b33.19Jos 24.32, Ins 4.5

Genesis 33

Iakop iuot pan Iso

1Idio ta Iakop imata idae ta igera Iso inama toman ngan ele panua buno pange. Tota ipota gid gergeu rabu ngan Lea ga Resel ga gid taine paeaeanga toa rua oa. 2Ta ikeo ga taine paeaeanga toa rua oa toman ngan led gergeu tila timuga. Ga kus ta Lea toman ngan ele gergeu tilalala ga tinasi gid. Be Resel ga Iosep tisomur ngan gid. 3Be Iakop ila imuga ngan ele panua toa ngada oa. Io, ipaboloma itar kapei Iso ta ikor iae ga idol ilabora ga isulug tanoeai. Ikado toa bedaoa palima ga rua ga ila irangrang ngan iuot pan.

4Be Iso ilado ga ila pan ta iluku ei ta idol ilabora ga idae ikepeai ta ibusum ipapa. Ta gisirua titang. 5Ta Iso imata idae ta igera gid taine toman ngan led gergeu. Ta ibeta Iakop, “Sapadua toa gimingada?”

Ta Iakop ikeo, “Deo ikado kemi tau ngan gau, lem paeaeanga, ta ibada gid gergeu toa ne ga tinam pagau.”

6Idio ta gid taine paeaeanga tinam toman ngan led gergeu ta tikor aed pan Iso ta tidol laborad ga isulug tanoeai. 7Ga kus ta Lea toman ngan ele gergeu tinam ta tikor aed pade ta tidol laborad ga isulug tanoeai. Ta muriai ngan gid toa ngada oa, Iosep ga Resel tinam tikor aed pade ta tidol laborad ga isulug tanoeai.

8Ta Iso ikeo, “Be gid masilau mud ipu toa tiuot pagau edapeai oa timan saoa aea?”

Ta Iakop ikeo, “Ag maron, eine timan leg tenainga ila pago ta lolom marum ngan gau.”

9Ta Iso ikeo, “Ag kakau, leg danga sisid busa na. Kemi ngan lem danga sisid idio mulian pago.”

10Be Iakop ikeo, “Mao, mao. Oangga eao lolom marum ngan gau, bada tenainga toa ne togau ga iman lem. Patautene nagera matam, eine mambe nagera Deo imata, ngansa lolom marum ngan gau toa bedaoa. 11Eao manta bada leg tenainga toa nabada pago ne, ngansa Deo ikado kemi tau ngan gau, ta leg danga sisid imata karanga.” Io, Iakop iparpar tau ngan Iso ga irangrang ngan ilongo, ta ibada ele tenainga toa oa.

12Idio ta Iso ikeo, “Io, gita tala. Ta gau ga napasolan go ngan edap.”

13Be Iakop ikeo, “Ag maron, eao oatai, gid gergeu urad tau mao. Be lolog ede ga ede ngan gid sipsip ga bulmakao toman ngan led gergeu toa tidudud maitne. Manta namariala kemi ngan gid. Oangga nakado gid ga tilalala ado dodol kelede pade, eine gid sipsip toa ngada oa ga timate. 14Tota ag maron, kemi ngan eao muga, be gau, lem paeaeanga, ga tem ga tem muriai ta nanasi lalalanga togid masilau ipu ga gid gergeu, ga irangrang ngan naot pago ngan tibur kapei Seir.”

15Ta Iso ikeo, “Kemi ngan nalongean leg paeaeanga etangada ga tidio pago ngan badanga gimi ga anam.”

Be Iakop ikeo, “Eao oangga kado toa bedane ngan saoa? Eine kemi mao, be oangga lolom marum ngan gau, eine ikaranga.”

16Tota ngan ado toaiua, Iso ilalala ga iluai mulian ngan tibur kapei Seir. 17Be Iakop ila ngan tibur Sukot, ta ikado ele luma ta irau palata gereirei togid masilau. Tota iuato tibur toa oa ieda Sukot
33.17Ngan posanga Ibru, edaedaSukot ipu einepalata gereirei.
.

18Ngan kadonga toa bedaoa Iakop itnan tibur kapei Padan-Aram, ta iluai mulian ngan tibur kapei Kenan, be ele lalalanga iuot kemi. Ta irau saupu boloma ngan tuanga Sekem. 19 b  Ta tano idanga tede toa irau saupu ngan, ei iuol pagid iaoa kelede ton Sekem toa Amor inat. Tano toa oa aea olnga irangrang mambe pat silva buno. 20Toa eoa ipagun popou tenainga aea ta iuato popou toa oa ieda El-Eloe-Israel
33.20Ngan posanga Ibru, edaedaEl-Eloe-Israel ipu eineDeo eine Deo ton Israel.
.

Copyright information for `BCH