a7.3PA 7.36
b7.17PM 16.4

Exodus 7

1Ta Maron ikeo pan Moses, “Longo. Ngan maron kapei Isip aea imata, gau ga nakado ta eao ot mambe Deo. Be tadim kapei Aron ga ibada aoam, ta ei ga ibada lem posanga ga ila pan maron kapei togid Isip. 2Danga toa ngada ne naposa pago ngan, eine eao ga keo pan tadim kapei Aron ngan. Ta Aron ga iposa pan maron kapei Isip aea ngan ilongean gid panua Israel ta titnan ele tibur. 3 a  Be gau ga nakado ta maron kapei ilolo matua ga ipaki itanga. Toa bedaoa ta nakado gid uisinga busa iman kilala rabu ngan gid Isip. 4Be maron kapei togid Isip irangrang ngan ilongo lemi posanga mao. Tota gau ga napasolan urag ta napanas gid Isip ngan gid pamukurunga kapeipei. Be gau ga naot mambe madidnga paraunga aea ta namuga ngan leg panua, gid iaoa kelede kelede togid Israel, ta titnan Isip ga tila. 5Be oangga napaeabu ngan tibur Isip ta nabada gid panua Israel ta titnan tibur toa oa, eine gid Isip ga tiuatai kemi mambe gau eine Maron.”

6Tota Moses ga Aron tikado mambe Maron ikeo pagisirua ngan. 7Ngan ado toaiua gisirua tila tiposa pan maron kapei togid Isip, Moses aea rai sangalima sangaul tol, be Aron aea rai sangalima sangaul tol igegea tol.

Aron ele toto lalalanga aeaipul ei ga iuot mota

8Idio ta Maron ikeo pan Moses ga Aron bedane, 9“Oangga maron kapei togid Isip ikeo pagimirua ngan kadonga uisinga eta ngan pasolannga mambe gau nasula gimirua, eine eao ga keo pan Aron ta ibada ele toto lalalanga aea ta itado ga isulug maron kapei Isip aea imatai, ta ele toto ga ipul ei ga iuot mota.”

10Tota Moses ga Aron tila pan maron kapei togid Isip ta tikado mambe Maron Deo ikeo pagisirua ngan. Aron itado ele toto ga isulug maron kapei Isip aea ga ele madidnga matadeai, ta ipul ei ga iuot mota. 11Be maron kapei igera toa bedaoa ta ibaba ele panua oatainga ad ga ele panua borou ad, ta tikado toa bedaoa pade ngan led borou mambe Aron ikado. 12Gid kelede kelede titado led toto ga isulug tanoeai ta tipul gid ga tiuot mota. Be Aron ele mota ison gid led mota ga kus. 13Maron kapei togid Isip igera, be ilolo matua ga ipaki itanga. Ta ilongo gisirua led posanga mao, lalaede mambe Maron Deo ikeo ngan.

Gid eau Isip tiuot sing

14Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Maron kapei togid Isip ilolo matua tau, ta itin ngan ilongean gid Israel ga tila mao. 15Be gaisala rumaruma ei ga ila eauiai, ta eao ga la ot pan. Bada toto toa mugaeai iuot mota ta la sanga ei eau Nail isaleai. 16Ta eao ga keo pan bedane, ‘Gai Ibru amai Maron Deo isula gau ga nanam ta nakeo pago bedane: Eao manta longean ele panua ga tila ngan tibur modamodanga ta tisoa ieda. Be irangrang ngan labone, eao longo ele posanga mao. 17 b  Tota labone Maron Deo ikeo bedane: Eao ga gera gid danga naoangga nakado, ta eao ga oatai kemi mambe gau eine Maron.’ Ega, gau ga nabal eau Nail ngan toto toa bagegeai ne, ta eau ga iuot sing. 18Gid ia ga timatemate, be eau ga iuad paeamao tau, ta irangrang ngan gid Isip tiun mao.”

19Ta Maron ikeo pan Moses pade ga bedane, “Keo pan Aron ta ibada ele toto ta igaga ga ingata gid eau kapeipei ga gereirei ga liuliu toa ngada ne ngan tibur Isip. Ta gid eau ga tiuot sing. Tota ngan tibur toa ngada ne Isip, sing ga iuon ngan gid eau. Be gid tabla ga ulo ga eaupat pade ga tiuon ngan sing.”

20Tota Moses ga Aron tikado lalaede mambe Maron ikeo pagisirua ngan. Ngan maron kapei togid Isip ga ele madidnga matad, Aron isoa ele toto ga idae ta ibal eau Nail, ta eau toa ngada oa iuot sing. 21Ia toa ngada oa ngan eau Nail timatemate, be eau toa oa iuad paeamao tau, ta irangrang ngan gid Isip tiunun mao. Sing iuon ngan tibur toa ngada oa Isip.

22Be gid panua borou ad togid Isip tikado led borou ta tikado toa bedaoa pade. Ta maron kapei Isip aea ilongo Moses ga Aron led posanga mao, ngansa ilolo matua ga ipaki itanga mambe Maron Deo ikeo ngan. 23Tota maron kapei togid Isip iluai mulian ele lumaeai. Kadonga toa ne ikado ga ilolo ede ga ede eta mao. 24Be gid panua Isip tirangrang ngan tiun eau Nail mao, tota tileilei gid baba eau Nail isaleai ngan badanga ad eau. 25Be Maron ikado ga eau Nail ienono paeamao toa bedaoa irangrang ngan ado lima ga rua.

Copyright information for `BCH