a13.10OM 2.10
b13.15PA 7.5

Genesis 13

Lot itnan Abram

1Idio ta Abram itnan Isip ta ila ngan tibur kapei Negev. Ei ila toman ngan iadaoa ga ele danga sisid toa ngada oa. Be Lot pade ila toman ngan ei. 2Be Abram ele danga sisid busa tau. Ei ele masilau mud busa ga ele silva ga gol pade.

3Idio ta itnan tibur kapei Negev ta ilalala ga ila be ikakado gid saupu edap irabuiai. Ikakado toa bedaoa ga ila iuot ngan tibur toa ienono rabu ngan tuanga Betel ga Ai. Mugaeai ikado saupu ngan 4tibur toa oa ta ipagun popou tenainga aea. Ta Abram ibaba ga ila pan Maron ta isoa ieda toa eoa pade.

5Be Lot ilalala toman ngan Abram, ei pade ele meme ga sipsip ga bulmakao ga paeaeanga busa. 6Be tano toa oa irangrang ngan gisirua tilup ga timado ngan mao, ngansa gisirua led danga sisid busa tau. 7Be ado ede gid panua toa timariala ngan Abram ele masilau mud, aoad parau pagid panua toa timariala ngan Lot ele masilau mud. Be ngan ado toaiua, gid panua Kenan ga gid Peres timamado maitne ngan tibur toa oa.

8Tota Abram ikeo pan Lot bedane, “Longo. Gitarua sing kelede. Be kado paraunga iuot rabu ngan gitarua ga leda paeaeanga. 9Gera, tano kapei ienono. Kemi ngan gitarua tamapoga. Oangga eao kim nasi edap ngan bageda angas, eine gau ga nanasi edap ngan bageda oatai. Be oangga eao kim nasi edap ngan bageda oatai, eine gau ga nanasi edap ngan bageda angas.”

10 a  Io, Lot imata isaoe ta igera tibur Iordan aea dubu kapei, be aea eau busa ga ila irangrang ngan tuanga Soar. Tibur toa oa kemi mambe dadanga ton Maron ga mambe tano togid Isip. (Ngan ado toaiua, Maron ipaeabu ngan tuanga Sodom ga Gomora maitne.) 11Tota Lot isio dubu toa kapei oa ngan tibur Iordan ga iman ei ele. Ta itnan Abram ta ila ngan tibur toa ado ele parangai. Tota gisirua tilup ga timado pade mao. 12Abram idio imado ngan tibur Kenan, be Lot ila imado rabu ngan gid tuanga kapeipei ngan eau Iordan aea dubu kapei. Ta irau ele saupu boloma ngan tuanga Sodom. 13Be gid panua Sodom eine gid panua papaeamao, ta tikakado kadonga sasat paeamao tau Maron imatai.

Deo iposa tautaunga pan Abram ngan tano

14Lot itnan Abram ga ila ga kus ta Maron ikeo pan Abram bedane, “Dae madid ta matam isaoe tibur toa ngada ne ado ele parangai ga ado ele dilngai, pan not ga ila irangrang ngan saut pade. 15 b  Tano toa ngada ne eao gera, eine ga nabada pago ga pagid lem gergeu ga tibutibum. Tano toa ne ga iman gimi ami somisomi ga ilalala ga ila. 16Be gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa tau mambe riringa tano aea. Ta oangga eaba eta irangrang ngan iuade gid riringa tano aea, eine ga irangrang ngan iuade lem gergeu ga tibutibum pade. 17Io, lalala ga la ta gera tano aea mamarae ga aea babanga, ngansa gau napan ga iman am.”

18Abram itnan saupu toa oa ta ila imado boloma ngan tuanga Ebron, ta irau ele saupu boloma ngan gid abei ouk ton eaba ieda Mamre. Ta ikado popou tenainga aea ngan tibur toa oa ta isoa Maron ieda.

Copyright information for `BCH