a46.6PA 7.15
b46.20OM 41.50-52
c46.27PA 7.14

Genesis 46

Iakop toman ngan ele panuatoa ngada oa tila Isip

1Idio ta Israel ipagorou ele danga sisid toa ngada oa, ta ei toman ngan ele panua toa ngada oa tinasi edap ngan langa Isip. Be tila tiuot ngan tibur Berseba, ta Israel irau gid masilau ta iman ele tenainga ga ila pan Deo ton itama Aisak.

2Be ngan bong toaiua, Israel igera Deo iuot pan ta ibaba ga ila pan bedane, “Iakop, Iakop!”

Ta ikeo, “Gau ta eko.”

3Ta ikeo, “Gau Deo, Deo ton tamam Aisak. Eao mataud ngan langa Isip mao. Ngansa gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot alu kapei tau toa eoa. 4Gau ga nala Isip toman ngan eao, be gau ga nabada go ga luago mulian pade. Be oangga eao mate, Iosep ga ipatutui lem enonga ta itaian go.”

5Idio ta Iakop ikakai ngan lalalanga, be ele gergeu arangaranga tidol ei ga led gergeu ga adadaoad ta tidae ngan gid karis toa maron kapei togid Isip iabalan ga ila ngan badanga gid, ta titnan tibur Berseba ga tila. 6 a  Ta Iakop toman ngan ele panua toa ngada oa tila Isip. Be tibada led masilau mud ga danga sisid toa ngada oa ngan tibur Kenan ta tila. 7Iakop ele gergeu ga itubtub arangaranga ga taine toa ngada oa tila Isip toman ngan ei.

8Israel, toa ieda ede pade Iakop, ele gergeu ga itubtub toa tila Isip toman ngan ei, edad ga bedane:

Inat lautabe ieda Ruben.
9Be Ruben ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Anok ga Palu ga Esron ga Karmi.
10Be Simeon ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Iemuel ga Iamin ga Oat ga Iakin ga Soar ga Saul. Be Saul itna ei taine Kenan aea.
11Be Livai ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Gerson ga Koat ga Merari.
12Be Iuda ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Er ga Onan ga Sela ga Peres ga Sera. Be Er ga Onan gisirua timate ngan tibur Kenan.
Be Peres ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Esron ga Amul.
13Be Isakar ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Tola ga Pua ga Iop ga Simron.
14Be Sebulun ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Seret ga Elon ga Ialel.

15Be Ruben ga Simeon ga Livai ga Iuda ga Isakar ga Sebulun, eine gid gergeu arangaranga toa Iakop iadaoa Lea ipopo ngan tibur Padan-Aram. Be Lea ipopo gergeu taine ede ieda Daina. Be Lea ele gergeu ga itubtub arangaranga ga taine toa ngada oa dabad iuot sangaul tol igegea tol.

16Be Gat ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Sipion ga Agi ga Suni ga Esbon ga Eri ga Arodi ga Areli.
17Be Aser ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Imna ga Isva ga Isvi ga Beria.
Be liud ieda Sera.
Be Beria ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Eber ga Malkiel.

18Gid panua iaoa toaine, eine Iakop iadaoa Silpa ele gergeu ga itubtub. Be Silpa ei taine paeaeanga toa Laban ilongean ga ila pan inat taine Lea. Gid panua iaoa toaine dabad iuot sangaul ede igegea lima ga ede.

19Be Iakop iadaoa Resel ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Iosep ga Benjamin.
20 b  Be Iosep imamado Isip ta iuai taine ede ieda Asenat. (Asenat ei gergeu taine ton Potipera, eaba tenainga aea ngan tuanga On.) Asenat ipopo gergeu arangaranga rua, Manase ga Epraim.
21Be Benjamin ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Bela ga Beker ga Asbel ga Gera ga Naman ga Ei ga Ros ga Mupim ga Upim ga Art.

22Gid panua iaoa toaine, eine Iakop iadaoa Resel ele gergeu ga itubtub. Dabad iuot sangaul ede igegea pange.

23Be Dan ele gergeu aranga ieda Usim.
24Be Naptali ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Iasel ga Guni ga Ieser ga Silem.

25Gid panua iaoa toaine, eine Iakop iadaoa Bila ele gergeu ga itubtub. Be Bila ei taine paeaeanga toa Laban ilongean ga ila pan inat taine Resel. Gid panua iaoa toaine dabad iuot lima ga rua.

26Gid iaoa kelede pan Iakop toa tila Isip toman ngan ei, dabad iuot sangalima sangaul ede igegea lima ga ede. Be dabad toa ne ipaluplup Iakop ele gergeu adadaoad mao. 27 c  Be Iosep iadaoa ipopo gergeu rua ngan tibur Isip. Tota gid iaoa kelede toa ngada oa pan Iakop tila Isip toman ngan ei, dabad iuot sangalima sangaul rua.

Iakop toman ngan ele panuatoa ngada oa tila timado Isip

28Idio ta Iakop isula Iuda ta imuga ga ila pan Iosep ngan badanga ei ga ila ipasolan gid ngan tibur Gosen aea edap. Tota Iakop masin tiuot ngan tibur Gosen, 29be Iosep ilongo bedaoa ta ikeo pagid ele paeaeanga ta tibada ele karis ga iuot edapeai. Ta Iosep idae ngan ta ila Gosen ngan geranga itama Israel. Io, Iosep igera itama ta ila iluku ei ga itang mole tede.

30Ga kus ta Israel ikeo pan Iosep bedane, “Labone, oangga namate, tinig igelgel ngan langa dengaeai, ngansa nagera go ngan matag ta naoatai, eao mamado maitne.”

31Ta Iosep ikeo pagid itar kapeipei ga gid iaoa kelede toa ngada oa ton itama bedane, “Gau ga nala napalongo maron kapei Isip aea ta nakeo pan bedane, ‘Ag kapeipei ga gid luma lolo ton tamag titnan tibur Kenan ga tinam tiuot pagau. 32Timariala ngan sipsip ga masilau mud iman led naurata pat aea. Gid tinama toman ngan led sipsip ga bulmakao ga danga sisid toa ngada oa.’ 33Gau ga nakado posanga toa bedaoa pan maron kapei, ta oangga maron kapei ibaba gimi ga anam pan ta ibeta gimi ngan saoa naurata gimi akakado, 34ta gimi ga akoli ele posanga bedane, ‘Maron, gai lem paeaeanga amariala ngan sipsip ga bulmakao. Mugaeai gai gereirei maitne ga irangrang ngan labone, gai akakado naurata toa ne, mambe tibutibumai tikakado mugaeai.’ Manta akado posanga toa bedaoa pan maron kapei, ta ei ga ilongean gimi ta ala amado ngan tibur Gosen. Ngansa gid Isip tikeo ga naurata ngan timariala ngan sipsip eine naurata paeamao.”
46.34Imata mambe tibur Gosen aea eaba eta mao. Tota oangga maron kapei ilongo mambe Iakop ele panua timariala ngan sipsip, ei ga itin igelgel ngan tila timado toa eoa, ngansa gid Isip tinid ngan gid panua tikakado naurata toa bedaoa timamado boloma pagid mao.


Copyright information for `BCH