a26.3-4OM 22.16-18
b26.7OM 12.13, 20.2
f26.26OM 21.22

Genesis 26

Aisak ila imado ngan tibur Pilistia

1Idio ta sapanga kapei iuot ngan tibur Kenan mambe mugaeai iuot ngan Abraam imamado. Ta Aisak ila pan Abimelek, maron kapei togid Pilistia, ngan tuanga Gerar. 2Be Maron iuot pan Aisak ta ikeo, “Eao la Isip mao. Eao manta la mado ngan tibur ede nene gau ga nakeo pago ngan. 3 a  Eao mamado ngan tano toa ne, ta gau ga namado toman ngan eao ga nakado kemi tau ngan eao. Ngansa gau ga napan tano toa kapei ne ga idio pago ga pagid lem gergeu ga tibutibum. Ta gau ga naparangrang leg posanga tautaunga toa nakado pan tamam Abraam. 4Be gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa mambe gid gigima mariambai, ta gau ga napan tano toa ne pagid. Be kadonga kemi toa nakado ngan tibutibum, eine ga iparangrang alu toa ngada ne tanoeai, 5ngansa Abraam ilongo lingeg ga inasi leg posanga toa ngada ne.” 6Tota Aisak idio ngan tuanga Gerar.

7 b  Idio ta gid arangaranga Gerar tibeta Aisak ngan iadaoa. Ta ikeo, “Ei gau liug.” Ngansa imataud ta ikeo iloleai bedane, “Gid panua ngan tuanga toa ne ga tipamate gau ta tibada adaoag. Ngansa ei taine namelapau.”

8Mole tede ga kus ta Abimelek, maron kapei togid Pilistia, imamado ele lumaeai be imata ila ta igera Aisak ipatitiaudan iadaoa Rebeka. 9Tota Abimelek ibaba Aisak ga inam pan ta ikeo, “Ega, eine adaoam tautaunga, na? Eao kamado keo ga ei lium?”

Ta Aisak ikeo pan, “Ngansa oangga nakeo ga ei adaoag, eine ga tirau gau ga namate.”

10Ta Abimelek ikeo, “Eao kamado kado bedane ngan gai? Oangga eaba eta ngan gai ieno toman ngan ei, eine eao kado ga lemai kadonga sat kapei tau.”

11Tota Abimelek iposa matua pagid panua toa ngada oa bedane, “Oangga sai ikado kadonga eta paeamao ngan eaba toa ne ga iadaoa, ei ga imate.”

12Idio ta Aisak ikado dadanga ta iarum gid annga ipuapua ngan tano toa oa. Be ngan rai toaiua gid annga iuot busa ta iasal tau gid annga ipuapua toa iarum mugaeai, ngansa Maron ikado kemi tau ngan ei. 13Tota Aisak ele pat ga danga sisid iuot busa. Ta ele danga sisid iuotot busa tau ga ilalala ga ila. 14Ei ele sipsip ga bulmakao ga paeaeanga busa tau, tota gid Pilistia lolod paeamao ngan ei. 15Ta tidom gid baba eau aea toa Abraam ele paeaeanga tilei mugaeai.

16Ga kus ta Abimelek ikeo pan Aisak bedane, “Eao la aluai ngan gai! Eao uram kapei ta aeasal gai tau.”

17Tota Aisak itnan tibur toa oa, ta ila ikado saupu ngan dubu kapei ngan tibur Gerar ta imamado toa eoa. 18Mugaeai Abraam ilei gid baba eau aea ngan tibur toa oa. Be muriai ngan imate, gid Pilistia tidom gid. Be Aisak ilei mulian gid baba eau aea toa oa ta iuato gid edad mambe itama iuatoato mugaeai.

19Be ado ede, Aisak ele paeaeanga tila ngan dubu kapei ta tilei baba ede eau aea, ta eau ilele ngan ga iuot. 20Be gid panua toa timariala ngan gid bulmakao togid Gerar, aoad isokangai pagid Aisak ele paeaeanga ta tikeo, “Eau aea baba toa ne eine gai togai.” Tota Aisak iuato eau aea baba toa oa ieda Esek
26.20Ngan posanga Ibru, edaedaEsek ipu eineaoad isokangai.
, ngansa gid panua aoad isokangai pan.
21Idio ta Aisak ele paeaeanga tilei eau aea baba ede pade, be gid panua aoad isokangai ngan pade. Tota Aisak iuato eau aea baba toa oa ieda Sitna
26.21Ngan posanga Ibru, edaedaSitna ipu eineariapolpol.
.
22Ga kus ta Aisak itnan tibur toa oa ta ila ilei eau aea baba ede pade. Be gid panua aoad isokangai ngan mao. Tota Aisak iuato eau aea baba toa oa ieda Reobot
26.22Ngan posanga Ibru, edaedaReobot ipu einetibur oatalai.
ngansa ikeo bedane, “Labone Maron ipan tibur oatalai pagita, ta leda naurata ga iuot kemi toa eko.”

23Idio ta Aisak itnan tibur toa oa ta ila ngan tibur Berseba. 24Be ngan bong toaiua Maron iuot pan ta ikeo, “Gau Deo ton tamam Abraam. Eao mataud mao, ngansa gau namado toman ngan eao. Gau ga nakado kemi tau ngan eao, ta nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa, ngansa eao gergeu ton leg paeaeanga Abraam.”

25Ta Aisak ipagun popou tenainga aea ngan tibur toa oa, ta ibaba ga ila pan Maron ta isoa ieda. Toa eoa irau ele palata, be gid paeaeanga tilei baba eau aea.

Aisak ga Abimelektirau posanga ta lolod kelede

26 f  Be Abimelek itnan ele tuanga Gerar ta ila igera Aisak. Be panua rua tinam toman ngan ei. Ede eine Ausat, eaba ilualua Abimelek ngan ele posanga. Be ede pade eine Pikol, madidnga ngan Abimelek ele panua paraunga ad. 27Ta Aisak ibeta gid bedane, “Mugaeai gimi aman ag isat ta asere gau. Be labone akim saoa ga anam pagau pade?”

28Ta tikeo, “Labone gai aoatai tautaunga mambe Maron imamado toman ngan eao. Ta gai akim gitaingada tarau posanga tautaunga ta loloda kelede. Tarau posanga ga bedane: 29Eao ga kado kadonga eta paeamao ngan gai mao. Ngansa gai akado kadonga eta paeamao ngan eao mao, be somisomi lemai kadonga kemi pago. Ta mugaeai eao tnan gai ga la, be eao lolom itarui ta la. Ta labone gai agera mambe Maron ikado kemi tau ngan eao.”

30Io, Aisak ikado ele eaneannga kapei ede, ta gisingada tian ga tiun. 31Ta gaisala rumaruma ngan ado sae, tidae ta tirau posanga tautaunga ngan gid led kadonga kemi rabu ngan gid. Ta ital gid, be lolod itarui ta titnan ei ga tila.

32Be ngan ado toaiua, Aisak ele paeaeanga tila pan ta tipalongo ei ngan baba eau aea toa tilei ta tikeo, “Eau iuot ngan.” 33Tota Aisak iuato eau aea baba toa oa ieda Siba. Toa bedaoa ta labone pade panua tiuatoato tuanga toa oa ieda Berseba.
26.33Ngan posanga Ibru, edaedaSiba ipu eineposanga tautaunga, beBerseba ipu eineeau aea baba toa tikado posanga tautaunga gadae ngan. Gera posanga ngan OM 21.31.


Iso iadadaoa edad

34Iso aea rai sangaul pange, be iuai taine ede ieda Iudit. Ei gergeu taine ton Beri, eaba It aea. Be Iso iuai taine ede pade ieda Basemat. Ei gergeu taine ton Elon, eaba It aea. 35Be taine toa rua ne tikado Aisak ga Rebeka ta lolod itolatola tau ngan gisirua.

Copyright information for `BCH