a9.1OM 1.28
b9.4OM 7.26-27, 17.10-14, Wkp 19.26, Lo 12.16, 23, 15.23
c9.6OM 1.26, IM 20.13
d9.7OM 1.28

Genesis 9

Deo irau posanga toman ngan Noa ta lolod kelede

1 a  Idio ta Deo ikado posanga kemi ngan pamatuanga Noa ga ele gergeu ta ikeo, “Gimi manta apupulou ga aot busa ta aparangrang tibur toa ngada ne tanoeai. 2Gid masilau tibur aea kapeipei ga gereirei ga gid man ga gid ia, gid ga timataud gimi, be nadol gid ga tidae bagemiai. 3Danga toa ngada ne matad bibita tanoeai timan gimi ami masilau. Mugaeai nabada gid sabatnga ga abei itautau pagimi, be labone napan danga toa ngada ne iman ami annga.

4 b  “Be danga kelede toa gimi arangrang ngan aean mao, eine masilau imedameda toa ising ienono ngan. Ngansa sing eine mata bibita ipu. 5Be oangga masilau eta, mao eaba eta ipamate gimi, eine ga napanas ei. Tautaunga oangga eaba eta irau eaba ede pade ga imate, eine ga napamadid ei ngan posanga ta napanas ei ngan ele kadonga.

6 c  “Eaba ipamate eaba ede pade,
ei pade ga imate ngan panua padengada baged,
ngansa gau Deo nakado gid eababa ga tiuot mambe gau.

7 d  Be gimi manta apopo gergeu ga aot busa ta ala aparangrang tibur toa ngada ne tanoeai.”

8Idio ta Deo ikeo pan Noa ga ele gergeu bedane, 9“Ega, labone, narau posanga toman ngan eao ga lem gergeu toa muriai ga tiuotot ta loloda kelede. 10Be narau posanga pade toman ngan gid danga toa ngada ne matad bibita. Narau posanga toman ngan gid man ga gid masilau saksak ga masilau mud. Eine gid toa ngada oa tanoeai ad tisulug oagaeai toman ngan eao. 11Narau posanga toman ngan gimi ga bedane: Naposa tautaunga, irangrang ngan nakado oanga kapei ga iuot ngan pamukurunga gid danga toa matad bibita ne pade mao. Be oanga kapei ga irangrang ngan ipaeabu ngan tano pade mao.”

12Ta Deo ikeo, “Gau nadol leg aoara aea mariluangge ga idio mariambai ngan gid laulau, ta iman kilala ngan leg posanga tautaunga toa narau toman ngan gimi ga gid masilau. Tota aoara aea mariluangge ga oaine, eine kilala ngan posanga tautaunga toa narau toman ngan danga toa ngada ne tanoeai. Leg posanga tautaunga toa ne ga ienono somisomi ga ilalala ga ila. 14Oangga nakado gid laulau ga iuot mariambai, eine aoara aea mariluangge ga iuot pade, 15ta gau ga matag nanan leg posanga tautaunga toa narau toman ngan gimi ga gid masilau imata ede ga ede. Tota irangrang ngan oanga kapei ipaeabu ngan gid danga toa matad bibita ne pade mao. 16Oangga nagera aoara aea mariluangge iuot laulauiai, eine ga matag nanan leg posanga tautaunga toa narau ga ienono rabu ngan gau ga danga toa ngada ne matad bibita tanoeai. Posanga tautaunga toa ne ga ienono somisomi ga ilalala ga ila.”

17Ta Deo ikeo pan Noa, “Aoara aea mariluangge toa ne, eine kilala ngan posanga tautaunga toa narau toman ngan danga toa ngada ne matad bibita tanoeai.”

Noa ilolo bake pan ele gergeu, Am

18Noa ele gergeu toa tisulug oagaeai toman ngan ei, eine Siem ga Am ga Iapet. Be Am eine Kenan itama. 19Noa ele gergeu toa tol ne, eine gid panua toa ngada ne tanoeai tibud.

20Noa ei eaba naurata dadanga aea. Be ei imuga ngan earumnga dadanga oain. 21Ado ede iun ele oain idanga ede, ta ilabora imangamanga. Be aea malo gruk ga isulug ta ieno bangabanga ele palata iloleai. 22Be Am toa, Kenan itama, igera itama ieno bangabanga, ta ila ikeo pagid itar kapeipei toa timadmadid gaot. 23Ta Siem ga Iapet tibada malo ede ta tikisi ga idae kepedeai ta tilalala pan murid ga tidudunga palatai ta tirobi tamad. Be matad kleng ta tigera tamad ibangabanga mao.

24Idio ta Noa idae ta imata iualai mulian pade ta ilongo posanga mambe ele gergeu ketnga tud, Am toa, igera ei ieno bangabanga. 25Ta ikeo,

“Kenan ga ibada panasnga paeamao tau!
Ei ga iman paeaeanga sapaean togid itar kapeipei.”

26Be Noa ikeo pade bedane,

“Be Deo ag Maron ga ikado kemi tau ngan Siem!
9.26Posanga idil toa neDeo ag Maronga ikado kemi tau ngan Siem, tarangrang ngan tapul ngan edap ede pade ta takeo,Tasoa Maronieda. Ei Deo ton Siem.

Kenan ga iuot paeaeanga sapaean ton Siem.
27Be Deo ga ikado Iapet ele gergeu ga tiuot busa
ta isarung ad tano ga ila kapei.
9.27Ngan posanga Ibru, edaedaIapet itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane:isarung.

Eine ga timado kemi toman ngan gid iaoa kelede pan Siem.
Be Kenan ga iman ele paeaeanga sapaean.”

28Muriai ngan oanga kapei toa oa, Noa imamado irangrang ngan rai buno tol sangalima (350). 29Noa aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangalima (950), ga kus ta imate.

Copyright information for `BCH