a1.2Ins 1.3
b1.3Ins 14.9, Kol 1.20, Ibr 8.1
c1.4Plp 2.9
d1.5Sng 2.7, 2Sml 7.14, 1Sto 17.13, PA 13.33
e1.6Lo 32.43, Ro 8.29
g1.7Sng 104.4
h1.8-9Sng 45.6-7
i1.10-12Sng 102.25-27
j1.13Sng 110.1
k1.14Sng 34.7, 91.11

Hebrews 1

Deo Inat ikado posangaga inam pagita

1Mugaeai tau Deo iposa pagid tibutibuda ngan edap imata ede ga ede. Pabusa isula gid panua tibabada iaoa ta tila tiposaposa pagid. 2 a  Be labone, boloma ngan ado muriai ga muriai tau, Deo ikado posanga ga inam pagita ngan Inat iaoa. Ngan Inat toa oa, ikado danga toa ngada ne ga iuot buburiai ga tanoeai. Be isio ei ngan badanga danga toa ngada ne ga iman ei ele. 3 b  Deo Inat ipasolan Deo ele taranga, be itara kapei, ngansa tautaunga ei lalaede tau mambe Deo. Ele posanga iura kapei tau, ta ngan ele posanga toa ne ikikisi danga toa ngada ne ga ienono kemi. Ei ikado edap ngan samumnga panua toa ngada ne led kadonga sasat, ga kus ta idio imado ngan Deo Maron kapei tau ibage oatai toa buburiai oa.

Deo Inat iasal gid anggelo

4 c  Be Deo Inat iasal tau gid anggelo, ngansa edaeda kapei toa ibada, eine iasal tau gid edad.

5 d  Ngansa Deo ikado posanga ngan Inat ga bedane,

“Eao leg Gergeu.
Labone naot eao Tamam.”

Be ikeo ngan ei pade ga bedane,

“Gau ga naman Itama,
ta ei ga iman leg Gergeu.”

Be mugaeai ga inam, ei ikado posanga toa bedane ga ila pan anggelo eta na? Mao tau!
6 e  Ga pade, ngan ado toaiua ibada Inat lautabe ga inam tanoeai, ikeo ngan ei ga bedane,

“Deo ele anggelo toa ngada ne manta tikor aed ngan ei ga tisoa ieda.”
1.6Posanga toa ne iuot ngan Lo 32.43 ngan posanga Grik.

7 g  Be ngan gid anggelo, ikado posanga ga bedane,

“Deo ele anggelo timan ele paeaeanga.
Ei irangrang ngan ikado gid ga tiuot mambe namule, mao dinga imaemae.”

8 h  Be ngan Inat, Deo ikado posanga ga bedane,

“Deo, eao man Maron kapei ngan danga toa ngada ne, ta gid ga timamado bagemeai somisomi ga ilalala ga ila.
Eao nasi kadonga tutui ta madid ga mugamuga ngan panua toa ngada ne.
9Eao kim tau kadonga tutui, be tinim ngan kadonga papaeamao.
Tota am Deo itok bude tingelgel aea ga idae ngan eao.
Ngan kadonga toa ne, ipasolan mambe eao easal oaeoaem toa ngada oa.”

10 i  Be Deo ikeo pan Inat pade bedane,

“Maron, mugaeai tau eao dol tano toa ne ga ienono matua,
be mariamba pade iuot eao bagemeai.
11Gid ga tiduaea, be eao mamado somisomi ga ilalala ga ila.
Gid ga timotmot mambe nables.
12Eao ga pol gid mambe eaba ipol malo.
Eao ga pakoli gid mambe eaba idol barikia pau.
Be eao somisomi mamado toa bedana ga ilalala ga ila.
Eao lem madonga irangrang ngan kus mao.”

13 j  Mugaeai Deo iposa pan Inat ga bedane,

“Eao dio mamado ngan bageg oatai
ga irangrang ngan nadol am miri itamatama ga tidio aem ibuloloeai.”

Be mugaeai ga inam, Deo ikado posanga toa bedane ga ila pan anggelo eta na? Mao tau!
14 k  Tota gid anggelo timan saoa aea? Gid timan Deo ele paeaeanga toa tarangrang ngan tagera gid mao, be isula gid ga tila tikakado naurata ngan luanga gita panua toa Deo iuangga ibada gita mulian.

Copyright information for `BCH