a28.4OM 17.4-8
b28.12Ins 1.51
c28.13OM 13.14-15
d28.14OM 12.3, 22.18

Genesis 28

1Tota Aisak ibaba Iakop ga inam pan ta iposa kemi ngan pamatuanga ei. Ta irenren pan bedane, “Eao rangrang ngan oai taine eta Kenan aea mao. 2Toa patautene dae ta la ngan tibur kapei Padan-Aram pagid iaoa kelede ton Betuel, toa tnam itama. La pan tnam iliu Laban ta bada inat taine eta ga iman adaoam. 3Kemi ngan Deo Matua Soke Tau ikado kemi ngan eao, ta ikado ga lem gergeu tiuot busa. Tota eao ga ot alu busa tibud. 4 a  Be kemi ngan pamatuanga toa Deo ipamatua Abraam ngan mugaeai, idio pago ga pagid tibutibum muriai. Ta gimingada tibutibum ga abada tano toa ne ga iman ami. Eao labone mamado nene mambe kaluae ede. Eine tano toa Deo ipan ga iman Abraam aea.” 5Io, Aisak iposa bedaoa ga kus ta isula Iakop ga ila ngan tibur kapei Padan-Aram. Ila pan Laban, Betuel inat, eaba Aram aea. Ei Rebeka iliu. Be Rebeka ei Iakop ga Iso tnad.

Iso iuai taine ede pade

6Iso igera mambe itama Aisak ikado posanga kemi ngan pamatuanga Iakop ga kus ta isula ei ga ila ngan tibur kapei Padan-Aram ngan badanga iadaoa eta toa eoa. Be ngan ado toaiua tamad ipamatua Iakop, Iso igera mambe tamad irenren pan Iakop ta ikeo ga irangrang ngan ibada iadaoa eta pagid taine Kenan ad mao. 7Be igera mambe Iakop ilongo tamad ga tnad linged ta ila ngan tibur Padan-Aram. 8Be igera pade mambe itama Aisak itin ngan gid taine Kenan ad mao. 9Tota Iso ila pagid iaoa kelede pan Ismael toa Abraam inat ede pade, ta iuai taine ede pade, ieda Maalat. Taine toa ne ei Ismael inat taine ga Nebaiot iliu. Taine pau toa ne itlan Iso iadadaoa toa rua oa.

Iakop ianun

10Be Iakop itnan Berseba ta inasi edap ga ila ngan tuanga Aran. 11Iuot ngan tibur ede ta idio ieno toa eoa, ngansa ado idil. Ibada pat ede iman aea nakulnga ta idol ilabora ga idae ngan ta idio ieno toa eoa. 12 b  Ngan ianun igera tete mamarae ede idae ga ila buburiai ga isulug tung tanoeai. Be gid anggelo ton Deo tilalala ga tidae ga tilalala ga tisulug ngan. 13 c  Ta Iakop igera Maron imadid gadae ngan ta ikeo, “Gau Maron, Deo ton tibum Abraam ga tamam Aisak. Gau ga napan tano toa eao eno ngan ne ga iman eao am ga lem gergeu ga tibutibum ad. 14 d  Lem gergeu ga tibutibum ga tiuot busa mambe riringa tano aea. Gid ga tisarung ad tano aea but ngan tibur toa ngada ne, ngan ado ele parangai ga ado ele dilngai, ga not ga saut pade. Be kadonga kemi toa nakado ngan eao ga tibutibum, eine ga iparangrang gid lum ga lum toa ngada ne tanoeai. 15Be ega, gau ga namado toman ngan eao ga matag ikikisi go ngan lem lalalanga toa ngada ne. Ta gau ga nabada go ga luago mulian ngan tano toa ne. Be gau ga natnan eao mao ga irangrang ngan nakado danga toa ngada ne iuot pago mambe naposa tautaunga pago ngan.”

16Io, Iakop ieno ga idae ta ikeo bedane, “Made bong naoatai mao mambe Maron imamado ngan tibur toa ne. Be tautaunga ei ta imamado!” 17Iakop imataud ta ikeo, “Tibur ne ikado ga namataud kapei tau. Eine luma ton Deo. Be eine bubur aea atama.”

18Io, gaisala rumaruma ngan ado sae, Iakop idae ta ibada aea nakulnga pat toa oa ta ipagun ga iman kilala ta itok bude
28.18Kadonga ngan toknga bude ga idae ngan pat toa oa ipasolan mambe ei itenai ei mulian ga ila pan Deo, ta Deo ele ul ienono toa eoa.
ga idae pat ipaoeai.
19Ta iuato tibur toa oa ieda Betel
28.19Ngan posanga Ibru, edaedaBetel ipu eineDeo ele luma.
. Mugaeai gid panua tiuatoato tuanga ga boloma oa ieda Lus.

20Ta Iakop iposa tautaunga pan Deo ta ikeo, “Oangga Deo imamado toman ngan gau ga imata kikisi gau ngan leg lalalanga toa ne, ga ipanpan ag annga ga ag barikia papau, 21ta oangga naluagau kemi tamag ele lumaeai, tota Maron ga iuot ag Deo. 22Be pat toa napagun ne ga iman Deo ele luma. Ta danga toa ngada ne ibabada pagau, eine ga napota ga iuot suknga sangaul, ta natenai suknga ede ga ila pan.”

Copyright information for `BCH