a5.1-2OM 1.27-28
b5.2Mt 19.4, Mk 10.6
c5.24Ibr 11.5, Jut 14

Genesis 5

Adam ele gergeu edad

1 a  Adam aea titnga ga bedane:

Ngan ado toaiua Deo ikado gid eababa ga tiuot, eine ikado ga tiuot mambe ei.
2 b  Ikado gid ga tiuot arangaranga ga taine. Ngan ado toaiua ikado gid ga tiuot, ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid ta iuato gid “eababa.”

3Adam aea rai buno ede sangaul tol (130), be iadaoa ipopo gergeu aranga ga iuot mambe ei. Ta iuato ieda Set. 4Adam iadaoa ipopo Set ga kus ta Adam imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol (800). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 5Adam aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangaul tol (930), ga kus ta imate.

6Set aea rai buno ede igegea lima (105), be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Enos. 7Set iadaoa ipopo Enos ga kus ta Set imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol igegea lima ga rua (807). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 8Set aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangaul ede igegea rua (912), ga kus ta imate.

9Enos aea rai sangalima sangaul pange, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Kenan. 10Enos iadaoa ipopo Kenan ga kus ta Enos imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol sangaul ede igegea lima (815). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 11Enos aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange igegea lima (905), ga kus ta imate.

12Kenan aea rai sangalima sangaul rua, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Maalalel. 13Kenan iadaoa ipopo Maalalel ga kus ta Kenan imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol sangaul pange (840). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 14Kenan aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangaul ede (910), ga kus ta imate.

15Maalalel aea rai sangalima sangaul ede igegea lima, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Iaret. 16Maalalel iadaoa ipopo Iaret ga kus ta Maalalel imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol sangaul tol (830). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 17Maalalel aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno tol sangalima sangaul pange igegea lima (895), ga kus ta imate.

18Iaret aea rai buno ede sangalima sangaul ede igegea rua (162), be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Enok. 19Iaret iadaoa ipopo Enok ga kus ta Iaret imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol (800). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 20Iaret aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangalima sangaul ede igegea rua (962), ga kus ta imate.

21Enok aea rai sangalima sangaul ede igegea lima, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Metusela. 22Enok iadaoa ipopo Metusela ga kus ta Enok ilalala toman ngan Deo irangrang ngan rai buno tol. Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 23Enok aea rai toa ngada oa iuot buno tol sangalima sangaul ede igegea lima (365). 24 c  Enok ilalala toman ngan Deo. Be Deo ibada ei ga ila, ta panua tigera ei pade mao.

25Metusela aea rai buno ede sangalima sangaul tol igegea lima ga rua (187), be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Lamek. 26Metusela iadaoa ipopo Lamek ga kus ta Metusela imamado irangrang ngan rai buno lima buno rua sangalima sangaul tol igegea rua (782). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 27Metusela aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangalima sangaul ede igegea lima ga pange (969), ga kus ta imate.

28Lamek aea rai buno ede sangalima sangaul tol igegea rua (182), be iadaoa ipopo gergeu aranga 29ta iuato ieda Noa
5.29Ngan posanga Ibru, edaedaNoa itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:iaran gita.
. Ngansa Lamek ikeo, “Mugaeai Maron ipanas gita ta ipaeabu ngan tano, ta takakado naurata kulupulupu tau dadangai. Be gergeu toa ne ga iaran gita ngan leda naurata kulupulupu.”
30Lamek iadaoa ipopo Noa ga kus ta Lamek imamado irangrang ngan rai buno lima sangalima sangaul pange igegea lima (595). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 31Lamek aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno rua sangalima sangaul rua igegea lima ga rua (777), ga kus ta imate.

32Noa aea rai buno lima, be iadaoa ipopo gergeu arangaranga tol: Siem ga Am ga Iapet.

Copyright information for `BCH