Genesis 8

Oanga kapei kus

1Idio ta Deo imata nanan Noa ga gid masilau saksak ga masilau mud toa ngada oa oagaeai. Ta ikado rai ga ilado gadae ngan eau igogo. Ta eau kos ga isulug. 2Be eau gadio tanoeai ibeula ga idae pade mao. Be gid baba kapeipei mariambai tila gip, ta aoara itap pade mao. 3Tota eau kos ga kos ga isulug. Eau ilalala ga isulug irangrang ngan aea ado buno ede sangalima (150). 4Be ngan rai toa oa aea taiko lima ga rua, ngan aea ado sangaul ga igegea lima ga rua, Noa ele oaga idae tos ngan lusi ilabora ngan tibur Ararat. 5Eau ilalala ga isulug, be ngan rai toa oa aea taiko sangaul, ngan aea ado imuga ngan taiko toa oa, gid lusi laborad tiuotot.

6Be ado sangaul pange ila ga kus ta Noa ibage ipapa ele oaga aea atama kakauede 7ta ibada man akrok ede ta itado ei ta iroro ga ila. Man akrok toa oa iroro alele ga ila ga inam. Ikakado toa bedaoa ga ila irangrang ngan eau isulug ga tano imamasa. 8Be Noa itado man barur ede ta iroro ga ila, ngansa iuangga iuatai kemi, eau isulug ga tano imamasa, mao maitne. 9Be man barur toa oa iloilo tibur kemi earainga aea ga mao. Ngansa eau irobi tano maitne. Tota iluai mulian pan Noa oagaeai. Noa idol ibage ga iuot, ta man barur itamaroro ga idae ibageai, ta ibada ei ga idudunga mulian. 10Be isanga ado lima ga rua ga kus ta itado man barur toa oa ta iroro ga ila pade. 11Idio ga lailai sagogogo ta man barur iluai mulian. Be iaoai, Noa igera abei oliv ilaun pau ede ienono. Tota Noa iuatai mambe eau ilalala ga isulug tanoeai na. 12Isanga ado lima ga rua ga kus ta isula man barur toa oa ga ila pade, be iluai mulian mao.

13Tano imamasa ngan Noa aea rai buno lima buno ede igegea ede (601). Tano ikado bedaoa ngan taiko imuga ngan rai toa oa, ngan ado imuga ngan taiko toa oa. Tota Noa irepe oaga aea usi idanga tede, ta igera tano iuangga imamasa. 14Be ngan rai toa oa aea taiko rua, ngan aea ado sangaul rua igegea lima ga rua, tano toa ngada oa imamasa.

15Idio ta Deo ikeo pan Noa bedane, 16“Io, tota atnan oaga ta asulug tanoeai, eao ga adaoam ga lem gergeu asingada adadaoad. 17Bada gid masilau toa ngada oa ga tisulug toman ngan eao. Gid man ga gid masilau kapeipei ga gereirei, eao bada gid ga tisulug ta tibilin ga tipupulou ta tipakaranga tano toa ngada ne.”

18Tota Noa iuot toman ngan iadaoa ga ele gergeu ga adadaoad. 19Be gid masilau kapeipei ga gereirei ga gid man ga gid danga matad bibita toa ngada oa, tiluplup ngan gid iaoa kelede kelede togid ta tiuot ga tisulug tanoeai.

Noa ikado tenainga ga ila pan Deo

20Idio ta Noa ikado popou tenainga aea ngan kadonga tenainga ga ila pan Maron. Ta ibada gid masilau ga gid man idanga ede toa Deo ikeo ga timan tenainga aea, ta idol gid ga tidae dingaeai ta dinga inono ga timomout ga kus. Ta iman ele tenainga ga ila pan. 21 Maron inud tenainga toa oa iuad kemi ta ikeo iloleai bedane, “Irangrang ngan napaeabu ngan tano pade mao, ngan panasnga gid panua ngan led kadonga sasat. Tautaunga, gid gereirei maitne ga tidae kapeipei, be somisomi matad nanan danga papaeamao ga led kimnga papaeamao mon. Be irangrang ngan napamukuru gid danga matad bibita toa ngada ne pade mao, mambe patautene nakado.

22“Oangga tano ienono maitne,
earumnga ga kulenga gid annga ga iuotot,
be tibur memednga ga oanaoana ga iuotot,
be ado aea sau ga aoara lolo ga iuotot,
be ado ga bong pade ga iuotot ga ilalala ga ila.”
Copyright information for `BCH