a5.3Wkp 9.7, 16.6
b5.4IM 28.1
c5.5Sng 2.7
d5.6Sng 110.4, Ibr 6.20, 7.1, 17
e5.7Mt 26.36-46, Plp 2.6-8
f5.121Ko 3.1-3

Hebrews 5

Iesus ada madidnga tenainga aeairangrang tau ngan badangagita mulian

1Gid madidnga tenainga ad tibada led naurata sapaean mao. Be Deo kekelen isio gid ta idol gid ga timadid rabu ngan ei ga gid panua, ta timan gid panua bebed. Led naurata eine ngan kadonga tenainga imata ede ga ede ngan samumnga gid panua led kadonga sasat. 2Be panua sapadua toa tibuobuo ga led oatainga imata karanga mao, gid panua tenainga ad tirangrang ngan tikado kadonga marum pagid, ngansa gid pade eababa, ga urad tau mao lalaede mambe gid. 3 a  Ngan ipu toaine, gid madidnga tenainga ad manta tikado tenainga ngan samumnga gid led kadonga sasat ga kadonga sasat togid panua pade.

4 b  Be irangrang ngan eaba eta isio ei mulian ngan kadonga naurata toa ne mao. Edaeda kapei ngan kadonga naurata toa ne inam pan Deo kekelen. Manta Deo ibaba ei lalaede mambe ibaba Aron ngan kadonga naurata toa ne mugaeai. 5 c  Be Kristus pade lalaede toa bedaoa. Ei isoa ieda mulian ngan badanga naurata mambe madidnga kapei tenainga aea ne mao. Be Deo ikeo pan bedane,

“Eao leg Gergeu.
Labone naot eao Tamam.”

6 d  Be Deo ele laulau aea posanga ede pade ikeo ga bedane,

“Eao ga man madidnga tenainga aea somisomi ga ilalala ga ila.
Eao bada naurata ton Melkisedek ta bokoboko ngan.”

7 e  Ngan Iesus ele madonga tanoeai, ei iraring somisomi ga ila pan Deo ta iansaban ei be itangtang kapei ga imata sul isulug. Ei iuatai mambe Deo kekelen irangrang ngan ibada ei mulian ngan matenga. Ta Deo igera mambe Iesus ilolon ngan ei kemi ga ilongo ilinge, ta Deo ilongo ele raring. 8Tautaunga Iesus ei Deo Inat, be ibabada ieieinga kapei. Ta kadonga toa ne ipananale ei ngan nasinga Deo ilinge. 9Be ngan ado toaiua ele kadonga kemikemi toa ngada oa imata karanga ga kus, Deo idol ei mambe edap ngan badanga mulian panua sapadua toa tilongo ilinge. Ta gid ga timado kemi somisomi ga ilalala ga ila. 10Tota Deo idol ei ga iuot madidnga kapei tenainga aea ga ibada naurata ton Melkisedek ta ibokoboko ngan.

Irangrang ngan tadiomambe gergeu gereirei pade mao

11Posanga idil busa ienono maitne ngan Iesus ele naurata tenainga aea, ta gai aoangga apanasi gimi ngan, be gai agera mambe gid posanga toa ne ikulupu ngan aoamai inasi pagimi, ngansa gimi ababada oatainga manmanae mao. 12 f  Ngansa lolomi matua ngan Deo toa mugaeai ga inam, ta irangrang ngan gimi aot panua paoatainga ami ngan Deo ele posanga, be mao. Lemi oatainga imata karanga maitne ta apapauis ngan gid panua tipaoatai gimi ngan Deo ele posanga idil malamalan pade. Gimi arangrang ngan aeanean annga matua mao. Gimi mambe gergeu gereirei tidudud maitne. 13Ngansa gergeu sai iunun tud kekelen, taoatai mambe ei kakauede maitne. Ei iuatai ngan posanga ipu ngan kadonga tutui mao. 14Be annga matua eine ngan gid panua kapeipei toa tinanale somisomi ga lolod iuatai, ta tirangrang ngan matad inasi saoa danga kemi ga saoa danga paeamao.

Copyright information for `BCH