a49.4OM 35.22
c49.9Nam 24.9, PM 5.5
d49.30OM 23.3-20
e49.31OM 25.9-10, 35.29
f49.33PA 7.15

Genesis 49

Iakop ikado posanga kemi ngan pamatuanga ele gergeu arangaranga

1Idio ta Iakop ibaba ele gergeu arangaranga ga tinam pan ta ikeo pagid bedane, “Gimi anam boloma pagau, ta gau ga naposa ngan saoa danga ga iuot ngan gimi maitne muriai.

2“Gimi gergeu togau Iakop, anam aluplup boloma pagau.
Gau tamami Israel, alongo kemi leg posanga.

3“Ruben, eao leg gergeu lautabe.
Gau tinig gargar maitne be napopo eao, ta eao man kilala ngan gau urag.
Eao edam ga uram kapei tau, ta madid ga mugamuga.
4 a  Be eao parpar ngan nasinga lem kimnga mambe eau imasesel.
Tota eao rangrang ngan madid ga muga pade mao,
ngansa eao eno toman ngan adaoag,
ta pamaeamaea gau kapei tau.

5“Simeon ga itar kakau Livai led kadonga lalaede,
tibabada led didi paraunga aea
ta tipaeabu ngan panua padengada.
6Irangrang ngan lolog kelede ngan gisirua led posanga mao.
Gau eaba ede toa panua tilolon ngan, ta irangrang ngan nalongo ngan saoa posanga gisirua tirau oa mao.
Ngansa ngan led malmalnga tipamate panua.
Be tinasi led tingelgel ta tiket bulmakao aed ilislisia.
7Led malmalnga eine danga paeamao tau.
Tiuatai ngan kadonga lolo isat aea mao ga mao.
Gau ga napatabilin gid ta timado alele ngan gid lum padengada Israel.

8“Iuda, am kapeipei ga am kakakau ga tisoasoa edam.
49.8Ngan posanga Ibru, edaedaIuda itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:Tasoa ieda.

Eao ga gigiran am miri itamatama gagalid.
Be tamam ele gergeu padengada ga tikor aed ga tilolon ngan eao.
9 c  Iuda, eao mambe laion daenga pau ede,
ta eao raurau am masilau ta eanean,
ga kus ta dae ga la.
Iuda ei mambe laion ede imata inono masilau,
ta tem ga tem ngan aea raunga.
Eaba eta irangrang ngan ikado ele pespes ta ipamasmasi ilolo mao.
10Iuda ga ikikisi toto togid mamaron kapeipei somisomi.
Ele gergeu muriai ga timadid ga timugamuga.
Ieda kapei ga ienono toa bedaoa
ga irangrang ngan eaba tutui ede ibada imul muriai.
Gid alu toa ngada ne tanoeai ga tilongolongo eaba toa oa ilinge.
11Iuda ele oain itautau kemikemi ga iuot busa tau,
ta ei ga ikaukau ele donki aea oaro ngan ibogaboga,
ta ilongean ele donki daenga pau ianean itautau toa oa pade.
Be ei ga imum ele danga sisid ngan ele oain isul pade.
12Iuda imata kadlo rua ila singsingia, ngansa iunun oain kapei.
Be iluo bodbode tau, ngansa iunun bulmakao itud isul somisomi.

13“Sebulun ga imamado lab matai.
Ele lab aea igal kemikemi ngan gid oaga tidudunga.
But ngan aea tano ga idio boloma ngan tuanga Saidon.

14“Isakar ei mambe donki ede iura kapei.
Be gid tulua ienono ipaoeai ipakulupu ei,
ta idae imadid mao.
15Ei ga igera ele tibur earainga aea kemi ga aea tano kemi ngan madonga,
ta iura pakpakia ngan kadonga naurata.
Be muriai ei ga iuot paeaeanga sapaean
ta ikado naurata kulupulupu.

16“Dan ga iuot eaba patutuinga posanga aea ngan ele panua.
Ta ei ieda kapei mambe gid lum padengada Israel.
17Dan imamado edap isaleai mambe mota aipel.
Oangga gid panua paraunga ad tiladlado ngan os ga tinam,
ei ga idug ta ingot aed igub,
ta os toman ngan itama ga titap pan murid ga tisulug.

18 Maron, nasangasanga eao ngan badanga gau mulian.

19“Gid panua lublubnga ad ga tinam tiparau pan Gat,
be ei ga ikoli paraunga pagid,
ta inasnasi aed mul ta ilado tatan gid.

20“Tano ton Aser imona kapei.
Ei ga inonono gid annga kemikemi toa gid mamaron kapeipei tikimkim.

21“Naptali ei mambe meme saksak ede,
inasnasi ele kimnga mulian ta ilalala alele.
Ei ipopo gid gergeu kemikemi.

22“Iosep ei mambe oaroaro oain ede tiarum boloma ngan eaumata,
ta itautau iuot busa.
Ibogaboga iuot mamarae ta ilugaluga dadanga aea ala.
23Gid panua toa tipaparau ngan pandenga tiuangga tirau ei
ta tikado paraunga matua pan.
24Be ei ikikisi matua ele pandenga,
ga ibage isamimi mao.
Ngansa Iakop aea Deo toa iura kapei tau idol ibage ga idae ngan ei ngan pamatuanga ei.
Deo toa ne somisomi imariala ngan gid Israel,
be ei mambe led pat matua.
25Iosep, tamam aea Deo,
ei eao am luanga.
Deo Matua Soke Tau ga ikado kemi ngan eao
ta ibabada danga kemikemi ga ila pago.
Ele pamatuanga ngan eao ga itaptap mariambai ga isulug
ga iuotot tanoeai ga idae pade.
Lem taine ga masilau mud ga tipopo kemi ga tipadudud led gergeu.
26Gau tamam, naposa kemi ngan pamatuanga go,
be gid danga kemikemi toa nakeo ga eao bada,
eine ga iuot kapei tau ga iasal gid lusi kapeipei laborad.
Gid danga toa kemikemi ne ga iasal gid danga kemikemi
toa tibutibum tibabada mugaeai.
Gid danga kemikemi toa ngada ne ga iuot ngan eao Iosep,
ngansa eao edam kapei ga easal am kapeipei.

27“Benjamin ei mambe kaua saksak ede.
Gaisala ila ngan raunga gid masilau tibur aea,
be lailai ipotapota gid danga toa ibabada.”

28Eiua gid lum sangaul igegea rua togid Israel. Ngan ado toaiua tamad iuangga imate, ei ikado posanga kemikemi toa bedaoa ngan pamatuanga gid. Ta gid kelede kelede ad pamatuanga itutui ngan gid.

Iakop imate ta titaian ei

29Iakop ikado posanga toa bedaoa ga kus, ta irenren pagid ele gergeu arangaranga bedane, “Teta pade gau ga namate ta nala ngan tibur togid leg panua matemate. Be gimi manta ataian gau toman ngan tibutibug ga tamatamag ngan pat kapei aea baba, ngan tano ton Epron, eaba It aea. 30 d  Baba toa oa ienono ngan tibur Makpela boloma ngan tuanga ton Mamre ngan tibur kapei Kenan. Mugaeai Abraam iuol tano toa oa toman ngan pat kapei aea baba pan Epron, eaba It aea, ta iman Abraam aea ngan taiannga ele panua matemate. 31 e  Ngan denga toa oa, titaian Abraam ga iadaoa Sara, ga Aisak ga iadaoa Rebeka, be gau nataian Lea toa eoa pade. 32Tano toa oa toman ngan pat kapei aea baba, Abraam iuol pagid It.”

33 f  Io, Iakop irenren pagid bedaoa ga kus ta isoa iae ga idae imuliai ta idada mosonga pakelede ga imate ta ila ieno toman ngan itubtub.

Copyright information for `BCH