Genesis 34

Sekem ikado kadonga paeamao ngan Daina

1Idio ta Daina toa gergeu taine ton Iakop ga Lea, ila ngan geranga gid taine toa timamado ngan tibur toa oa. 2Be eaba ede ieda Sekem imamado. Ei gergeu ton tibur toa oa aea madidnga kapei ieda Amor, eaba Ivi aea. Sekem igera Daina ta iluku ei ta ieno toman ngan ei ga ipamaeamaea ei. 3Be ilolo ikim tau Daina, Iakop inat taine, ta ikado posanga meles pan. 4Tota Sekem ila ikeo pan itama Amor bedane, “Apa, bada taine toaine ga inam ta naoai ei.”

5Idio ta Iakop ilongo posanga ngan ei ikado kadonga paeamao toa oa ngan inat taine, be ele gergeu arangaranga timariala ngan gid sipsip ga meme tiburiai. Ta Iakop iposa mao ga irangrang ngan tiluagid mulian ga tinam lumaeai.

6Be Sekem itama Amor ila pan Iakop ta iposaposa toman ngan ei. 7Be Iakop ele gergeu arangaranga tiluagid mulian tiburiai ga tinam tutui ngan ado imata toa tilongo posanga toa oa. Gid lolod bake tau ngansa kadonga toa Sekem ikado ngan enonga toman ngan liud, eine kadonga paeamao tau ngan gid Israel matad, ta tikeo ga kadonga toa bedaoa manta panua tikado mao.

8Be Amor ikeo pagid, “Gau natug Sekem ilolo ikim tau natum taine, tota nakeo ga gimi alongean ei ta iuai ei. 9Kemi ngan gitaingada taluplup ga tamado. Alongean lemi gergeu taine ta tiuaioai gai, ta gai pade ga alongean lemai gergeu taine ta tiuaioai gimi. 10Ta kemi ngan gimi amamado toman ngan gai ngan tibur kapei toaine. Gimi ala amado ngan tibur isaoa akim. Ta akado lemi naurata pat aea ga aol tano idanga teta togimi.”

11Be Sekem pade ikeo pan Daina itama ga iliuliu bedane, “Gau nakim lolomi marum ngan gau, ta alongo ngan leg betanga. Oangga bedaoa, saoa danga gimi abeta gau ngan, eine ga nabada pagimi. 12Oangga gimi adol taine toaine aea olnga kapei ta akeo pagau ngan saoa gerebo ga nabada pagimi, goibe eine ga naol. Be gau lolog ikim kapei ngan taine toaine iman adaoag.”

13Be Iakop ele gergeu arangaranga tikado posanga pakakanga pan Sekem ga itama Amor, ngansa ei ikado kadonga paeamao ngan liud. 14Ta tikeo pagisirua bedane, “Eaba sai toa ibada palunga mao, irangrang ngan gai alongean ei ga iuai liumai mao. Oangga bedaoa, eine ga maeamaea gai kapei tau. 15Edap kelede mon ienono ngan gai alongo ngan lemi betanga: Manta apalu lemi arangaranga toa ngada ne, ta tiuot mambe gai. 16Oangga akado toa bedaoa, eine gai ga alongean lemai gergeu taine ta tiuaioai gimi, ta gai pade ga aoaioai lemi gergeu taine. Toa bedaoa ta gai ga amado toman ngan gimi ta gitaingada taot alu kelede. 17Be oangga gimi alongo ngan badanga palunga mao, eine gai ga abada liumai ta atnan gimi ga ala.”

18Io, Amor ga inat Sekem tikim posanga toaine. 19Tota eaba iriau toa oa ikado aea gerei mao, ngansa ilolo ikim Iakop inat taine kapei tau. Be ei ieda kapei rabu ngan itama isobosobo toa ngada oa. 20Tota Amor ga inat Sekem tila ngan tibur rourounga aea boloma ngan tuanga toa oa aea atama iaoa, ta tikeo pagid arangaranga tuangai ad bedane, 21“Gid panua iaoa toaine gid panua kemikemi, tikeo ga timado kemi toman ngan gita. Ega, gita ada tano kapei. Kemi ngan talongean gid ta timado ngan leda tibur kapei ne ngan tibur isaoa tikim, ta tikado led naurata pat aea. Kemi ngan taoaioai led gergeu taine, ta gid pade ga tiuaioai leda gergeu taine. 22Be tinid ngan timado toman ngan gita ga timan alu kelede toman ngan gita sapaean mao. Tiparpar ngan posanga kelede ga oaine: Tikeo ga gita arangaranga manta tabada palunga ta taot mambe gid. 23Oangga takado bedane, eine led bulmakao ga masilau mud ga danga sisid toa ngada oa ga iman leda! Tota kemi ngan talongo led posanga ta timado pagita.”

24Io, gid panua toa tirourou ngan tuanga toa oa aea atama iaoa, gid toa ngada oa lolod kelede ngan Amor ga Sekem led posanga, ta tipalu gid arangaranga toa ngada oa.

25Ngan ado tol aea gid panua toa oa tinid ieiei maitne, be Iakop inat rua Simeon ga Livai toa Daina iliuliu, tibada led didi paraunga aea ta tidudunga ngan tuanga Sekem ta tiraurau gid arangaranga toa ngada oa ga timate. Be eaba eta irangrang ngan ipaidi gid mao. 26Tirau Amor ga inat Sekem ngan didi ga kus ta tibada mulian Daina toa imamado Sekem ele lumaeai ta tila. 27Ga kus ta Iakop ele gergeu arangaranga padengada tila Sekem pade ta tigera panua patid ienono, ta tilublub led danga sisid toa ngada oa. Kadonga toa oa iman kolinga ngan kadonga paeamao toa Sekem ikado ngan liud. 28Ta tibada led sipsip ga bulmakao ga donki, ga danga sisid toa ienono tuangai ga gaot ngan tuanga. 29Tipaeaoa adadaoad ga led gergeu pade ta tilublub led pat ga danga sisid ngan luma toa ngada oa.

30Ga kus ta Iakop ikeo pan Simeon ga Livai bedane, “Gimi akado ga kadonga paeamao idae ngan gau. Gid panua Kenan ga Peres ngan tibur kapei toa ne ga tigera gau mambe eaba paeamao ede. Gau leg panua ne busa mao, ta oangga tiluplup ga tikado paraunga pagau, eine ga tipamukuru gaingada leg panua toa ngada ne.”

31Be gisirua tikoli ele posanga bedane, “Ikamado? Eine kemi ngan talongean ei ta ikado ga liumai iuot mambe taine edap aea pade?”

Copyright information for `BCH