Genesis 40

Iosep ipaola panua rua anunud ipu

1Idio ga muriai ta maron kapei togid Isip ele paeaeanga rua tikado kadonga paeamao ad maron imatai. Paeaeanga ede ele naurata ngan parerenga maron kapei aea oain. Be paeaeanga ede pade ele naurata ngan nononga maron kapei aea bret. 2Tota maron kapei ilolo bake pagisirua 3ta idol gid ga tidio madidnga paraunga aea ibageai, ta ei idol gid ga tidudunga ngan luma panasnga aea. Be luma panasnga aea toa oa eine Iosep pade imamado ngan. 4Madidnga ibada naurata pan Iosep ngan luanga gisirua.

Tidio ngan luma panasnga aea mole tede ga kus,
5ta bong ede maron kapei ele paeaeanga toa rua oa anunud toa luma panasnga aea iloleai oa. Be paeaeanga toa iparere maron kapei aea oain ianun ipu ede, be paeaeanga ede pade toa inonono maron kapei aea bret, ei ianun ipu ede pade.

6Be gaisala ngan ado sae, Iosep igera gisirua matad kemi mao, mambe lolod ede ga ede. 7Ta ibeta maron kapei ele paeaeanga rua toa gisingada timamado ngan luma panasnga aea oa bedane, “Ikamado ga matami imalai tau?”

8Ta gisirua tikeo, “Gai anunumai, be eaba eta nene ngan paolanga anunumai ipu pagai mao.”

Ta Iosep ikeo, “Deo kekelen irangrang ngan ipasolan gita ngan anunuda ipu. Be irangrang ngan aninipu pagau ngan pade?”

9Tota eaba toa iboko ngan maron kapei aea oain ininipu pan Iosep bedane, “Ngan anunug nagera oaroaro oain 10ibogaboga tol ienono. Mole mao ilaun papau iuot, ta ipur iuot, ga kus ta nagera itautau iuot ta iblabla. 11Maron kapei aea loba ienono bagegeai ta nabada oain itautau toa oa ta nabib ga isul idudunga ngan maron kapei aea loba. Ga kus ta nabada loba ga ila pan maron kapei.”

12Ta Iosep ikeo, “Anunum ipu ga bedane: Gid oain ibogaboga tol, eine ado tol. 13Be oangga ado tol kus, eine maron kapei ga ilongean go ta tnan luma panasnga aea, ta idol go mulian ngan lem naurata ngan badanga oain ga ila pan, mambe mugaeai eao kakado. 14Be oangga eao la ta mado kemi, irangrang ngan matam nanan gau pade? Nakim eao lolom isat ngan gau ta keo pan maron kapei ta ilongean gau ta natnan luma panasnga aea toa ne. 15Ngansa mugaeai namamado ngan tano togai Ibru, be panua tipaeaoa gau ga nanama nene. Be nene pade, leg idil eta paeamao mao. Tidol gau sapaean ga nadudunga ngan luma panasnga aea.”

16Io, eaba ede pade toa iboko ngan maron kapei aea bret, igera mambe Iosep ipaola iuae ianun ipu kemi, ta ikeo pan Iosep bedane, “Gau pade anunug, be mole mao nagera karei tol iuon ngan bret ienono gadae ngan laborag. 17Ngan karei toa gadae oa, nagera bret kemikemi imata ede ga ede mambe maron kapei ikimkim. Be gid man tinam tianean bret toa laborageai oa.”

18Ta Iosep ikeo, “Anunum ipu ga bedane: Karei tol eine ado tol. 19Be oangga ado tol kus, eine maron kapei ga ibada go ga ot ta ikeo pagid panua ta tiket gagalim ga put, ta tipakantutu patim ga idae ngan abei. Ta gid man ga tinam tianean patim.”

20Io, ado tol ila ga kus ta maron kapei ikado eaneannga kapei ngan aea poponga, ta ibaba ele madidnga busa ga tinam. Tota maron kapei ilongean panua toa rua oa ta titnan luma panasnga aea, ta ipamadid gisirua toa ele madidnga matadeai. 21Ta idol eaba toa ibabada aea oain pan ta iluai mulian ngan ele naurata. 22Be eaba toa iboko ngan aea bret, maron kapei ikeo pagid ele panua ta tipakantutu ipat ga idae ngan abei. Danga toa ne iuot lalaede mambe Iosep ipaola anunud ipu pagisirua ngan.

23Be eaba toa ibabada oain pan maron kapei, imata nanan Iosep pade mao. Imata sapian ei.

Copyright information for `BCH