a27.27-29Ibr 11.20
b27.29OM 12.3
c27.36OM 25.29-34
e27.38Ibr 12.17
f27.39-40Ibr 11.20
g27.40OM 36.8, 2Kin 8.20

Genesis 27

Iakop ipakaka itamata ilub Iso aea pamatuanga

1Idio ta Aisak iuot eaba kapei tau, be imata ikila ta irangrang ngan igeragera mao. Ta ado ede ibaba ele gergeu lautabe Iso ga inam pan. Ta ikeo, “Natug.”

Ta Iso ikeo, “Gau ta eko.”

2Ta Aisak ikeo, “Ega, gau eaba kapei na, be naoatai mao ngan ado isaoa ga namate. 3Tota bada lem pandenga ga tutupi ta la tiburiai ngan ilonga ag masilau eta. 4Eao bada masilau ga kus ta nono annga toa imana kemi mambe nakimkim. Ta bada ga inam pagau ta naean. Toa bedaoa ta nakado leg posanga kemi ngan pamatuanga go motean, ga kus ta namate.”

5Be Rebeka ilongo Aisak iposaposa pan inat Iso toa bedaoa. Ta Iso ila tiburiai ngan ilonga masilau. 6Ga kus ta Rebeka ikeo pan inat Iakop bedane, “Ega, patautene nalongo tamam ikeo pan Iso bedane, 7‘Bada ag masilau eta ta nono ga imana kemi ta naean. Ga kus ta nakado leg posanga kemi ngan pamatuanga go Maron imatai, mugaeai ngan leg matenga.’ 8Natug, longo kemi ta nasi leg posanga. 9La gera leda meme ipu ta bada meme daenga pau rua toa titub kapeipei. Ta gau ga nanono tamam aea annga imana kemi mambe ikimkim. 10Ta eao ga bada ga ila pan tamam ta ian. Tota ei ga ikado ele posanga kemi ngan pamatuanga eao, mugaeai ngan imate.”

11Be Iakop ikeo pan itna Rebeka bedane, “Be tadig kapei itin ilaun kapei. Be gau tinig ilaun mao. 12Kado tamag idab tinig ta iuatai mambe napakaka ei. Toa bedaoa ga ikado posanga paeamao ta Deo ipaeabu ngan gau, ta nabada pamatuanga eta mao.”

13Ta itna ikeo pan, “Natug, eao lolom ede ga ede mao. Posanga paeamao ga idae ngan gau. Be eao la kado mambe nakeo, ta bada gid meme toa oa ga inam pagau.”

14Tota ila ibada gid meme ga ila pan itna. Ta itna inono itama aea annga toa imana kemi mambe ikimkim. 15Ga kus ta Rebeka ibada Iso ele barikia kemikemi ienono lumaeai ta idol ngan inat Iakop. 16Ta irobi Iakop ibage ga igagal ngan meme itin kukul. Ipasogo Iakop bedaoa ga kus 17ta ibada annga toa imana kemi toman ngan bret toa inono oa ga idae Iakop ibageai.

18Ta Iakop ibada ga ila pan itama ta ikeo, “Apa.”

Ta Aisak ikeo, “Natug, saoa toa? Eao sai?”

19Ta Iakop ikeo pan itama, “Gau lem gergeu lautabe Iso. Gau nakado mambe eao keo pagau ngan. Dae mado ta ean am masilau idanga ede toa nanono ne. Ga kus ta kado posanga kemi ngan pamatuanga gau.”

20Ta Aisak ibeta ei bedane, “Natug, eao bada masilau toa ne manmanae madongan?”

Ta Iakop ikeo, “Am Maron Deo ilua gau ta nabada manmanae.”

21Ta Aisak ikeo pan Iakop bedane, “Nam boloma ta nadab tinim ta naoatai, eao natug Iso, mao mao?”

22Io, Iakop ila boloma pan, ta itama idab itin ta ikeo, “Ilinge mambe Iakop, be ibage mambe Iso.” 23Ei iuatai ngan ei mao, ngansa meme ilaun irobi ibage, mambe Iso itin ilaun. Ta Aisak ipamatua ei. 24Be ibeta ei pade, “Tautaunga eao natug Iso na?”

Ta Iakop ikeo, “Be. Eine gau.”

25Ta Aisak ikeo, “Natug, bada annga toa eao nono ne ga inam naean. Ga kus ta nakado leg posanga kemi ngan pamatuanga eao.”

Io, Iakop ibada pan ta ian, ta ibada oain pade ga ila pan ta iun.
26Ga kus ta itama Aisak ikeo, “Natug, nam boloma pagau ta busum papag.”

27 a  Tota Iakop ila boloma pan ta ibusum ipapa. Be itama inud barikia ton Iso ta ikado posanga kemi ngan pamatuanga ei ta ikeo,

“A, natug itin iuad kemi toa ne,
eine mambe dadanga ede iuad kemi,
ngansa Maron ikado ga iuot kemi tau.
28Deo ga ikado namul buburiai aea ga isulug ga inam ngan am dadanga,
ta am annga ga iuot busa.
Eine ga ikado ga am tano imona kapei ta am wit ga oain iuot busa pade.
29 b  Gid alu toa ngada ne ga timan lem paeaeanga,
ta panua ngan tuanga toa ngada ne ga tikor aed ga tilolon ngan eao.
Eao ga man maron ngan am kakakau,
ta tnam ele gergeu ga tikor aed ga tilolon ngan eao pade.
Be sapadua tikado posanga paeamao ngan eao,
eine Deo ga ipaeabu ngan gid.
Be sapadua tikado posanga kemi ngan eao,
eine Deo ga ikado kemi ngan gid.”

30Io, Aisak ikado posanga kemi ngan pamatuanga Iakop ga kus ta Iakop itnan ei ga idio. Be mole mao, itar kapei Iso iluai mulian tiburiai ga inam. 31Ei pade inono itama aea annga imana kemi ta ibada ga ila pan. Ta ikeo, “Apa, dae mado ta ean am masilau toa nabada ga inam. Ga kus ta kado lem posanga kemi ngan pamatuanga gau.”

32Be Aisak ikeo, “Eao sai?”

Ta ikeo, “Gau natum lautabe Iso.”

33Be Aisak ikakrik ta itin isamimi paeamao tau ta ikeo, “Be sai patautene ibada masilau ga inam pagau? Eao nam ot maitne, be naean o. Ta gau nakado posanga kemi ngan pamatuanga ei, ta posanga toa oa ga iuot ngan ei tautaunga.”

34Io, Iso ilongo itama ele posanga toa bedaoa, ta ilolo bake ga ingangar kapei tau. Ta ikeo, “Apa, kado posanga kemi ngan pamatuanga gau pade!”

35Be Aisak ikeo, “Tadim kakau inam ta ipakaka gau ta ilub am pamatuanga na.”

36 c  Ta Iso ikeo bedane, “Ega, ei ipakaka gau parua na. Mugaeai ilub mulig gergeu lautabe aea, ta labone ilub ag pamatuanga pade. Tota ele kadonga pakakanga toa ne inasi ieda ipu.”
27.36Ngan posanga Ibru, edaedaIakop ipu eineigigiran iae igub. Be posanga toa ne ipu ede pade eineipakaka.
Ta Iso ibeta itama pade bedane, “Be lem pamatuanga eta pade ngan gau mao?”

37Ta Aisak ikeo pan Iso, “Natug, ega, gau nakado ei ga iuot maron ngan eao na. Be isobosobo toa ngada ne ga timan ele paeaeanga. Be nakeo pade ngan aea wit ga oain iuot busa. Toa bedaoa ga nakado saoa pade ngan eao?”

38 e  Ta Iso ikeo pade pan itama, “Be lem pamatuanga kelede mon? Apa, kado posanga kemi ngan pamatuanga gau pade!” Ta itang kapei.

39 f  Be itama Aisak ikeo,

“Ega, eao ga mado aluai ngan tano imona.
Be namul buburiai aea ga isulug ga ipatub am dadanga mao.
40 g  Eao ga parau ngan didi ngan badanga am annga ga lem madonga kemi.
Be eao ga man tadim kakau ele paeaeanga.
Be muriai eao ga tolatola ngan ei,
ta boko paeaeanga pan pade mao.”

41Iso ilolo paeamao ngan Iakop ngansa tamad ikado posanga kemi ngan pamatuanga ei toa bedaoa. Ta ikeo iloleai bedane, “Teta pade tamag ga imate, ta gai atang ngan ei. Be oangga akado madonga lolo isat aea ga kus, eine ga narau Iakop ga imate.”

42Be Rebeka ilongo posanga ngan ele gergeu lautabe Iso iuangga ipamate Iakop, ta ibaba ele gergeu atange Iakop ga inam pan ta ikeo, “Ega, am kapei Iso iuangga ikado ga ilolo kemi mulian ngan pamatenga go. 43Tota eao manta nasi leg posanga. Toa patautene dae ta eaoa manmanae ga la pan liug Laban ngan tuanga Aran. 44Eao dio mamado pan ga irangrang ngan tadim kapei ilolo itano ga idio 45ta imata sapian lem kadonga paeamao ngan ei. Ga kus ta napaoen posanga ga ila pago, ta luago mulian. Ngan kado ta gimirua amate ngan ado kelede ta naman aimara.”

Aisak isula Iakop ga ila pan Laban

46Idio ta Rebeka ikeo pan Aisak bedane, “Gau lolog itola tau ngan madonga boloma pagid taine It ad toa ne. Oangga Iakop pade iuai taine It aea, mambe taine toa rua ne, kemi ngan gau namate.”

Copyright information for `BCH