a36.2OM 26.34
b36.3OM 28.9

Genesis 36

Iso ele gergeu ga itubtub edad

1Iso ieda ede pade Idom. Aea titnga ga bedane:

2

  • a  Iso iuai gid taine Kenan ad. Ede eine Ada, gergeu taine ton Elon, eaba It aea. Ga ede pade eine Oolibama, gergeu taine ton Ana. Be Ana ei gergeu taine ton Sibeon, eaba Ivi aea.
3 b  Ga pade, iuai Basemat, gergeu taine ton Ismael. Be Basemat ei Nebaiot iliu. 4
  • Ada ipopo Iso inat Elipas, be Basemat ipopo Ruel.
5Be Oolibama ipopo Jeus ga Ialam ga Kora. Iso imamado ngan tibur Kenan, be iadadaoa tipopo gid gergeu toa ne. 6
  • Idio ga muriai ta Iso itnan itar kakau Iakop ta ila imado ngan tibur ede pade. Ei ibada iadadaoa ga ele gergeu arangaranga ga taine ga gid panua toa ngada oa timamado toman ngan ei, ga ele bulmakao ga masilau mud padengada, ga ele danga sisid toa ngada oa ibada ngan tibur Kenan, ta tila.
7Iso itnan Iakop ngansa gisirua led danga sisid ga masilau mud tiuot busa tau, ta tano toa oa irangrang ngan gisirua tilup ga timado ngan mao. 8Tota Iso ila imado ngan tibur aea bereo ngan tibur kapei Seir. (Iso ieda ede pade Idom.)

9Iso eine gid panua Idom tibud. Gid Idom timamado ngan tibur aea bereo ngan tibur kapei Seir. Iso aea titnga ga bedane.

10Iso ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Elipas toa gergeu ton Iso iadaoa Ada, ga Ruel toa gergeu ton Iso iadaoa Basemat.
11Be Elipas ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Teman ga Omar ga Sepo ga Gatam ga Kenas.
12Be Iso inat Elipas iuai taine paeaeanga ede ieda Timna. Ta Timna ipopo Amalek. Gid gergeu toa ne, gid Iso itubtub pan iadaoa Ada.
13Be Ruel ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Naat ga Sera ga Sama ga Misa. Gid gergeu toa ne, gid Iso itubtub pan iadaoa Basemat.
14Be Iso iadaoa Oolibama ipopo Jeus ga Ialam ga Kora.
Gid gergeu toa ne, tnad ei Oolibama, gergeu taine ton Ana. Be Ana ei gergeu taine ton Sibeon.

15Iso itubtub edengada tiuot madidnga.

Iso inat lautabe Elipas ele gergeu toa muriai tiuot madidnga, edad ga bedane:
Teman ga Omar ga Sepo ga Kenas
16ga Kora ga Gatam ga Amalek. Gid gergeu toa ne timado ngan tibur kapei Idom be tiuot madidnga. Gid eine Elipas ele gergeu ga Ada itubtub.
17Iso inat Ruel ele gergeu toa muriai tiuot madidnga, edad ga bedane:
Naat ga Sera ga Sama ga Misa. Gid gergeu toa ne timado ngan tibur kapei Idom be tiuot madidnga. Gid eine Ruel ele gergeu ga Iso iadaoa Basemat itubtub.
18Iso iadaoa Oolibama ele gergeu toa muriai tiuot madidnga, edad ga bedane:
Jeus ga Ialam ga Kora. Gid madidnga toa ne, gid Iso iadaoa Oolibama ele gergeu. Be Oolibama ei gergeu taine ton Ana.

19Gid gergeu toa ne, gid Iso ele gergeu toa muriai tiuot madidnga ngan gid iaoa kelede kelede togid. Be Iso ieda ede pade Idom.

Seir ele gergeu edad

20Seir ei eaba ede Or aea, be gid Or timamado motean ngan tibur kapei Idom. Seir ele gergeu arangaranga edad ga bedane:

Lotan ga Sobal ga Sibeon ga Ana
21ga Dison ga Eser ga Disan. Gid panua toa ne, gid Seir ele gergeu arangaranga, be tiuot madidnga ngan gid panua Or toa timamado ngan tibur kapei Idom.
22Be Lotan ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Ori ga Emam. Be Timna ei Lotan iliu.
23Be Sobal ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Alvan ga Manaat ga Ebal ga Sepo ga Onam.
24Be Sibeon ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Aia ga Ana. Ana toa ne imariala ngan itama Sibeon ele donki ngan tibur modamodanga, be iuot ngan gid eaumata oanaoana.
25Be Ana ele gergeu edad ga bedane:
Dison ga Oolibama. Oolibama ei gergeu taine ton Ana.
26Be Dison ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Emdan ga Esban ga Itran ga Keran.
27Be Eser ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Bilan ga Savan ga Akan.
28Be Disan ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Us ga Aran.
29Gid panua toa tiuot madidnga ngan gid Or, edad ga bedane:
Lotan ga Sobal ga Sibeon ga Ana
30ga Dison ga Eser ga Disan. Gid panua toa ne timadid ga timugamuga ngan gid lum ga lum togid Or ngan tibur kapei Seir.

Gid Idomad mamaron kapeipei edad

31Gid Israel ad maron kapei eta iuot maitne, be panua ga gid ne tiuot mamaron kapeipei ngan tibur kapei Idom:

32Bela, gergeu ton Beor, iuot maron kapei togid Idom. Ele tuanga ieda Dinaba.
33Be Bela imate ga kus ta Iobap, gergeu ton Sera ngan tuanga Bosra, ibada imul ta iuot maron kapei.
34Be Iobap imate ga kus ta Usam, eaba ede Teman aea, ibada imul ta iuot maron kapei.
35Be Usam imate ga kus ta Adat, gergeu ton Bedat, ibada imul ta iuot maron kapei. Adat toa oa ila ngan tibur kapei Moap ta iparau pagid Midian ta iasal gid. Ele tuanga ieda Avit.
36Be Adat imate ga kus ta eaba ede ieda Samla ngan tuanga Masreka ibada imul ta iuot maron kapei.
37Be Samla imate ga kus ta eaba ede ieda Saul ibada imul ta iuot maron kapei. Ele tuanga Reobot, boloma ngan eau kapei Iupretis.
38Be Saul imate ga kus ta Balanan, gergeu ton Akbor, ibada imul ta iuot maron kapei.
39Be Balanan, gergeu ton Akbor, imate ga kus ta Adar ibada imul ta iuot maron kapei. Ele tuanga ieda Pau. Iadaoa ieda Meetabel, gergeu taine ton Matret. Be Matret ei Mesaap ele gergeu taine.

40Gid madidnga ngan gid iaoa kelede pan Iso timadid ga timugamuga ngan gid lum kelede kelede, be tila timado ngan gid kelede kelede ad tano. Gid madidnga toa ne edad ga bedane:

Timna ga Alva ga Ietet
41ga Oolibama ga Ela ga Pinon 42ga Kenas ga Teman ga Mipsar 43ga Makdiel ga Iram. Gid madidnga toa ne timadid ga timugamuga ngan gid panua Idom ad, ngan gid kelede kelede led tuanga ga ad tano.

Eiua Iso aea titnga. Ei gid panua Idom tibud.

Copyright information for `BCH