b32.12OM 22.17
c32.24-26Hos 12.3-4
d32.28OM 35.10
f32.29Het 13.17-18

Genesis 32

Iakop ilolo ede ga edengan geranga Iso

1Idio ta Iakop pade itnan tibur toa oa ta ilalala ga ila. Be edapeai gid anggelo ton Deo tiuot pan. 2Iakop igera gid ta ikeo, “Tibur ne Deo ele saupu!” Ta iuato tibur toa oa ieda Maanaim
32.2Ngan posanga Ibru, edaedaMaanaim ipu einesaupu rua.
.

3Idio ta Iakop isula gid panua ato ad idanga ede ta timuga ngan ei ga tila pan itar kapei Iso ngan tibur kapei Seir. (Tibur toa oa ieda ede pade Idom.) 4Be Iakop irenren pagid bedane, “Gimi ga akeo pan ag maron Iso ga bedane, ‘Lem paeaeanga Iakop ikeo ga bedane: Gau namamado mole pan Laban, ta labone naoangga naluagau mulian. 5Gau leg bulmakao ga donki ga sipsip ga meme ga paeaeanga arangaranga ga taine. Gau naeabalan posanga toaine ga ila pago, ngansa nakim lolom marum ngan gau.’”

6Idio ta gid panua ato ad toa oa tiluagid mulian ta tikeo pan Iakop bedane, “Gai ala pan tadim kapei Iso, ta patautene iuangga inama iuot pago edapeai. Be arangaranga buno pange tinam toman ngan ei.”

7Iakop ilongo posanga toa oa ta imataud kapei ga ilolo ede ga ede. Tota ipota ele panua ga sipsip ga meme ga bulmakao ga kamel ta tiuot iaoa rua. 8Ikeo bedane, “Oangga Iso inama ikado paraunga pagid iaoa ede, eine iaoa ede pade ga tiaoa.”

9Ta Iakop iraring bedane, “O Deo ton tibug Abraam ga tamag Aisak, eao Maron toa mugaeai keo pagau ngan naluagau mulian ag tuanga ipuiai pagid sobosobog, ta eao posa tautaunga ngan kado kemi pagau. 10Gau eao lem paeaeanga. Gau mambe eaba ieda mao, be ikamado ga lolom isat ngan gau somisomi ta kado kadonga mata tutui aea pagau? Mugaeai naore ngan eau Iordan ta nanam namado pan Laban. Be ngan ado toaiua, gau leg danga eta mao. Nakisi toto lalalanga aea kekelen. Be labone naluagau mulian toman ngan gid panua iaoa toa rua ne. 11Gau nabeta eao, lua gau ta bada gau mulian pan tadig kapei Iso ibageai. Ngansa namataud. Ngan kado ta ikado paraunga pagau ta ipamukuru gai toman ngan gid gergeu ga tnatnad. 12 b  Be eao kado posanga tautaunga pagau bedane, ‘Gau ga nakado kemi tau ngan eao ta nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa mambe riringa lab aea, ta irangrang ngan eaba eta iuade gid mao.’”

13Tota Iakop ieno ngan bong toaiua. Be ei isio gid masilau mud idanga ede ga timan ele tenainga ila pan itar kapei Iso. 14Ei isio gid masilau mud ga tiuot bedane: meme taine buno rua, ga meme arangaranga sangaul rua, ga sipsip taine buno rua, ga sipsip arangaranga sangaul rua, 15ga kamel taine sangaul tol toman ngan led gergeu, ga bulmakao taine sangaul pange, ga bulmakao arangaranga sangaul ede, ga donki taine sangaul rua, ga donki arangaranga sangaul. 16Ei idol gid paeaeanga kelede kelede ta timariala ngan gid masilau ipu kelede kelede. Ta ikeo pagid bedane, “Gimi ala amuga ngan gau, be gid masilau ipu kelede kelede irangrang ngan tilalala boloma boloma mao.”

17Ta Iakop ikeo pan paeaeanga toa imuga oa bedane, “Oangga tadig kapei Iso iuot pagimi edapeai ta ibeta gimi, ‘Gimi paeaeanga ton sai? Be ala sida? Be gid masilau ipu toa ne ton sai?’ 18tota gimi ga akoli posanga pan bedane, ‘Danga toa ngada ne ton lem paeaeanga Iakop. Be ilongean gid ga timan tenainga ga ila pan aea maron Iso. Be ega, Iakop ta ilalala muriai ngan gai.’”

19Ta Iakop ikado posanga lalaede pagid paeaeanga toa ngada oa tinasi paeaeanga toa imuga oa. Tilalala ga timuga ngan gid masilau ipu ga ipu, be ikeo pagid bedane, “Oangga gimi aot pan Iso, manta akado posanga lalaede pan. 20Ta gimi ga akeo pade bedane, ‘Ega, lem paeaeanga Iakop ta inasnasi gai ga inam.’” Iakop ikado bedaoa ngansa ikeo iloleai bedane, “Gau ga napatarui tadig kapei ilolo ngan gid tenainga toa imuga ngan gau ne. Ta muriai oangga igera gau, eine ga ilolo kemi pagau.” 21Tota Iakop ele tenainga ila imuga ngan ei, be ei kekelen idio saupuiai ngan bong toaiua.

Iakop iparau pan Deo

22Ngan bong toaiua Iakop idae ta ibada iadadaoa rua ga ele taine paeaeanga rua ga ele gergeu sangaul ga igegea ede, ta tiuore ngan eau kakauede ieda Iabok. 23Ital gid ga tiuore ga kus, ta iluai mulian ta ikeo pagid ele paeaeanga ta tibada ele danga sisid toa ngada oa ta tiuore pade. 24 c  Ei kekelen idio, be ngan bong toaiua eaba ede inam, ta gisirua tipaparau ga irangrang ngan gaisala. 25Gisirua tipaparau ga ila, be eaba toa oa igera mambe irangrang ngan iasal Iakop mao. Tota irau Iakop ise kasanga ta iae ituatua iseki. 26Ga kus ta eaba toa oa ikeo, “Teta pade gaga itakai. Longean gau ta nala.”

Be Iakop ikeo, “Eao kado posanga kemi ngan pamatuanga gau bua. Ga kus ta nalongean eao ta la.”

27Ta eaba toa oa ibeta ei, “Eao edam sai?”

Ta ikeo, “Gau edag Iakop.”

28 d  Ta eaba toa oa ikeo, “Labone ga muriai ga ila, gid panua ga tiuatoato edam Iakop pade mao, be gid ga tiuato edam pau Israel
32.28Ngan posanga Ibru, edaedaIsrael ipu eineIparau pan Deo.
. Ngansa eao parau pagid eababa ga pan Deo ta easal gid.”

29 f  Ta Iakop ikeo, “Keo pagau ngan edam sai.”

Be eaba toa oa ikeo, “Eao kamado beta gau ngan edag?” Ta ikado posanga kemi ngan pamatuanga ei toa eoa.

30Ta Iakop ikeo, “Gau nagera Deo imata, be namate mao.” Tota iuato tibur toa oa ieda Peniel
32.30Ngan posanga Ibru, edaedaPeniel ipu eineDeo imata.
.

31Ado ipara ga idae ta Iakop iuore ngan eau ta itnan tibur Peniel, be isenggesengge ngansa iae ituatua iseki maitne. 32Tota irangrang ngan labone pade, gid Israel tianean masilau ilislisia ise kasangai mao, ngansa eaba toa oa irau Iakop, ta ise kasanga ituatua iseki.

Copyright information for `BCH