a10.4Ibr 9.13
b10.5-7Sng 40.6-8
c10.10Ibr 9.12
d10.11IM 29.38
e10.13Sng 110.1
f10.16Jer 31.33, Ibr 8.10
g10.17Jer 31.34
h10.19Ibr 4.16
i10.20Mt 27.51
j10.22Wkp 8.30, Ese 36.25, Ep 5.26
k10.25Ibr 3.13
l10.26Ibr 6.4-8
m10.27Ais 26.11
n10.28Lo 17.6, 19.15
o10.29Mt 12.30-32, 1Ko 11.27-29
p10.30Lo 32.35-36, Sng 135.14
q10.34Mt 5.11-12, 6.20
r10.37-38Hab 2.3-4

Hebrews 10

Gid tenainga tanoeai aeairangrang ngan isigiripanua lolod aea muk mao

1Gid danga kemikemi toa iuangga iuot muriai, eine Moses ele apu iposaposa ngan, be tagera masaeai tau mao. Moses ele apu ipasolan gid danga toa oa ianun kekelen. Be iman danga toa oa itautau mao. Ngan ipu toaine, gid tenainga toa apu ikeokeo ngan ga tikakado somisomi ngan rai ga rai, eine irangrang ngan ikado ga gid panua raring ad tiuot tutui Deo imatai mao. 2Oangga bedaoa, eine ga tikaput ngan kadonga gid tenainga toa oa, ngansa tenainga toa tikado pakelede mon, eine ga isigiri lolod aea muk ga ila o. Toa bedaoa ta tinaman mambe led idil eta paeamao mao. 3Be mao. Ngan rai ga rai, tenainga toa tikakado oa ipapei matad mambe led kadonga sasat ienono maitne. 4 a  Ngansa bulmakao ga meme singid iura eta ngan samumnga gid panua led kadonga sasat mao.

5 b  Tota ngan ado toaiua Kristus isulug ga inam tanoeai, ei iposa ga bedane,

“O Deo, gid tenainga imata ede ga ede, eao tinim ngan mao.
Be eao dol patig mambe danga kemi tenainga aea.
6Gid tenainga toa tinono ngan dinga ga imomout ga kus, ga gid tenainga tikado ngan samumnga kadonga sasat,
eao tinim igelgel eta ngan mao.
7Tota nakeo ga bedane,
‘Ega, gau tota eko. Ag posanga ta ienono ngan lem laulau.
Gau nanama ngan nasinga eao lem kimnga.’”

8Matamata ikeo ga, “Gid tenainga imata ede ga ede, ga gid tenainga tinono ngan dinga ga imomout ga kus, ga gid tenainga tikado ngan samumnga kadonga sasat, eine ikado ga tinim igelgel mao ga lolom ikim mao pade.” Be tautaunga apu ikeo ga gid manta tikado tenainga toa bedaoa. 9Ga kus ta ikeo, “Ega, gau tota eko. Gau nanama ngan nasinga eao lem kimnga.” Ngan posanga toa ne, ei dol nasinga mugamuga ga idio rol, ta ikado nasinga pau ga ibada imul. 10 c  Ngan Deo ele kimnga toa Iesus Kristus iposaposa ngan, ei itenai ipat mulian ga ila pan Deo. Ta ngan kadonga toa ne, idol Deo ele ul ngan gita pakelede ta ienono somisomi ga ilalala ga ila.

Iesus ele tenainga irangrang tau ngan samumnga kadonga sasat

11 d  Be gid panua tenainga ad toa ngada oa timadid ado ga ado ta tikakado led naurata tenainga aea imata ede ga ede. Tikakado gid tenainga lalaede toa bedaoa pabusa, be irangrang ngan isamum kadonga sasat mao. 12Be Kristus ikado tenainga ngan samumnga kadonga sasat pakelede mon. Be tenainga toa oa kemi ga ienono somisomi ga ilalala ga ila. Ga kus ta idio imado ngan Deo ibage oatai. 13 e  Ta labone ga ila, ei isangasanga ado toa Deo ga idol aea miri itamatama ga tidio iae ibuloloeai. 14Ngansa ele tenainga toa kelede oa ikado ga gita Deo ele panua taot tutui imatai. Deo ipul gita kautede kautede ta tapasolan mambe ele ul ienono ngan gita, be Iesus ele tenainga toa kelede oa ikado gita ga taot tutui somisomi ga ilalala ga ila.

15Be Itautau Tutui pade iposa pagita ngan gid danga toa ne ta mugaeai ikeo ga bedane,

16 f  “Maron ikeo ga, ‘Posanga pau toa muriai ga narau toman ngan gid eine ga bedane:
Gau ga nadol leg apu ga ienono laboradeai.
Ga nabode leg posanga ga idae lolodeai.’”

17 g  Ga kus ta ikeo,

“Led kadonga sasat ga gid kadonga tikakado ngan pulnga murid ngan leg apu,
eine ga matag nanan pade mao.”

18Tota oangga Deo isamum gid kadonga sasat ga kus, eine ipu eta ngan kadonga tenainga ngan samumnga kadonga sasat pade mao.

Manta loloda matuata tala boloma pan Deo

19 h  Oaeoaeg, Iesus ising isamum leda kadonga sasat ga ila o. Tota tarangrang ngan tadudunga ngan Deo ele palata ilolo toa aea ul kapei tau be tamataud mao. 20 i  Tanasi edap pau madonga kemi aea toa Iesus isaoa ngan gita. Ta tadudunga ga tala ngan Deo ele palata ilolo, toa malo kapei idibe iadag. Malo kapei toa ikantutu oa eine mambe oanenga itna ngan Iesus ipat. 21Ta ei iman gita ada madidnga kapei tenainga aea ta imugamuga ngan Deo ele luma aea naurata toa buburiai oa. 22 j  Tota kadonga pakakanga isaoa ienono lolodai, manta tatnan ga iduaea ta tala boloma pan Deo, ngansa Iesus itil ising ga idae ngan loloda na. Ta labone tanaman mambe leda idil eta paeamao Deo imatai mao. Ga pade, isigiri tinida ngan eau kemi mambe gid madidnga tenainga ad tikakado. Tota irangrang ngan tamataud mao, be manta loloda matua ngan Deo ta tala boloma pan. 23Be ato kemi toa taoaoa ngan somisomi ga gid danga kemikemi iposa ngan ga tasangasanga, manta takisi matua, be loloda ruangada ngan mao. Ngansa eaba toa ikado posanga tautaunga pagita, ei eaba mata tutui aea. 24Gita kelede kelede manta matada bada oaeoaeda ta tailoilo edap ngan papeinga lolod ngan kadonga kimnga aea ga naurata kemikemi. 25 k  Be irangrang ngan takaput ngan leda luplupnga mao. Panua edengada titnan kadonga ngan luplupnga, be irangrang ngan tanasi gid mao. Manta tapamatua ngan loloda somisomi, be tamarum tau ngan kadonga toa bedaoa, ngansa tagera mambe ado toa Kristus iluai mulian ga inam, ta boloma ne.

Irangrang ngan tapul muridangan Deo Inat mao

26 l  Be oangga tabada oatainga ngan posanga tautaunga ga kus, be taparpar ngan nasinga kadonga sasat, eine tenainga eta ienono ngan samumnga leda kadonga sasat pade mao. 27 m  Toa bedaoa ta tamataud be tasangasanga ado kapei toa Deo ipamadid gita ngan posanga. Toa eoa dinga kapei bil ga bil ga inono Deo aea miri itamatama. 28 n  Gita taoatai, mugaeai oangga eaba eta ipul imur ngan Moses ele apu be panua rua mao tol tigera ga tiuaoa ngan, irangrang ngan gid panua tuangai lolod isat ngan eaba toa oa mao. Eine ga tirau ei ga imate. 29 o  Oangga bedaoa, gimi agera eaba toa ipul imur ngan Deo Inat, eine ga iuot madongan? Eaba toa ne ga ibada panasnga paeamao ga paeamao tau, ngansa ei itado Deo Inat ga iduaea. Ga igera Iesus ising mambe danga buligaliga. Tautaunga, Iesus ising idol Deo ele ul ngan eaba toa oa ga iparangrang posanga toa Deo irau ngan ele panua, be oangga eaba toa oa ipul imur ngan, eine ga Deo ilolo isat ngan ei mao. Ngansa ei iaoa ibiu Itautau Tutui toa mugaeai ilolo marum ngan ei. 30 p  Ngansa gita taoatai ngan Deo toa ikado posanga ga bedane, “Kolinga paeamao eine naurata togau. Gau ga napanas gid panua ngan led kadonga papaeamao.” Be ikeo pade bedane, “Maron ga ipamadid ele panua ngan posanga ta imata inasi led kadonga.” 31Tota oangga tadae Deo toa imamado somisomi ne ibageai ngan ada panasnga, eine ga tamataud paeamao tau.

Manta loloda matua ngan Deota tamadid matua nganada kadonga kulupulupu

32Be manta matami nanan gid ado toa ila oa. Ngan ado toaiua, gimi abada oatainga ngan ato kemi mambe taranga itara gimi. Tautaunga, gid panua tipaieiei gimi paeamao tau, be gimi amadid matua ngan ami kadonga kulupulupu. 33Ado edengada gid panua aoad ibiu gimi, ga tikakado paeamao ngan gimi, ga tipamaeamaea gimi panua busa matadeai. Be ado padengada gimi asokon oaeoaemi toa tinaman ieieinga lalaede toa bedaoa ta alualua gid. 34 q  Ngansa oaeoaemi toa tila ngan luma panasnga aea, gimi lolomi isat ngan gid ta akado kemi ngan gid. Be ngan ado toaiua gid madidnga tigou lemi danga sisid ta tibada ga ila, tinimi igelgel kekelen ta alongean gid ga tikado, ngansa gimi aoatai mambe lemi danga sisid kemikemi ienono buburiai somisomi ga ilalala ga ila.

35Mugaeai gimi amataud mao, be amadid matua ngan saoa kadonga iuotot ngan gimi. Be irangrang ngan atnan lemi kadonga toa oa mao. Ngansa oangga amadid matua toa bedaoa ga ilalala ga ila, eine Deo ga ilasu gimi kapei tau. 36Gimi manta amadid matua ta anasi Deo ele kimnga. Toa bedaoa ta gimi ga abada gid danga toa Deo iposa tautaunga pagimi ngan. 37 r  Ngansa teta pade,

“Eaba toa iuangga inam, ei ga inam, be ei ga ikado aea gerei mao.
38Be leg panua tututui, eine ga lolod matua ngan gau. Ta gid ga tibada madonga kemi ngan led kadonga lolo matua aea.
Be oangga timataud ta kos ga tiluagid mulian,
irangrang ngan tinig igelgel ngan gid mao.”

39Be gita tamadid toman ngan gid panua toa kos ga tiluagid mulian mao. Gid ga tiduaea. Be gita tamadid toman ngan gid panua lolo matua ad ta tabada madonga kemi.

Copyright information for `BCH