a48.3-4OM 28.13-14
b48.7OM 35.16-19
c48.20Ibr 11.21

Genesis 48

Iakop ikado posanga kemi ngan pamatuanga Epraim ga Manase

1Idio ga muriai gid panua tikeo pan Iosep bedane, “Ega, tamam idibal.” Tota Iosep ibada ele gergeu arangaranga rua, Epraim ga Manase, ta tila tigera itama. 2Ta gid panua tikeo pan Iakop bedane, “Ega, natum Iosep ta inam pago.” Tota Israel ipamatua ei ga idae imado imuliai.

3 a  Ta Iakop ikeo pan Iosep bedane, “Deo Matua Soke Tau iuot pagau ngan tuanga Lus ngan tibur Kenan. Ta ikado posanga kemi ngan pamatuanga gau 4ta ikeo pagau bedane, ‘Ega, gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa ta tiuot alu kapei tau. Be gau ga napan tano toa ne ga iman lem gergeu ga tibutibum ad somisomi ga ilalala ga ila.’

5“Mugaeai ngan nanam naot pago ngan tibur Isip, adaoam ipopo lem gergeu arangaranga rua nene. Gergeu toa rua ne ga tiuot mambe gau leg gergeu. Ta Epraim ga Manase ga tiuot gergeu tautaunga togau, mambe Ruben ga Simeon. 6Oangga lem gergeu etangada muriai ngan Epraim ga Manase, gid eao lem. Ta muriai oangga tipota tano pagid iaoa kelede kelede pagau, lem gergeu muriai ad ga tidio gadio ngan Epraim ga Manase edad. 7 b  Nakado posanga toa ne ngansa lolog isat ngan tnam Resel. Ngan ado toaiua tatnan Padan-Aram ga tala ngan tibur Kenan, ei imate edap irabuiai. Gita tapaboloma tuanga Eprata, ta nataian ei edap isaleai.” (Eprata eine Betleem ieda mugamuga.)

8Be Israel igera Iosep ele gergeu ta ibeta ei bedane, “Eine sapadua?”

9Ta Iosep ikeo, “Eine leg gergeu rua toa Deo ibada pagau ngan tibur Isip.”

Ta Israel ikeo, “Bada gisirua ga tinam pagau ta nakado posanga kemi ngan pamatuanga gid.”

10Be Israel ei eaba kapei tau ta imata igeragera kemi mao. Tota Iosep ibada gisirua ga tila boloma pan itama, ta Israel ikisi gid ga ibusum papad.

11Ta Israel ikeo pan Iosep bedane, “Mugaeai naeadi mambe narangrang ngan geranga go pade mao. Be ega, Deo ilongean gau ta nagera eao ga lem gergeu pade.”

12Ta Iosep isoa gisirua Iakop ibuleai ga tisulug, ta ikor iae ga idol ilabora ga isulug tanoeai ta ilolon ngan itama. 13Be Iosep ibada Epraim ngan ibage oatai ga Manase ngan ibage angas ta tila timadid boloma pan Iakop toa imatai oa, ngansa Iosep ikim Manase imadid ngan Israel ibage oatai ga Epraim ngan ibage angas. 14Tautaunga Epraim eine gergeu atange, be Israel ipalaurerean ibage ta idol ibage oatai ga idae ngan Epraim ilabora, be ibage angas idae ngan gergeu lautabe Manase ilabora.

15Ta Iakop ikado posanga kemi ngan pamatuanga Iosep ta iraring pan Deo bedane,

“Mugaeai eao Deo ton tibug Abraam ga tamag Aisak,
ta gisirua tinasnasi eao.
Be eao mariala kemi ngan gau
toa ag popongai ga irangrang ngan labone,
mambe eaba imariala kemi ngan ele sipsip.
16Eao otot pagau mambe Anggelo,
ta somisomi eao bada gau mulian ngan danga papaeamao iuangga ipaeabu ngan gau.
Be labone nabeta eao, kado kemi ngan gergeu toa rua ne pade.
Ta eao kado led gergeu ga tibutibud tiuot busa tau tanoeai.
Toa bedaoa ta gid panua ga matad nanan gau edag
ga tibug Abraam ga tamag Aisak edad pade.”

17Be Iosep igera mambe itama idol ibage oatai ga idae ngan Epraim ilabora, ta iuangga itutui mao, tota ikisi itama ibage ta iuangga idol ga idae ngan Manase ilabora. 18Ta ikeo, “Apa, eine mao. Gergeu lautabe ta eko. Dol bagem oatai ga idae ngan ei ilabora.”

19Be Israel itin ngan mao ta ikeo, “Natug, gau naoatai. Tautaunga Manase pade ieda ga iuot kapei, ta ele gergeu ga itubtub ga tiuot busa, be itar kakau Epraim ga iasal ei, ta ele gergeu ga itubtub ga tiuot mambe alu busa tau.” 20 c  Tota ngan ado toaiua, Israel ikado posanga kemi ngan pamatuanga gisirua ta ikeo,

“Labone ga muriai ga ila,
oangga gid Israel tikado posanga kemi ngan pamatuanga pol ngan gid,
eine ga tiuato lem gergeu toa rua ne edad ta tikeo bedane,
‘Deo ikado kemi tau ngan gimi,
mambe mugaeai ikado kemi ngan Epraim ga Manase.’”

Ngan kadonga toa bedaoa Israel idol Epraim ga ila imuga ngan Manase.

21Ga kus ta Israel ikeo pan Iosep bedane, “Ega, gau teta pade namate. Be Deo ga imamado toman ngan gimi, ta ei ga ibada gimi ta aluagimi mulian ngan tano togid tibutibumi. 22Be eao madid gadae ngan am kapeipei ta mugamuga ngan gid. Tota napan tano toa aea bereo kemi ede
48.22Posanga idiltano aea bereo kemi ede ngan posanga Ibru, eine lalaede mambe edaedaSekem, ta panua edengada tiadi mambe Iakop ipan tuanga toa oa ga iman Iosep ele. Muriai tuanga Sekem iman Iosep inat Manase itubtub led.
ga iman am. Eine tano toa mugaeai naparau pagid Amor ngan didi ga pandenga ta nabada. Be labone napan ga iman am.”

Copyright information for `BCH