a1.4Gal 2.20
b1.7PA 15.1, 24
c1.81Ko 16.22
d1.101Te 2.4
e1.11Mt 16.17, 1Ko 15.1-5
f1.13PA 8.3
g1.14PA 22.3
h1.15Ais 49.1, Gal 2.7
i1.18PA 9.26-27
k1.21PA 9.30

Galatians 1

1Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus ga Deo Tamada. Eaba eta tanoeai isula gau mao, ga eaba eta idol gau ngan kadonga naurata toa ne mao. Be Iesus Kristus ga Deo Tamada toa ipei ei mulian ngan ele matenga, gisirua tisula gau.

2Gaingada oaeoaeg abode laulau toa ne ga ila pagimi iaoa kelede ton Kristus toa amamado ngan gid tuanga ngan tibur kapei Galesia.

3Kemi ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi. 4 a  Iesus Kristus inasi Deo Tamada ele kimnga ta ilongean ei ga imate ngan gita leda kadonga sasat, ngansa iuangga ibada gita mulian ngan kadonga sasat ga kimnga papaeamao tanoeai aea toa ienono labone. 5Toa bedane ta tasoa Deo ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.

Ato kemi kelede mon ienono

6Gau nakakrik tau ngan gimi, ngansa manmanae tau atnan Deo toa ibaba gimi ngan Kristus ele kadonga lolo marum aea, ta ala anasi ato kemi ede pade. 7 b  Be ato kemi toa ede pade ne, eine ato kemi tautaunga mao. Be panua edengada tipalaurerean ato kemi ton Kristus ta tipabuobuo gimi. 8 c  Be oangga gai, mao anggelo eta buburiai aea ipaola ato kemi ga ila pagimi, be iuot lalaede mambe ato kemi toa mugaeai gai apaola pagimi oa mao, kemi ngan eaba toa oa ila ngan dinga imperno. 9Mambe akeo ngan ga ila, ta labone nakeo pade, oangga sai ipaola ato kemi pagimi, be iuot lalaede mambe gimi abada pagai toa mugaeai oa mao, kemi ngan eaba toa oa ila ngan dinga imperno!

10 d  Be gimi akeo mado? Posanga toa labone nakado, eine ngan kadonga gid eababa ga lolod kemi ngan gau, mao ngan kadonga Deo ga ilolo kemi ngan gau? Aoangga nakado ngan parumrumnga gid panua? Eine mao. Alongo. Oangga naparumrum gid panua, eine ga naot paeaeanga ton Kristus mao.

Paulus ininipu nganei iuot eaba ato aea

11 e  Oaeoaeg, nakeo pagimi toa bedaoa ngansa nakim aoatai kemi bedane: Ato kemi toa mugaeai napaola ga ila pagimi ne, eine eaba eta tanoeai ikado ga iuot mao. 12Gau nabada ga inam pan eaba eta mao, ga eaba eta ipaoatai gau ngan mao pade. Be Iesus Kristus kekelen ipaola ato kemi toa ne pagau.

13 f  Ngansa gimi alongo ngan leg kadonga mugaeai. Gau nanasi kadonga raring aea ga paoatainga togid Iuda. Be napaieiei gid iaoa kelede ton Kristus ga napapaeabu ngan gid. 14 g  Be ngan kadonga raring aea ga paoatainga toa oa, gau naeasal oaeoaeg busa Iuda ad toa amai rai lalaede. Be lolog matua tau ngan gid nasinga togid tibutibug. 15 h  Be Deo isio gau motean toa tnag iapai oa. Ei ilolo marum ngan gau ta ibaba gau ga naot ele eaba. Be ngan ado toa Deo ikim, 16ei ipasolan Inat pagau, ngansa iuangga gau nala napaola ele ato kemi ga ila pagid alu padengada. Be ngan ado toaiua, nala pan eaba eta ngan panasinga gau mao. 17Be gid panua toa tiuot Iesus ele panua ato ad mugaeai ngan gau ga timamado Ierusalem, gau nala pagid mao pade. Be nala manmanae ngan tibur kapei Arebia, ga kus ta naluagau mulian ngan tuanga Damaskus.

18 i  Be muriai ngan rai tol, nala Ierusalem ngan geranga Petrus
1.18Ngan posanga Grik tibodePetrus ieda nene mao, be ieda ede padeSipas. Tikado lalaede bedane ngan 2.9, 11, ga 14.
ta namado pan irangrang ngan ado sangaul igegea lima.
19Be nagera Iesus ele panua ato ad padengada mao. Nagera Jems kekelen, toa Maron itar kakau. 20Ngan Deo imata, posanga toa nabode ga ila pagimi ne, eine pakakanga mao. 21 k  Muriai nala ngan tibur kapei Siria ga Silisia. 22Be gid iaoa kelede ton Kristus toa timamado ngan tibur kapei Iudea, tigera matag teta mao. 23Tilongo ag ninipunga kekelen bedane, “Eaba toa mugaeai ipaieiei gita, labone ipaola ato kemi toa mugaeai iuangga ipaeabu ngan.” 24Tilongo posanga toa bedaoa ngan gau ta tisoa Deo ieda.

Copyright information for `BCH