Genesis 29

Iakop iuot ngan tuanga ton Laban

1Iakop ilalala ga ila ta iuot ngan tano togid panua ado ele parangai ad. 2Toa eoa ila ngan dubu ede ta igera eau aea baba. Be sipsip ipu tol timamado boloma ngan, ngansa somisomi tamatamad tieded eau ngan baba toa oa ta tipaun gid. Be pat kapitnami ede ipakala eau aea baba. 3Somisomi oangga gid sipsip toa ngada oa tiluplup ga kus, eine gid panua timariala ngan sipsip tipul pat toa oa ngan eau aea baba ta tipaun gid sipsip. Ga kus ta tipatabul mulian pat ga ipakala baba iaoa.

4Ta Iakop ibeta gid panua toa timariala ngan sipsip oa bedane, “Leg panua, gimi sida ami?”

Ta tikeo, “Gai lemai tuanga Aran.”

5Ta ibeta gid, “Gimi aoatai ngan Laban, Naor itub pade?”

Ta tikeo, “Be. Gai aoatai ngan ei.”

6Ta Iakop ibeta gid, “Laban imamado kemi na?”

Ta tikeo, “Be. Ei imamado kemi. Ega, inat taine Resel ta inam toman ngan gid sipsip.”

7Ta Iakop ikeo, “Ega, ado gadae maitne. Be ado imata toaine eine kemi ngan paluplupnga gid sipsip mao. Ikamado ga apaun gid sipsip manmanae mao? Toa bedaoa ta tiluagid ga tila ta tian ad purup.”

8Ta tikeo, “Gai arangrang ngan akado toa bedaoa mao. Manta gid sipsip toa ngada ne tiluplup ga kus ta apul pat ipakala eau aea baba ta apaun gid sipsip.”

9Iakop iposaposa toman ngan gid maitne, be Resel inama iuot toman ngan itama ele sipsip, ngansa ele naurata ngan imariala ngan gid. 10Iakop igera Resel toman ngan iua Laban ele sipsip ipu, ta ila ipul pat kapei baba iaoai ta ipaun iua Laban ele sipsip. 11Ta Iakop ibusum Resel ipapa ta itang. 12Ta Iakop ipalongo Resel mambe ei gergeu ton Rebeka, itama iliu. Ta Resel ilado ga ila ipalongo itama.

13Laban ilongo mambe gergeu ton iliu inama iuot, tota ilado ga ila iluku ei ta ibusum ipapa. Ga kus ta ibada ei ga ila lumaeai. Ta Iakop ininipu pan Laban ngan danga toa ngada oa iuot ngan ei. 14Ta Laban ikeo pan bedane, “Tautaunga, gitarua taot ngan sing kelede.”

Iakop ikado Laban ele naurata

Iakop imamado taiko dodol ede toman ngan Laban.
15Ga kus ta Laban ikeo pan Iakop bedane, “Tautaunga eao gau sobog, be gau tinig ngan eao boko pagau sapaean mao. Be keo pagau, eao kim am olnga pida?”

16Be Laban ele gergeu taine rua. Lautabe ieda Lea, be atange ieda Resel. 17Lea imata kemi tau mao, be Resel ei taine namelapau ga imata kemi tau. 18Iakop ikim tau Resel ta ikeo pan Laban bedane, “Gau ga naboko rai lima ga rua pago, ta eao longean natum taine Resel ga iman adaoag.”

19Ta Laban ikeo, “Oangga eaba eta pade iuai ei, eine kemi tau mao. Be kemi ngan nabada ei ga ila pago. Eao dio pagau.” 20Tota Iakop iboko rai lima ga rua ngan badanga Resel ga iman iadaoa. Be Iakop iuangga rai toa lima ga rua oa, eine danga eta mao, mambe ado pidaede, ngansa ilolo ikim Resel kapei tau.

21Rai lima ga rua kus ta Iakop ikeo pan Laban bedane, “Gau ag rai lima ga rua kus na. Bada natum taine ga inam ta irangrang ngan naeno toman ngan ei.”

22Tota Laban ikado eaneannga kapei oainga aea ta ibaba gid panua toa ngada oa tuangai ad ga tinam. 23Be ngan bong toaiua, ibada inat taine Lea ga ila pan Iakop, ta ieno toman ngan ei. 24Ta Laban ipan Lea ele taine paeaeanga ede ieda Silpa.

25Io, gaisala ngan ado sae, Iakop itograi ngan geranga taine toa ieno toman ngan ei. Eine Resel mao, be Lea! Tota Iakop ila ikeo pan Laban bedane, “Eao kamado kado kadonga toaine ngan gau? Gau nakado lem naurata ngan oainga Resel. Eao kamado pakaka gau?”

26Be Laban ikeo, “Gai tuanga toa ne lemai nasinga ga bedane: Manta taine lautabe iuai mugaeai, ga kus ta atange iuai. 27Eao sanga bong lima ga rua irangrang ngan eaneannga oainga aea ne kus. Ta gai ga alongean natumai taine ede pade iuai go pade. Be eao ga kado leg naurata irangrang ngan rai lima ga rua pade.”

28Io, Iakop ikado toa bedaoa. Eaneannga oainga aea kus ta Laban ibada Resel pade ga ila pan Iakop ta iman iadaoa. 29Ta Laban ipan Resel ele taine paeaeanga pade ieda Bila. 30Ta Iakop ieno toman ngan Resel pade ga ikim ei kapei tau. Be ikim Lea tau mao. Tota Iakop iboko pan Laban irangrang ngan rai lima ga rua pade.

Iakop ele gergeu edad

31Idio ta Maron igera mambe Iakop ikim Lea tau mao, ta ilua ei ga irangrang ngan iapa. Be Resel irangrang ngan iapa mao. 32Lea iapa ta ipopo gergeu aranga. Ta iuato ieda Ruben
29.32Ngan posanga Ibru, edaedaRuben itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Ei igera lolog ikulupu. Be edaeda toa ne ipu eineGera, gergeu ne aranga.
, ngansa ikeo bedane, “ Maron igera ag kadonga kulupu na. Ta labone adaoag ga ikim gau.”

33Ga kus ta Lea iapa pade ta ipopo gergeu aranga. Ta ikeo, “ Maron ibada gergeu aranga ede pade pagau, ngansa ilongo mambe Iakop ikim gau mao.” Tota iuato ieda Simeon
29.33Ngan posanga Ibru, edaedaSimeon eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Ei ilongo gau.
.

34Idio ta Lea iapa pade ta ipopo gergeu aranga. Ta ikeo, “Labone ga muriai ga ila, adaoag ga isolasola gau, ngansa napopo ele gergeu arangaranga tol.” Ta iuato ieda Livai
29.34Ngan posanga Ibru, edaedaLivai itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Isolasola gau.
.

35Idio ta Lea iapa pade ta ipopo gergeu aranga pade. Ta ikeo, “Labone gau ga nasoa Maron ieda ga idae.” Ta iuato ieda Iuda
29.35Ngan posanga Ibru, edaedaIuda itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Tasoa ieda.
. Idio ta Lea iapa pade mao.

Copyright information for `BCH