Ta Maron ikeo pan Moses, “Eine mao. Oangga sapadua tikado kadonga sat ngan gau, eine ga nasamum gid kekelegid edad ngan leg laulau. 34Be eao la. La muga ngan gid panua ta bada gid ga tila ngan tibur toa nakeo pago ngan. Ega, gau leg anggelo ga ila imuga ngan gimi. Be muriai, gau ga nanam ta napanas gid ngan led kadonga sasat tutui ngan ado panasnga aea.”

35Idio ta Maron ikado dibala kapei ga iuot ngan gid, ngan panasnga gid ngan led kadonga sat. Ngansa gid tiposa matua pan Aron ta ikado bulmakao aea namer gol toa oa.

Copyright information for `BCH