Genesis 30

1Idio ta Resel igera mambe ei ipopo Iakop ele gergeu eta mao, ta ilolo paeamao ngan itar kapei Lea. Ta ikeo pan Iakop bedane, “Eao kado ta napopo gergeu eta! Oangga mao, gau ga namate.”

2Be Iakop ilolo bake ta ikeo pan Resel bedane, “Eao oangga gau Deo ta narangrang ngan nabada gergeu pago na? Eine mao, be Deo ipakala eao ta apam mao.”

3Ta Resel ikeo bedane, “Ega, eao bada leg taine paeaeanga ne, Bila. Eao eno toman ngan ei ta ei ga ipopo leg gergeu etangada. Toa bedaoa ta gau pade ga naot gid gergeu tnad.”

4Tota Resel ibada ele taine paeaeanga Bila ga ila pan Iakop mambe iadaoa. Ta Iakop ieno toman ngan ei, 5ta iapa ta ipopo Iakop ele gergeu aranga. 6Ta Resel ikeo bedane, “Deo igera leg kadonga, ta ikeo ga gau tutui. Ta ilongo leg raring ta ibada gergeu aranga ede pagau.” Tota iuato ieda Dan
30.6Ngan posanga Ibru, edaedaDan ipu bedane:Ei ikeo ga gau tutui.
.

7Idio ta Resel ele paeaeanga Bila iapa pade ta ipopo gergeu aranga ede pade ton Iakop. 8Ta Resel ikeo, “Salisalinga ne kapei tau, be naeasal tadig kapei.” Ta iuato ieda Naptali
30.8Ngan posanga Ibru, edaedaNaptali ipu einegau leg salisalinga.
.

9Idio ta Lea igera mambe iapa pade mao, ta ibada ele taine paeaeanga Silpa ga ila pan Iakop ta iuot mambe iadaoa. 10Idio ta Lea ele taine paeaeanga Silpa ipopo Iakop ele gergeu aranga ede. 11Ta Lea ikeo, “Danga kemi tau iuot pagau.” Ta iuato ieda Gat
30.11Ngan posanga Ibru, edaedaGat eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:danga kemi tau.
.

12Idio ta Silpa ipopo gergeu aranga ede pade ton Iakop. 13Ta Lea ikeo, “Gau tinig igelgel kapei tau. Gid taine ga tikeo bedane ngan gau, ‘Ei taine tingelgel aea.’” Ta iuato ieda Aser
30.13Ngan posanga Ibru, edaedaAser ipu eineItin igelgel.
.

14Idio ta wit aea laoe iuot, ta Ruben ila tiburiai ta iuot ngan manderek itautau
30.14Manderek eine gilgilnga ede pagita aea mao. Edaeda toa ne inam ngan posanga Inglis, be ngan Ibru tiuatodudaim. Ngan ado toaiua, gid taine tiadi oangga tian, eine ga ilua gid ta apad.
ta ibada ga ila pan itna Lea. Ta Resel ikeo pan Lea bedane, “Natum ele manderek itautau toa na, irangrang ngan eao pan etangada ga iman ag?”

15Be Lea ikeo pan bedane, “Eao paeaoa adaoag na. Be eao oangga kadonga toa ne danga sapaean? Ta eao keo ga bada natug ele manderek itautau pade?”

Ta Resel ikeo, “Goibe, oangga eao bada ele manderek itautau ga inam pagau, bong labone Iakop ga ieno toman ngan eao.”

16Io, ngan lailai toaiua Iakop iluai mulian dadangai ga inam, be Lea iuot pan edapeai ta ikeo pan bedane, “Eao manta eno toman ngan gau bong labone, ngansa naol go ngan natug ele manderek itautau.” Ta ieno toman ngan ei ngan bong toaiua.

17Idio ta Deo ilongo Lea ele raring, ta iapa pade ta ipopo Iakop ele gergeu aranga lima aea. 18Ta Lea ikeo, “Deo ilasu gau ngansa nabada leg taine paeaeanga ga ila pan adaoag.” Ta iuato ieda Isakar
30.18Ngan posanga Ibru, edaedaIsakar itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:lasunga.
.

19Idio ta Lea iapa pade ta ipopo Iakop ele gergeu aranga lima ga ede aea. 20Ta Lea ikeo, “Deo ipan tenainga kemi ede pagau. Labone ga muriai ga ila, adaoag ga ilolon ngan gau ngansa napopo ele gergeu arangaranga lima ga ede.” Ta iuato gergeu toa ieda Sebulun
30.20Ngan posanga Ibru, edaedaSebulun eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Ilolon.
.

21Idio ga muriai ta Lea ipopo gergeu taine ede ta iuato ieda Daina.

22Idio ta Deo imata nanan Resel ta ilongo ele raring ta ikado ga Resel irangrang ngan ipopo gergeu. 23Resel iapa ta ipopo gergeu aranga. Ta ikeo, “Deo ikado ga ag maeamaea ne kus. 24Ta gau nakim Maron ibada gergeu aranga ede pade pagau.” Ta iuato ieda Iosep
30.24Ngan posanga Ibru, edaedaIosep ipu eineGau nakim ibada ede pade pagau.
.

Iakop ele sipsip ga memetiuot busa

25Resel ipopo Iosep ga kus ta Iakop ikeo pan Laban bedane, “Eao longean gau ta naluagau mulian ag tuanga ipuiai. 26Longean adadaoag ga leg gergeu tinam toman ngan gau, ngansa nakado naurata kapei pago ngan olnga gid. Eao oatai, gau nakado lem naurata toa ngada ne kemikemi mon.”

27Be Laban ikeo pan bedane, “Oangga lolom marum ngan gau, eao tnan gau padam. Ngan leg borou, naot ngan posanga ta naoatai mambe Maron ikado kemi ngan gau ngansa eao mamado toman ngan gau.” 28Ta Laban ikeo pade bedane, “Keo tutui pagau ngan am olnga pida. Eine ga naol go toa bedaoa.”

29Ta Iakop ikeo, “Eao oatai ngan leg naurata toa ngada ne nakakado. Ta eao oatai pade mambe gau namariala kemi tau ngan lem sipsip ga meme ta tiuot busa. 30Mugaeai lem sipsip ga meme pidaede mon. Be gau namamado toman ngan eao, ta labone tiuot busa, ngansa Maron ilua gau ngan leg naurata toa ngada ne, ta ikado kemi ngan eao. Be irangrang ngan nalualua gau leg luma lolo ngeda?”

31Ta Laban ibeta Iakop bedane, “Gau ga nabada saoa pago iman am olnga?”

Ta Iakop ikeo, “Gau tinig ngan eao bada danga eta pagau mao. Be oangga eao longo lingeg ngan danga ga oaine, eine ga namariala ngan gid lem sipsip ga meme pade. Leg posanga ga bedane:
32Labone gau ga nala nagera kemi gid lem sipsip ga meme, ta nabada gid sipsip ga meme toa ngada oa tinid kiripes ga gid sipsip gereirei toa ngada oa tinid asaso. Gau ga nabada gid ga iman ag olnga. 33Ta muriai, oangga eao kim, eao ga gera gid sipsip ga meme toa nabada ga iman ag olnga, ta eao oatai, gau nanasi tutui leg posanga toa ne, mao napakaka. Ta oangga eao gera gid masilau mud togau, be gera meme eta itin kiripes mao, ga oangga eao gera sipsip kakaueta toa itin asaso mao imamado rabu ngan gid, eine eao oatai, gau nalub.”

34Ta Laban ikeo, “Eine kemi. Takado mambe eao keo.” 35Tota ngan ado toaiua, Laban ilelean gid meme arangaranga ga taine toa ngada oa tinid kiripes, ga gid sipsip gereirei toa ngada oa tinid asaso, ta idol gid ga tidae ele gergeu arangaranga bagedeai, ta timariala ngan. 36Ta asingada Laban tilalala ga tila ga irangrang ngan ado tol, ta tidio toa eoa. Be Iakop idio imariala ngan gid sipsip ga meme padengada ton Laban.

37Be Iakop ibada abei salke ga poplar ga plen
30.37Abeipoplar gaplen eine gid abei pagita aea mao. Ngan Ibru, edadlibne gaarmon. Iuto toa gadudunga oa bodbode.
ibogaboga papau, ta isoi itin kukul idanga edengada ta aea bodbode iuot.
38Ta ipagun gid abei ibogaboga toa oa gadudunga ngan gid sipsip ga meme ad golomada ununnga aea. Toa bedaoa ta oangga gid meme tinam tiun, eine ga tigera gid abei ibogaboga toa oa. Ei iuatai, oangga gid meme led taiko saeaeanga aea iuot ta tinam ngan unnga eau, 39eine gid meme arangaranga ga tisaeaea gid meme taine boloma ngan gid abei ibogaboga toa oa. Ta muriai gid meme taine tipopo gid meme kiripes mon. 40Ta Iakop ilongean gid sipsip ton Laban tisaeaea gid sipsip taine boloma ngan gid meme gereirei tinid kiripes. Ta ngan kadonga toaine, Iakop ibada gid sipsip ga meme ei ton, be ipaluplup gid toman ngan Laban ele sipsip ga meme mao. 41Ta somisomi oangga gid sipsip taine toa urad kapei tiuangga gid sipsip arangaranga tisaeaea gid, eine Iakop ga ipagun gid abei ibogaboga toa oa ga idudunga ngan sipsip ad golomada eau aea. Ta gid sipsip ga tigera gid abei ibogaboga, ta tisaeaea boloma ngan. 42Be oangga gid sipsip ga meme taine urad mao, eine Iakop ga idol gid abei ibogaboga mao. Toa bedaoa ta gid sipsip ga meme toa urad mao, timan Laban ele, be gid sipsip ga meme toa urad kapei timan Iakop ele. 43Ngan kadonga toa bedaoa, Iakop ele danga sisid iuot busa tau. Ei ele sipsip ga meme busa, ga ele paeaeanga arangaranga ga taine busa, ga ele kamel ga donki busa pade.

Copyright information for `BCH