a20.2OM 12.13, 26.7

Genesis 20

Abraam ipakaka Abimelekngan iadaoa Sara

1Idio ta Abraam itnan Mamre ele tuanga ta ila imado ngan tibur kapei Negev, rabu ngan tuanga Kades ga Sur. Be ila imado tede ngan tuanga Gerar. 2 a  Be Abraam ikeo pagid panua Gerar ngan iadaoa Sara ta ikeo ga, “Ei gau liug.” Tota Abimelek, maron kapei togid Gerar, isula ele paeaeanga ga tila tibada Sara ga inam pan.

3Be ngan bong toaiua Abimelek ieno. Ngan ianun Deo ikeo pan bedane, “Ega, taine toa eao bada na, ei oainga. Tota eao ga mate!”

4Be Abimelek ieno toman ngan Sara maitne ta ikeo pan Deo bedane, “Maron, oangga eaba ele idil eta paeamao mao, eao ga paeabu ngan ei toman ngan ele panua pade? 5Ngansa ei ikeo pagau mambe Sara ei iliu. Be Sara pade ikeo ga Abraam ei iliu. Gau nabada taine toa ne, be naoangga leg kadonga itutui mon. Leg idil eta paeamao mao.”

6Be Deo ikoli ele posanga ngan ianun bedane, “Gau naoatai, eao oangga lem kadonga itutui ta kado bedane. Tota napakala eao ngan enonga toman ngan ei, ta eao kado kadonga sat matageai mao. 7Be eao manta palua ei ga iluai mulian pan iadaoa. Ngansa eaba toa oa ibabada aoag ga ila pagid panua. Ta ei ga iraring ngan luanga eao ta eao ga mate mao. Be oangga eao palua ei ga iluai mulian mao, eine eao ga mate toman ngan lem panua toa ngada na.”

8Io, gaisala rumaruma ngan ado sae, Abimelek idae ta ibaba ele madidnga toa ngada oa ga tinam pan, ta ikeo pagid ngan Deo ele posanga toa ngada oa. Tota timataud kapei. 9Ta Abimelek ibaba Abraam ga inama ta ibeta ei bedane, “Eao kamado kado bedane ngan gai? Gau leg idil isaoa paeamao pago ta eao kado ta gaingada leg panua toa bagegeai ne lemai kadonga sat kapei bedane? Lem kadonga toa ne itutui mao.” 10Ta Abimelek ikeo pan Abraam pade bedane, “Lem ipu isaoa ta kado toa bedane ngan gai?”

11Ta Abraam ikoli ele posanga bedane, “Gau nakeo lologeai bedane, ‘Panua ngan tuanga toa ne tilolon ngan Deo mao. Oangga tikim adaoag, eine ga tipaeaoa ei be tipamate gau.’ 12Be tautaunga ei gau liug. Gairua tamamai kelede, be ei itna ede pade, gau tnag ede pade. Be naoai ei. 13Mugaeai, Deo ikeo ga natnan tamag ele luma ta nala alele ngan tibur padengada, be gau nakeo pan Sara bedane, ‘Oangga lolom ikim gau tautaunga, eao keo pagid panua ngan tuanga toa ngada ne mambe eao gau liug.’”

14Idio ta Abimelek ibada Sara ga iluai mulian pan Abraam, ta ipan Abraam ele sipsip ga bulmakao ga paeaeanga arangaranga ga taine. 15Ta Abimelek ikeo, “Ega, tano toa ngada ne togau. Be oangga eao kim dio mado ngan tibur eta, goibe la mado ngan.”

16Be ikeo pan Sara bedane, “Ega, gau napan lium ele pat silva bunoringring. Eine ngan patutuinga idil toa ne ngan eao. Toa bedaoa ta panua toa ngada ne tiuatai, eao lem idil eta paeamao mao.”

17Idio ta Abraam iraring ga ila pan Deo, ta Deo ikado kemi Abimelek ga iadaoa ga ele taine paeaeanga, ta irangrang ngan tipopo gergeu pade. 18Ngansa Maron iuangga ipanas Abimelek ngan ele idil paeamao ngan Abraam iadaoa Sara, ta mugaeai ipakala Abimelek ele taine toa ngada oa ngan poponga gergeu.

Copyright information for `BCH