a23.4Ibr 11.9, 13, PA 7.16

Genesis 23

Sara imate ta Abraam iuol tanoga iman denga aea

1Sara aea rai buno ede sangaul rua igegea lima ga rua (127) 2ga kus ta imate ngan tuanga Kiriat-Arba ngan tibur kapei Kenan. Tuanga toa oa ieda ede pade Ebron. Tota Abraam ilolo isat ga itangtang ngan ei.

3Ga kus ta itnan Sara ipat ga idio ta idae ga ila iposaposa toman ngan gid It. Ta ikeo, 4 a  “Gau tuanga itama mao, be nanam namamado pagimi mambe kaluae. Be adaoag imate, ta gau nakim naol tano idanga tede pagimi ta irangrang ngan nataian ag burua mate.”

5Ta gid panua It tikoli ele posanga bedane, 6“Eaba kapei, longo. Eao maron kapei ede rabu ngan gai. Eao taian am burua mate ngan denga kemi eta togai. Eaba eta ngan gai ga idangadangan aea tano pago mao.”

7Io, Abraam idae ta ikor iae ga idol ilabora ga isulug tanoeai ta ilolon ngan gid It. 8Ta ikeo pagid, “Oangga lolomi kemi ngan nataian ag burua mate ngan ami tano, tota alongo leg posanga. Gau nakim gimi abeta Epron, gergeu ton Soar, 9ta pat kapei aea baba toa ienono ngan ele tibur ieda Makpela, gau ga naol pan toa gimi matamiai ga iman leg. Baba toa oa ienono digedige ngan aea tano. Gimi abeta ei ngan gau napan tano toa oa aea olnga dodol ga ila pan, ta iman amai denga aea.”

10Be Epron imamado rabu ngan gid panua It ad toa tirourou ngan tuanga toa oa aea atama iaoa. Ta ikoli Abraam ele posanga toa gid It matadeai bedane, 11“Eaba kapei, longo. Eao ol tano toa oa mao. Ngan panua toa ngada ne matad, gau napan sapaean pago. Tano toa oa toman ngan pat kapei aea baba ga iman ami denga aea. Tota taian am burua mate ngan.”

12Io, Abraam ikor iae ga idol ilabora ga isulug tanoeai ta ilolon ngan gid It pade. 13Ta gid tano itamatama matadeai, ei ikeo pan Epron bedane, “Gau nakim eao longo leg posanga. Nakim naol tano toa oa pago. Bada leg pat toa ne, ta gau nataian ag burua mate toa eoa.”

14Ta Epron ikoli Abraam ele posanga bedane, 15“Eaba kapei, longo. Tano toa ne aea olnga pat silva buno pange mon. Be ngan gitarua, pat toa ne eine danga sapaean. Taian am burua mate.”

16Io, Abraam ilongo posanga toa ne, ta iuade tano toa oa aea olnga mambe Epron ikeo ngan toa gid It matadeai. Iuade ngan pat lalaede mambe togid panua oalo ad.

17Toa bedaoa ta Abraam ibada tano toa oa ton Epron ga iman ei aea. Tano toa oa ienono ngan tibur Makpela boloma ngan tuanga ton Mamre. Abraam ibada tano toa oa ga pat kapei aea baba toman ngan gid abei toa ngada oa timadmadid ga tibalil ngan tibur toa oa. 18Gid It toa tirourou ngan tuanga toa aea atama iaoa, tigera Abraam iuol tano toa oa ga iman ei aea. 19Ga kus ta Abraam itaian iadaoa Sara ngan pat kapei aea baba, ngan tibur Makpela boloma ngan Mamre ele tuanga Ebron ngan tibur kapei Kenan. 20Tota tano toa oa idanga tede togid It toman ngan pat kapei aea baba ienono ngan, iman denga ton Abraam.

Copyright information for `BCH