a19.5-8Het 19.22-24
b19.112Kin 6.18
c19.162Pe 2.7
e19.24-25Mt 10.15, 11.23-24, Lu 10.12, 17.29, 2Pe 2.6, Jut 7
f19.26Lu 17.32

Genesis 19

Gid Sodom led kadonga sasat

1Ngan bong toaiua gid anggelo toa rua oa tila tiuot Sodom. Be Lot imamado ngan tibur rourounga aea boloma ngan tuanga aea atama kapei. Ei igera gid ta idae ga ila pagid. Ikor iae ta idol ilabora ga isulug tanoeai 2ta ikeo, “Ega, mamaron, kemi ngan gimirua anam leg lumaeai. Gau mambe lemi paeaeanga. Kemi ngan gimirua asigiri aemi ta aeno leg lumaeai. Ta gaisala rumaruma, gimirua adae ta alalala pade.”

Be gid tikeo, “Mao. Gai ga aeno nene ngan tibur rourounga aea.”

3Be Lot iparpar tau ngan gisirua ta tila ele lumaeai. Tota ikado ad annga ta inono ad bret toa aea yis ienono ngan mao, ta tian. 4Gisirua tila tieno maitne, be gid arangaranga busa ngan tuanga Sodom tinam tibaliu ngan luma toa oa. Gid arangaranga toa ngada oa tinam, gid kapeipei ga kakau iririau pade. 5 a  Ta tibaba ga ila pan Lot bedane, “Panua toa rua na tinam pago labone bong, timamado sida? Bada gid ga tinam pagai ta akado arala ngan gid.”

6Be Lot iuot ga ila ele atama iaoai, ta isaisai ele atama toa imuriai oa, 7ta ikeo, “Oaeoaeg, akado kadonga paeamao toa ne padam! 8Ega, natug taine blalala rua timamado, tieno toman ngan eaba eta maitne. Gau ga nabada gisirua ga tila pagimi, ta gimi akado saoa danga ngan gid mambe akim. Be arangaranga toa rua ne tinam pagau mambe ag kaluae. Ta gau manta namariala ngan gisirua. Tota akado kadonga eta ngan gisirua mao.”

9Be gid panua Sodom tikeo bedane, “Gera. Eaba patpatnga aea toa ne iuangga iuot mambe ada madidnga patutuinga posanga aea!” Ta tikeo pan Lot, “Eao la aluai! Kadonga paeamao gai ga akado ngan eao, eine ga iasal kadonga toa ga akado ngan gisirua.” Io, tisusuran Lot ta tiuangga tigoro ele atama.

10Be panua rua toa gadudunga oa, baged iuot ta tidada Lot ga idudunga mulian ta tisaisai atama pade. 11 b  Ga kus ta tikado panua toa ngada oa gaot ga matad sususu. Gid kapeipei ga gid kakau pade tirangrang ngan tigeragera mao be ikulupu ngan tilo atama ta tidabdab alele.

Lot itnan Sodom

12Panua toa rua oa tibeta Lot bedane, “Be eao lem panua etangada toa nene pade? Lem gergeu arangaranga ga taine etangada, mao laoalaoam etangada timamado? Manta bada gid ta amingada aeaoa ngan tuanga toa ne. 13Ngansa gairua aoangga apaeabu ngan tuanga toa ne. Maron ilongo posanga selelenga kapei tau ngan gid panua toa ne, ta isula gai ga anama apaeabu ngan tuanga toa ne.”

14Be Lot ilaoalaoa rua tiuangga tiuai inat taine toa rua oa. Ta Lot ila pagisirua ta ikeo, “Manmanae, adae ta aeaoa ngan tuanga toa ne, ngansa Maron iuangga ipaeabu ngan.” Be ilaoalaoa toa rua oa tiuangga ei igalgalinge.

15Gaga itakai ta anggelo toa rua oa aoad isensen Lot bedane, “Manmanae! Bada adaoam ga natum taine toa rua ne ta aeaoa ngan tuanga. Ngan kado ta gimi amukuru toman ngan tuanga toa ne aea panua ngan ad panasnga.”

16 c  Be Lot ikado aea gerei. Ta panua toa rua oa tikisi ibage matua toman ngan iadaoa ga inat taine rua baged, ta tibada gid ga tila gaot ngan tuanga, ngansa Maron ilolo isat ngan Lot. 17Tibada gid ga tiuot ga kus ta ede ngan gid ikeo, “Aeaoa manmanae! Ngan kado amate. Matami kleng ga iluai mulian mao ga aearagimi ngan tibur eta dubuiai mao pade. Aeaoa ga ala bereoeai. Ngan kado ta amate.”

18Be Lot ikeo pagisirua, “Aiao, mamaron, gau narangrang ngan kadonga bedane mao. 19Ega, lemi luanga ga lolomi isat ngan gau eine kemi, be gau narangrang ngan naeaoa manmanae ga nala bereoeai mao. Gau ga naot bereoeai maitne, be danga paeamao ga ibada gau pade ta namate. 20Ega, tuanga ede ga boloma na. Gau narangrang ngan nalado manmanae ga nala ngan. Eine tuanga kakauede. Longo ngan gau nala toa eoa ta nasapir ngan panasnga paeamao toa na.”

21Ta ikoli ele posanga bedane, “Goibe. Gau ga nalongo ngan lem posanga toa ne pade, ta napaeabu ngan tuanga kakauede toa na mao. 22Be la manmanae! Ngansa gau ga nakado danga eta mao, ga irangrang ngan gimi aot toa eoa.” Ngan ipu toaine tiuato tuanga toa oa ieda Soar
19.22Ngan posanga Ibru, edaedaSoar ipu einekakauede.
.

Deo ipaeabu nganSodom ga Gomora

23Ado ipara ga idae, ta Lot ila iuot ngan tuanga Soar. 24 e  Be mole mao, Maron ikado dinga ga gid pat kaeau kakatol ga itaptap buburiai ga isulug ngan tuanga Sodom ga Gomora. 25Tota ipaeabu ngan gid tuanga toa oa toman ngan aea dubu kapei. Gid panua toa ngada oa timukuru ngan tano toa oa toman ngan gid abei. 26 f  Lot iadaoa inasi ei ga ila, be imata kleng ta imate. Be mole mao ipat iuot mambe sol aea suknga ede ta imadmadid mambe kadanga.

27Be gaisala rumaruma, Abraam idae ta iluai mulian ga ila ngan tibur toa mugaeai iposaposa toman ngan Maron. 28Imata isulug ga ila ta igera basu kapei tau idaedae ngan tuanga Sodom ga Gomora, ngan tibur aea dubu kapei. Basu toa oa kapei mambe suksuknga kapei ede aea basu.

29Toa bedaoa ta Deo ipaeabu ngan gid tuanga ngan dubu kapei toa oa. Mugaeai Lot imamado ngan tuanga toa oa. Be Deo imata nanan Abraam, ta ibada Lot mulian ngan gid tuanga toa timukuru oa.

Gid alu Moap ga Amon led otnga

30Idio ta Lot ga inat taine toa rua oa titnan tuanga Soar ta tila timado bereoeai ngan pat kapei ede aea baba, ngansa Lot imataud ngan madonga Soar. 31Be ado ede taine lautabe ikeo pan itar kakau bedane, “Gera. Tamada ei eaba kapei na. Be tibur toa ne aea eaba eta mao. Tota leda edap eta ngan kadonga mambe panua toa ngada ne tanoeai tikakado ne mao. 32Be kemi ngan tapaun tamada ngan oain ta ilabora imangamanga. Ta taeno toman ngan ei, ta ipapot gergeu pagitarua. Toa bedaoa ta gita iaoa toaine irangrang ngan kus mao.”

33Tota ngan bong toaiua tipaun tamad ngan oain ta ilabora imangamanga. Ta gergeu lautabe ila ieno toman ngan ei. Be ei iuatai ngan inat taine ele namanga mao ga ngan ele luainga mao pade.

34Ado sae taine lautabe ikeo pan itar kakau bedane, “Ega, made bong naeno toman ngan tamada. Be labone bong tapaun ei pade ta eao la eno toman ngan ei. Toa bedaoa ta ipapot gergeu pagita, ta gita iaoa toaine irangrang ngan kus mao.” 35Io, tipaun tamad ngan oain ta ilabora imangamanga ngan bong toaiua pade. Ta taine toa oa itar kakau, ei pade ila ieno toman ngan tamad. Be Lot iuatai ngan inat taine ele namanga mao ga ngan ele luainga mao pade.

36Toa bedaoa ta Lot inat taine toa rua oa apad pan. 37Idio ta inat taine lautabe ipopo gergeu aranga ta iuato ieda Moap
19.37Ngan posanga Ibru, edaedaMoap itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:pan tamada.
. Ta muriai gergeu toa oa itubtub tiuot alu toa labone taoatoato gid Moap.
38Be Lot inat taine ede pade ipopo gergeu aranga pade ta iuato ieda Benami
19.38Ngan posanga Ibru, edaedaBenami ipu einegergeu aranga togid leg panua.
. Ta muriai gergeu toa oa itubtub tiuot alu toa labone taoatoato gid Amon.

Copyright information for `BCH