a4.3Kol 2.20
b4.4-5Ins 1.14, Ro 1.3
c4.6-7Ro 8.15-17
d4.10Ro 14.5, Kol 2.16
e4.22OM 16.15, 21.2
f4.23Ro 9.7-9
h4.26Ibr 12.22, PM 21.2, 10
i4.27Ais 54.1
j4.28OM 15.4-5, Ro 9.7
k4.29-30OM 21.9-10, Ins 8.35

Galatians 4

Gita paeaeanga taot Deo ele gergeu ngan Kristus ele naurata

1Leg oanenga itna ede ga bedane: Oangga eaba ele gergeu ede imamado, muriai gergeu toa ne ga ibada danga sisid toa ngada oa ton itama. Tautaunga, danga sisid toa ngada oa ton itama ga iman ei ele, be oangga ei kakauede maitne, danga eta idae ibageai mao. Ei lalaede mambe gid paeaeanga ton itama. 2Ei imamado gadio ngan itama ele madidnga ga panua naurata ad bagedeai ga irangrang ngan rai toa itama isio oa iuot. 3 a  Eine lalaede mambe gita pade. Mugaeai gita mambe gergeu, ta taman paeaeanga ngan apu imata ede ga ede tanoeai aea. 4 b  Be ngan rai toa Deo isio oa iuot, ei isula Inat ga inam. Taine ede ipopo ei, ta gergeu toa ne pade imamado gadio ngan Moses ele apu. 5Inama ngan luanga gita panua toa tabokoboko paeaeanga gadio ngan apu, ta ipatutui ada gigi kapei Deo imatai, ngansa iuangga ibada gita ga taot ele gergeu tautaunga. 6 c  Gimi aot Deo ele gergeu na, tota isula Itautau Tutui ton Inat ga idio lolodai, ta Itautau Tutui toa ne ikado gita ga tababa ga ila pan Tamada bedane, “Ale apa!” 7Tota gimi aman paeaeanga pade mao. Gimi Deo ele gergeu. Ta ngan ipu toaine, Deo ga ibada gid danga kemikemi toa iposa tautaunga ngan ga ila pagimi.

Paulus ilolo ede ga edengan gid Galesia

8Be mugaeai gimi aoatai ngan Deo maitne ta aman paeaeanga ngan gid danga tautaunga mao mambe deo pakakanga. 9Be labone gimi aoatai ngan Deo na (mao kemi ngan nakeo ga Deo iuatai ngan gimi), tota ikamado ga aoangga aluagimi mulian ngan nasinga gid apu imata ede ga ede tanoeai aea toa irangrang ngan ilua gita mao? Gimi aoangga aman paeaeanga sapaean ngan gid apu toa oa pade na? 10 d  Ikamado ga aoangga anasnasi gid Iuda led apu ngan ado kapeipei raring aea, ga taiko papau, ga gid taun ga rai pade? 11Gau namataud. Ngan kado ta naurata toa nakado ngan gimi, eine iduaea sapaean.

12Oaeoaeg, nabeta matua gimi ga bedane: Nakim gimi aot mambe gau. Ngansa gau natnan apu ta naot mambe gimi. Mugaeai ga inam, lemi idil eta paeamao ngan gau mao. 13Be gimi aoatai, matamata napaola ato kemi ga ila pagimi ngansa dibala ede ikado gau. 14Tautaunga, tinig aea dibala toa oa ikado kulupu ngan gimi, be gimi apul murimi ngan gau mao, ga atolatola ngan gau mao pade. Be gimi abada gau lalaede mambe gau anggelo ede ton Deo, mao mambe gau Iesus Kristus. 15Lemi tingelgel toa mugaeai aea na sida? Nakeo tautaunga, ngan ado toaiua, nagera mambe oangga arangrang, gimi ga apasu matami kadlo ga abada ga inam pagau. 16Ta labone madongan? Napaola posanga tautaunga ga ila pagimi, ta ngan kadonga toa ne naman ami isat?

17Gid panua toa tiparpar ngan apu oa, timarum tau ngan dadanga gimi ngan led posanga, be eine kemi ngan gimi mao. Eine tiuangga tikado ga gitaingada takemi ngan gita pade mao, ta gimi amarum ngan nasinga gid. 18Eine kemi oangga amamarum ngan kadonga kemi ede. Ta gimi anasnasi kadonga kemi bedaoa somisomi, oangga namamado pagimi, ga oangga namamado aluai ngan gimi. 19Leg gergeu, lolog ede ga ede ngan gimi. Nanaman lolog ede ga ede toa ne mambe ieieinga iuot ngan taine iuangga ipopo gergeu. Lolog ikakado toa bedane ga irangrang ngan gimi aot lalaede mambe Kristus. 20Be lolog ikim tau ngan geranga gimi. Oangga bedaoa ta napalele leg posanga pagimi ga ila meles. Ngansa lolog buligaliga ngan gimi.

Oanenga itna ngan Agar ga Sara

21Gimi sapadua toa akeo ga adio gadio ngan apu, manta akeo pagau, aoatai ngan saoa danga apu iposa ngan pade? 22 e  Ngansa Deo ele laulau ikeo ga Abraam inat rua. Ede, taine paeaeanga Agar ipopo, be ede pade, iadaoa Sara toa taine madonga kemi aea ipopo. 23 f  Taine paeaeanga ele gergeu aea poponga iuot lalaede mambe gid panua toa ngada ne tanoeai. Be gergeu ton taine madonga kemi aea, ei aea poponga iuot ngan Deo ele posanga tautaunga.

24Taine toa rua ne ad ninipunga iman oanenga itna pade. Ngansa taine toa rua ne mambe posanga rua toa Deo irau ngan ele panua. Posanga toa Deo irau ngan gid Israel ngan lusi Sainai,
4.24Lusi Sainai, mugaeai Deo ibada pat rua apu aea ga ila pan Moses ngan.
eine mambe taine paeaeanga toa Agar. Ele gergeu pade timan paeaeanga.
25Agar idodo lusi Sainai. Lusi toa oa ienono ngan tibur kapei Arebia. Ga pade, taine toa oa idodo tuanga Ierusalem toa labone ienono. Ngansa gid Ierusalem, labone tiuot mambe paeaeanga sapaean ngan nasinga apu ton Moses. 26 h  Be tuanga Ierusalem ede pade ienono gadae buburiai. Eine idodo taine madonga kemi aea toa Sara. Ei iman tnada. 27 i  Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane,

“Eao taine lasi,
manta tinim igelgel.
Be eao taine toa naman ieieinga ngan poponga gergeu mao,
manta ngangar ga bau.
Ngansa taine toa ipopo eta mao, ei ele gergeu dabad iuot busa
ga iasal gergeu ton taine toa imamado toman ngan iadaoa.”

28 j  Oaeoaeg, gimi mambe Sara inat Aisak. Ngan Deo ele posanga tautaunga ta aot ele gergeu. 29 k  Be ngan ado toaiua, gergeu ede pade toa aea poponga iuot mambe panua toa ngada ne tanoeai, ei ipaieiei gergeu toa aea poponga iuot ngan Itautau Tutui iura. Eine mambe labone pade. 30Be Deo ele laulau ikeo mado? Aea posanga ga bedane, “Suk taine paeaeanga toa ne toman ngan ele gergeu! Ngansa danga sisid aea potanga irangrang ngan ila pan gergeu ton taine paeaeanga oa mao. Eine ga ila pan gergeu ton taine madonga kemi aea kekelen.” 31Tota oaeoaeg, gita taman gergeu ton taine paeaeanga Agar mao. Gita taman gergeu ton Sara, taine madonga kemi aea.

Copyright information for `BCH