Genesis 44

Iosep aea loba isusu

1Tian ga kus ta Iosep ikeo pan ele paeaeanga luma aea bedane, “Eao nonoi led samare ga iuon tau ngan annga. Be eao dol gid kelede kelede led pat ga idudunga mulian led samare iloleai. 2Ga kus ta dol ag loba silva ga idudunga ngan samare ton ad ketnga tud toman ngan ele pat annga aea.” Io, paeaeanga toa oa ila ikado mambe Iosep ikeo ngan.

3Gaisala rumaruma gid paeaeanga tisula Iosep itar kapeipei ga tila toman ngan led donki. 4Ta titnan tuanga ga tilalala ga tila. Gid tila aluai mao, be Iosep ikeo pan ele paeaeanga luma aea bedane, “Manmanae, la nasi gid panua toa oa. Be oangga eao ot pagid, keo pagid bedane, ‘Gai akado kadonga kemi ngan gimi, be ikamado ga akoli paeamao pagai? 5Loba toa gimi abada, eine ag maron aea loba ununnga aea. Be ikakado borou ngan loba toa oa, ta ilualua ei ngan badanga oatainga ngan gid danga ienono mumulnga pade. Lemi kadonga toa ne paeamao tau.’”

6Io, Iosep ele paeaeanga ila inasi gid ga iuot pagid, ta ikado posanga toa bedaoa pagid. 7Be tikeo pan bedane, “Maron, eao kamado kado posanga toa bedane ngan gai? Gai lem paeaeanga arangrang ngan akado danga eta bedaoa mao. 8Ega, eao oatai, gai atnan Kenan ga anama ta aoangga akoli mulian pat toa ienono lemai samare iloleai. Toa bedaoa ta gai ga alub am maron ele danga mambe silva ga gol madongan? 9Oangga eao ot ngan eaba eta ngan gai ilub am maron aea loba, ei ga imate, ta gai padengada ga aman am maron ele paeaeanga sapaean.”

10Ta paeaeanga toa oa ikeo, “Eine takado mambe gimi akeo. Be eaba sai ikikisi loba toa oa, ei kekelen ga iuot paeaeanga sapaean. Be gimi padengada lemi idil eta paeamao mao, tota aluagimi mulian.”

11Io, manmanae gid toa ngada oa tisoa led samare ga isulug tanoeai ta gid kelede kelede tipokaka. 12Ga kus ta paeaeanga isaresare gid kelede kelede led samare, be imuga ngan ad lautabe ga ila irangrang ngan ad ketnga tud. Be igera loba toa oa ienono ngan Benjamin ele samare. 13Be itar kapeipei tigera bedaoa ta lolod isat kapei tau ta titaka led pononga mulian. Ta tidol led samare ga idae mulian donki ipaoeai ta tiluagid mulian Iosep ele tuangai.

14Iuda toman ngan aea kapeipei ga aea kakakau tinam tiuot, be Iosep imamado lumaeai maitne. Tota manmanae tikor aed ga tidol laborad ga isulug tanoeai pan. 15Ta Iosep ikeo pagid, “Gimi akado saoa kadonga ngan gau? Ngan leg borou, gau narangrang ngan naoatai ngan gid danga ienono mumulnga, be gimi aoatai mao?”

16Ta Iuda ikoli ele posanga bedane, “Maron, gai arangrang ngan akado posanga eta pago mao. Gai ga apasolan mambe gai panua tututui madongan? Deo ikado ga lemai idil paeamao iuot masaeai. Tota labone, eaba toa ilub am loba ne, ei kekelen ga iuot lem paeaeanga sapaean mao. Ega, gai toa ngada ne ga aot lem paeaeanga sapaean.”

17Be Iosep ikeo, “Eine mao. Irangrang ngan gimi akado bedane mao. Eaba toa ilub ag loba ne, ei kekelen ga iuot leg paeaeanga sapaean. Be gimi padengada lolomi itarui ta aluagimi mulian pan tamami.”

Iuda iuangga ibada Benjamin imul

18Be Iuda ila boloma pan Iosep ta ikeo, “Aiao, maron! Irangrang ngan eao longo leg posanga? Tautaunga, eao maron kapei tau mambe Isip ad maron kapei, be gau, lem paeaeanga, nakim eao malmal pagau padam be longo leg posanga. 19Mugaeai eao beta gai, lem paeaeanga bedane, ‘Gimi tamami ga ami kakau eta ta timamado?’ 20Ta gai akoli lem posanga bedane, ‘Be. Tamamai ei eaba kapei tau ta imamado. Be inat ketnga tud ta imamado pade. Itna ipopo ei ngan tamamai ei eaba kapei tau. Itna toa oa ipopo gergeu rua mon. Ede imate, be ei kekelen imamado. Be itama ikim ei kapei tau.’

21“Ga kus ta eao keo pagai, lem paeaeanga bedane, ‘Abada ami ketnga tud toa oa ga inama nene ta nagera ei.’ 22Be gai akoli lem posanga bedane, ‘Gergeu toa ne irangrang ngan itnan itama mao. Oangga itnan ei, itama ga imate.’ 23Be eao keo pagai bedane, ‘Oangga ami ketnga tud inama toman ngan gimi mao, irangrang ngan agera gau pade mao.’ 24Tota gai aluagai mulian pan tamamai ta apalongo ei ngan lem posanga toa ne.

25“Idio ta tamamai ikeo pagai bedane, ‘Aluagimi mulian ta aol ada annga etangada pade.’ 26Be gai akeo, ‘Gai arangrang ngan ala mao. Oangga eao longean amai ketnga tud ga inama toman ngan gai, ta gai ala. Be oangga amai ketnga tud inama toman ngan gai mao, irangrang ngan agera eaba toa oa pade mao.’

27“Tota lem paeaeanga tamamai ikeo pagai bedane, ‘Gimi aoatai, adaoag ipopo gergeu rua mon. 28Ede isusu ta nagera ei pade mao. Masilau saksak ede ipaeabu ngan ei ga imate. 29Tota oangga gimi abada itar kakau pade ga itnan gau ga ila, be danga eta ipaeabu ngan ei edapeai, eine gimi ga akado ga lolog isat kapei tau ta namate ga nala dengaeai.’

30“Tota labone, oangga naluagau mulian pan tamag, be igera inat ketnga tud inama toman ngan gau mao, eine ga imate. Ngansa gisirua lolod ikim ngan gid kapei tau. Gai tamamai ei eaba kapei. Ta oangga gai aluagai mulian toman ngan eaba toa ne mao, eine ga akado ga tamamai ilolo isat kapei tau ga imate. 32Ga pade, gau nakado posanga tautaunga pan tamag ngan matag ikikisi eaba toa ne. Ta nakeo pan bedane, ‘Oangga nabada ei ga iluai mulian pago mao, eine leg idil paeamao toa matameai ne ga ienono ngan gau somisomi ga ilalala ga ila.’

33“Tota labone nakim eao longean gau ta nabada eaba toa ne imul, ta naman lem paeaeanga sapaean. Be eao longean eaba toa ne ga iluai mulian pan itama toman ngan itar kapeipei. 34Be oangga eaba toa ne iluai mulian toman ngan gau mao, irangrang ngan nagera tamag pade mao. Tinig ngan nagera kadonga kulupu toa ne iuot ngan tamag mao.”

Copyright information for `BCH