a3.1-2Nam 12.7, Ibr 4.14, 7.26
b3.5Lo 18.15-19
c3.7-11Sng 95.7-11
d3.8IM 17.7, Nam 20.2-5
e3.11Nam 14.21-23
f3.15Sng 95.7-8
g3.16Nam 14.1-35
h3.171Ko 10.10

Hebrews 3

Iesus ieda kapei iasal Moses

1 a  Oaeoaeg, Deo toa imamado buburiai ibaba gimi ta alup toman ngan ei, ta ele ul ienono ngan gimi. Be matami nanan kemi Iesus. Ei Deo ele eaba ato aea ga madidnga kapei tenainga aea. Ei eaba toa loloda matua ngan ei ga tapaola aea posanga. 2Ei imata tutui ngan Deo toa ibada naurata pan, lalaede mambe Moses imata tutui ngan naurata toa Deo ibada pan mugaeai. Moses ikado naurata toa ne rabu ngan Deo ele panua. Gid tilup kelede ga tiuot mambe Deo ele luma. 3Be eaba sai toa ikado luma, oangga ikado ga iuot kemi, eine ga tisoa ieda ga idae. Be ei ieda iasal edaeda kapei toa idae ngan luma isaoa ei ikado. Lalaede toa bedaoa ngan Iesus, ei ieda kapei tau ga iasal Moses. 4Ngansa luma toa ngada ne, aea panua tipagun. Be Deo ipagun danga toa ngada ne. 5 b  Moses ei mambe paeaeanga iboko ngan Deo ele luma. Ei imata tutui ngan ele naurata toa ne ta ikado posanga ngan gid danga toa muriai Deo ipaola ga iuot. 6Be Kristus imata tutui ngan Deo ele luma pade. Be ei paeaeanga mao. Ei gergeu ton Deo toa imugamuga ngan ele luma. Ta oangga gita tamataud mao, be takisi matua leda kadonga lolo matua aea toa somisomi tapakuru ngan ga tasangasanga, eine gita pade taman Deo ele luma.

Eaba sai ilolo matua ngan Deomao, irangrang ngan ilangan ele tibur earainga aea mao

7 c  Gita taman Deo ele panua, tota manta talongo posanga toa Itautau Tutui ikeo pagita ngan ga bedane,

“Labone, oangga tangami ibada ele posanga,
8 d  irangrang ngan lolomi itola ngan mao.
Tibutibumi tikado toa bedaoa ngan ado toaiua tipul murid ngan gau
ga tipamasmasi lolog ngan tibur modamodanga.
9Ngan rai sangaul pange, tigera gid naurata kapeipei nakakado,
be somisomi titobatoba gau ngan edap imata ede ga ede.
10Tota lolog bake ngan gid panua ngan ado toaiua.
Ta nakeo ngan gid ga bedane, ‘Somisomi lolod ila aluai ngan gau.
Gid edap toa nasio ngan tinasi, eine tinid ngan mao.’
11 e  Tota lolog bake ta nakado posanga tautaunga gadae ngan gid ga bedane,
‘Irangrang ngan tila ngan leg tibur earainga aea mao ga mao tau.’”

12Oaeoaeg, manta matami idae kemi. Ngan kado ta eaba eta ngan gimi ilolo ibuda ta ipul imur ngan Deo toa imamado somisomi ne ga ilolo matua ngan ei mao. 13Posanga idil ga oaine “Labone” ikeo ngan taun toaine Deo ele edap madonga kemi aea maknga ga ienono. Tota ngan taun toaine, manta apamatua lolomi pol ngan gimi ado ga ado. Ngan kado ta kadonga sat ipakaka eaba eta ngan gimi, ta ilolo itola ngan Deo ele posanga. 14Ngan ado toaiua tapul loloda ga ila pan Deo, eine loloda matua kemi ngan ei. Be manta loloda matua kemi toa bedaoa ga ila irangrang ngan leda madonga tanoeai kus. Toa bedaoa ta gita taman Kristus iuaeoae tautaunga. 15 f  Be posanga toa patautene taposa ngan ikeo ga bedane,

“Labone, oangga tangami ibada ele posanga,
irangrang ngan lolomi itola ngan mao.
Tibutibumi tikado toa bedaoa ngan ado toaiua tipul murid ngan gau.”

16 g  Be sapadua tangad ibada Deo ele posanga ga tipul murid ngan? Eine tibutibuda toa Moses ibada gid ta titnan Isip ga tila. 17 h  Be Deo ilolo bake ngan sapadua ga irangrang ngan rai sangaul pange? Eine ilolo bake ngan gid panua toa tikado kadonga sat ga patid ibuda ngan tibur modamodanga. 18Be Deo iposa ngan sapadua ta ikeo ga tirangrang ngan tila ngan ele tibur earainga aea mao? Eine gid panua toa tipul murid ngan ele posanga. 19Tota taoatai, gid tirangrang ngan tila ngan ele tibur earainga aea mao, ngansa lolod matua ngan ei mao.

Copyright information for `BCH