a9.10PM 16.2
b9.16Ro 9.17
c9.24PM 8.7, 16.21

Exodus 9

Gid masilau mudtogid Isip timatemate

1Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “La pan maron kapei togid Isip ta keo pan bedane, ‘Gau Maron Deo togid Ibru. Leg posanga ga bedane: Longean leg panua ta tila tisoa gau edag. 2Be oangga eao longean gid ga tila mao, be dangadangan gid maitne, 3eine gau ga nakado dibala ede paeamao tau iuot ngan lemi masilau mud. Lemi os ga donki ga kamel ga bulmakao ga sipsip ga meme gau tidibal kapei ta timate. 4Be gau leg kadonga ngan gid Israel led masilau ga iuot lalaede mambe nakado ngan gimi Isip lemi masilau mao. Masilau eta togid Israel ga imate mao.’”

5Io, tota Maron Deo idol ado imata ngan kadonga toa ne iuot ta ikeo, “Sabale eine ga nakado toa bedaoa ngan tibur toa ne.” 6Ta ngan ado sae Maron ikado ga iuot toa bedaoa. Gid masilau mud toa ngada oa togid Isip timatemate. Be masilau eta togid Israel imate mao. 7Be maron kapei togid Isip isula ele panua edengada ga tila pagid Israel, ngansa iuangga iuatai: masilau eta togid Israel imate, mao madongan. Be tiluagid mulian ga tila pan ta tikeo, “Mao. Masilau eta togid Israel imate mao.” Io, maron kapei togid Isip igera bedaoa, be ilolo matua ga ipaki itanga pade, ta ilongean gid Israel ga tila mao pade.

Gid sererie iuototngan gid Isip tinid

8Idio ta Maron ikeo pan Moses ga Aron bedane, “Gimirua ala ngan tibur toa tinono pat matua ngan, ta akori dinga itae idanga eta ta ala pan maron kapei togid Isip. Gimi aot pan ga kus ta Moses ga isiran dinga itae toa oa ga idae gadae toa maron kapei imatai. 9Ta dinga itae ga ibilin ta ipakaranga tibur toa ngada oa Isip. Be oangga dinga itae toa oa itap ga idae ngan gid eababa ga masilau tinid, eine ga ipapot gid sererie ga iuotot ta timapmapoga. Ga kus ta gid boto kapeipei ga iuotot.”

10 a  Io, tota Moses ga Aron tikori dinga itae ta tila timadid maron kapei Isip aea imatai, ta Moses isiran dinga itae toa oa ga idae gadae. Ta dinga itae ipapot gid sererie ngan gid eababa ga masilau tinid. Ga kus ta timapmapoga ta gid boto kapeipei tiuotot. 11Be gid panua borou ad togid Isip tirangrang ngan timadid Moses imatai mao, ngansa gid sererie iuotot ngan gid tinid pade mambe iuotot ngan gid Isip toa ngada oa tinid. 12Be Maron Deo ikado ga maron kapei Isip aea ilolo matua ga ipaki itanga pade. Ta ilongo Moses ga Aron led posanga mao, mambe Maron Deo ikeo pan Moses ngan.

Aoara idildil matuamambe patpat itaptap

13Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Gaisala rumaruma eao dae ta la ot pan maron kapei togid Isip, ta kado leg posanga pan bedane, ‘Gau Maron Deo togid Ibru. Nakeo ga bedane: Longean leg panua ta tila tisoa gau edag. 14Oangga mao, gau ga nakado leg pamukurunga toa ngada ne ta napaeabu ngan eao ga lem madidnga ga lem panua. Ta gimi ga aoatai kemi bedane: Ngan tibur toa ngada ne tanoeai, deo eta pade mambe gau mao. 15Be oangga nakim, gau narangrang ngan napaeabu ngan eao ga lem panua ngan dibala kapei eta ta napamukuru gimi ga kus. 16 b  Be nakado toa bedaoa mao ngansa naoangga napasolan gimi ngan urag kapei, ta nakim oalug ipakaranga tibur toa ngada ne tanoeai. Ta ngan ipu toaine nadol go. 17Be eao pakala leg panua maitne ta longean gid ga tila mao. 18Tota longo. Sabale ngan ado imata toa bedane, gau ga nakado aoara kapei toa idildil matua mambe patpat ga itap ngan tibur Isip. Mugaeai, tibur Isip iuot pau ga irangrang ngan labone, aoara kapei eta bedane itap mao. 19Toa patautene eao manta kado posanga matua ga ila pagid lem panua ta tibada lem bulmakao ga danga padengada ienono gaot, ta tinam tidudunga lumaeai. Ngansa aoara idildil matua mambe patpat eine ga itaptap ga idae ngan gid eababa ga masilau toa ngada oa timamado gaot. Ta gid ga timate.’”

20Io, maron kapei togid Isip ele madidnga edengada timataud Maron Deo ele posanga ta tila manmanae ta tibada led paeaeanga ga masilau mud ga tidudunga lumaeai. 21Be maron kapei ele madidnga padengada matad ila ngan Maron Deo ele posanga mao, ta titnan led paeaeanga ga led masilau mud ga tidio gaot.

22Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Soa bagem ga idae ta gaga ga ingata mariamba, ta aoara idildil matua mambe patpat eine ga itaptap ngan tibur toa ngada ne Isip. Eine ga itap ga idae ngan gid eababa ga masilau mud ga gid annga toa ngada oa dadangai.” 23Idio ta Moses isoa ele toto ga idae ta igaga ga ingata mariamba, ta Maron Deo ikado ga gla isamil ga pelaka ger. Ta ikado ga aoara kapei toa idildil matua mambe patpat itaptap ngan tibur toa ngada oa Isip. 24 c  Aoara idildil matua toa oa itaptap kapei tau, be gla isamil alele ngan tibur toa ngada oa. Mugaeai, tibur Isip iuot pau ga irangrang ngan ado toaiua, gid Isip tigera aoara eta kapei bedaoa mao. 25Aoara toa idildil matua ipaeabu ngan gid eababa ga masilau ga danga toa ngada oa ienono gaot. Be ipaeabu ngan gid annga dadangai ga ikorkor gid abei toa ngada oa pade. 26Be ngan tibur Gosen kekelen, toa gid Israel timamado ngan, aoara idildil matua itap eta mao.

27Idio ta maron kapei togid Isip ibaba Moses ga Aron ga tinam pan ta ikeo, “Labone leg kadonga paeamao. Maron Deo ele kadonga itutui, be gaingada leg panua lemai idil paeamao. 28Gimi araring ga ila pan ami Maron ta ipamate mariamba ele tandanga ga aoara idildil matua ga idio. Ngansa aoara toa idildil matua ne ipaeabu ngan gai tau. Tota gau ga nalongean gimi ga ala. Irangrang ngan amado mole nene pade mao.”

29Ta Moses ikeo, “Oangga natnan tuanga toa ne ga nala, eine ga nasoa bageg ta nararing pan Maron Deo. Ta mariamba ele tandanga ga aoara idildil matua ga kus ga tidio. Toa bedaoa ta eao ga oatai kemi mambe tibur toa ngada ne tanoeai, eine ton Maron Deo. 30Be gau naoatai, eao ga lem madidnga alolon ngan Maron Deo mao.”

31Ngan ado toaiua, aoara idildil matua ipaeabu ngan pleks ga bali toa ngada oa dadangai,
9.31Pleks eine abei kakauede toa gid panua mugaeai tikado oaro salumu aea ngan itin kukul. Bebali eine annga ede boloma lalaede mambe wit, be aea laoe iuot mugaeai ngan wit aea laoe.
ngansa ado toaiua eine gid danga oa ad laoe.
32Be gid wit ga kusemet
9.32Kusemet eine annga ede boloma lalaede mambe wit. Ngan Inglis tiuatospelt.
timate mao, ngansa gid ad laoe iuot maitne.

33Be Moses itnan maron kapei Isip aea ga idio ta itnan tuanga toa oa ga ila, ta isoa ibage ga idae ta iraring ga ila pan Maron Deo. Tota mariamba ele tandanga ga aoara idildil matua kus ta itaptap tanoeai pade mao. 34Be maron kapei togid Isip igera mambe aoara idildil matua ga mariamba ele tandanga kus, ta gisingada ele madidnga lolod matua ga tipaki tangad ta tikado kadonga sat pade. 35Tota maron kapei togid Isip ilolo matua ta ilongean gid Israel ga tila mao, lalaede mambe Moses ibada Maron Deo iaoa ngan.

Copyright information for `BCH