a9.1-2IM 25.23–26.30
b9.3IM 26.31-33
c9.4IM 16.33, 25.10-16, 30.1-6, Nam 17.8-11, Lo 10.3-5
e9.5IM 25.18-22
g9.6Nam 18.2-6
h9.7Wkp 16.2-34
i9.9Ibr 10.1-2
j9.13Wkp 16.15-16, Nam 19.9, 17-19, Ibr 10.4
k9.141Pe 1.18-19
l9.19-20IM 24.6-8
n9.21Wkp 8.15, 19
o9.22Wkp 17.11
p9.23Ibr 8.5, 10.1
q9.26Ibr 10.10

Hebrews 9

Naurata tenainga aeangan Deo ele palata tanoeai aea

1 a  Ngan posanga toa Deo irau ngan ele panua mugaeai, apu imata ede ga ede raring aea ienono, ga tipagun luma tanoeai aea toa Deo ele ul ienono ngan. 2Luma toa tipagun oa eine Deo ele palata. Toa gadudunga oa, malo kapei ipoga ilolo ga iman rua. Ngan ilolo pan gaot, tidol lam iae ga popou tenainga bret aea toman ngan aea bret. Tibur toa oa tiuato “palata ilolo aea ul kapei tede.” 3 b  Be palata ilolo ede pade, toa malo kapei gadudunga aea idibe iadag, eine tiuato “palata ilolo aea ul kapei tau.” 4 c  Ngan palata ilolo toa ne, tidol popou tenainga nabene aea toa tikado ngan gol, ga korol apu aea toa tiluga pan gaot ngan gol ikatinge babanga. Be gadudunga ngan korol toa oa, tidol ulo gol toa mana
9.4Mana eine annga toa Deo ikado ga itap buburiai ga isulug ta gid Israel tian.
ienono ngan, ga Aron ele toto lalalanga aea toa mugaeai isalugaluga ga itautau iuot, ga pat apu aea rua.
5 e  Gadae ngan korol apu aea, kerubim
9.5Eaba eta labone iuatai kemi ngankerubim eine saoa danga mao. Somisomi led naurata ngan timariala ngan tibur isaoa Deo ele ul ienono ngan. Panua matad inasnasi Deo ele laulau ta tiadi mambe gid boloma lalaede mambe masilau saksak, be bagbaged ga aed pange.
rua tipasolan Deo ele taranga, ga bagbaged irobi korol ipao. Ngan korol ipao toa oa, sing isamum panua led kadonga sasat ga ila, ta Deo ilolo itarui mulian ngan gid. Be patautene leda ado imata irangrang ngan taposa ngan gid danga toa ne ipu kelede kelede mao.

6 g  Io, tidol danga sisid toa ngada oa ga kus, ta gid panua tenainga ad tidudunga ado ga ado ngan palata ilolo pan gaot, ta tikakado led naurata tenainga aea. 7 h  Be ngan palata ilolo gadudunga aea, madidnga kapei tenainga aea kekelen idudunga pakelede mon ngan rai ga rai. Be irangrang ngan idudunga sapaean mao. Manta ibada masilau ising ta idudunga. Gid panua led kadonga sasat toa tiuatai ngan mao be tikakado, madidnga kapei tenainga aea itenai sing toa oa ngan aea samumnga. Be itenai sing toa oa ngan samumnga ei ele kadonga sasat pade. 8Ngan kadonga toa ne, Itautau Tutui ipasolan gita ga bedane: Ngan ado toaiua palata toa matamata aea oa imadmadid, edap ila ngan tibur toa aea ul kapei tau, eine ienono mumulnga maitne. 9 i  Deo ele palata toa oa eine mambe oanenga itna toa ipaoatai gita ngan saoa danga iuotot labone. Ipasolan gita mambe gid tenainga imata ede ga ede toa tikakado, eine irangrang ngan ipatutui panua lolod mao. Goibe tikakado naurata raring aea kemi, be tinaman mambe led kadonga sasat ienono maitne. 10Gid tenainga toa oa, eine danga tanoeai aea sapaean. Tikakado ngan eaneannga ga ununnga ga ngan sigiringa ga paliliunga imata ede ga ede tinida aea. Naurata tenainga aea toa oa ienono ga ila irangrang ngan Deo ikado edap pau ga ipakoli edap mugamuga.

Kristus itenai ising mulian

11Be Kristus inama na. Ei madidnga kapei tenainga aea ngan gid danga kemikemi toa ikado ga iuot tautaunga ga ienono. Ei idudunga ngan palata kemi tau buburiai aea toa iasal palata tanoeai aea. Eaba eta ikado palata toa oa ngan ibage mao, ga iuot ngan tano toa ne mao pade. 12Ei idudunga toman ngan meme ga bulmakao singid mao, be ibada ising mulian ta idudunga pakelede mon ngan tibur toa aea ul kapei tau. Ngan ising toa oa, ibada gita mulian ngan leda kadonga sasat ta tabada panasnga ngan mao be tamamado kemi somisomi ga ilalala ga ila. 13 j  Mugaeai oangga tisigiri panua tinid aea muk, eine ga tinono bulmakao taine daenga papau ngan dinga ga timomout ga kus, ta tibada dinga itae toa oa ta titil ga idae ngan gid panua. Be ngan edap ede pade, eine ga tibada gid meme ga bulmakao arangaranga singid ta titil ga idae ngan gid panua ngan sigiringa tinid aea muk Deo imatai. Tikakado toa bedaoa ta tinid pan gaot iuot kemi, ga ipasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gid. 14 k  Be Kristus ising iasal tau gid danga toa bedaoa. Ngansa ele idil eta paeamao mao. Ta ngan Itautau Tutui toa imamado somisomi ne iura, ei itenai ei mulian ga ila pan Deo. Ta ele tenainga toa ne ikado ga tinida pan gaot kekelen iuot kemi Deo imatai mao, be isigiri loloda aea muk pade. Ta labone tanaman mambe leda idil eta paeamao mao. Mugaeai gid kadonga papaeamao iuangga idada gita ga tala ngan dinga imperno, be labone tarangrang ngan takado naurata ton Deo toa imamado somisomi ne.

Kristus ising iparangrang posanga pau toa Deo irau ngan ele panua

15Ngan ipu toaine, ta Kristus iman bebeda ngan posanga pau toa Deo irau ngan ele panua. Toa bedaoa ta gid panua toa Deo ibaba gid, eine ga tibada gid danga kemikemi toa Deo iposa tautaunga ngan ta timamado kemi somisomi ga ilalala ga ila. Ei irangrang ngan ikado bedane ngansa ei imate ngan luanga ele panua. Ngan ado toaiua posanga matamata aea toa Deo irau ngan ele panua ienono maitne, manta tikakado tenainga pabusa ngan samumnga led kadonga sasat ado ga ado. Be ngan Iesus ele matenga, ei ikado edap ngan badanga gid mulian ta tibada panasnga ngan gid kadonga sasat toa oa mao.

16Somisomi oangga eaba eta ikeo ga isio motean sai ga sai ga tibada ele danga sisid muriai ngan ele matenga, ei ga ibode posanga toa oa ga idae ngan laulau. Be oangga eaba toa oa imata bibita maitne, posanga toa ibode oa ienono sapaean. Be oangga eaba toa oa imate ga kus ta panua toa ngada ne tiuatai mambe ei imate, eine laulau toa ibode motean oa aea posanga iura ga ienono. Ngansa ele matenga iparangrang posanga toa oa. 18Ngan ipu toaine, posanga toa Deo irau ngan ele panua toa matamata oa, imatua ga ienono sapaean mao. Sing iparangrang posanga toa oa pade. 19 l  Ngan ado toaiua Moses ipaola apu aea posanga toa ngada oa ga ila pagid ipom ga kus, ei ibada abei isop
9.19Abei isop eine abei ede togid Israel mugaeai. Ibogaboga gereirei, be somisomi tikakado ngan tilnga eau ga sing ngan led naurata tenainga aea. Gera posanga pade ngan Ins 19.29.
iboga ga sipsip ilaun toa tiloi ga iman oaro singsingia. Ta idol danga toa rua oa ga idudunga ngan bulmakao daenga pau ising, ga meme ising, ga eau. Ga kus ta itil ga idae ngan laulau apu aea ga ngan gid ipom pade.
20Ta ikeo, “Sing toa ne iparangrang posanga toa Deo irau ngan gimi, be Deo ikeo ga gimi manta anasnasi gid posanga toa ne.” 21 n  Ngan kadonga lalaede toa bedaoa, ei itil sing ga idae ngan Deo ele palata toman ngan danga toa ngada oa tikakado naurata tenainga aea ngan. 22 o  Be apu ikeo ga tinasi kadonga toa bedane ngan sigiringa danga sisid busa ga iuot kemi Deo imatai. Boloma danga toa ngada oa ibada sigiringa ngan edap lalaede toa bedaoa. Be oangga sing itoki ga isulug mao, irangrang ngan panua led kadonga sasat aea samumnga mao.

Kristus itenai ei mulianngan samumnga kadonga sat

23 p  Deo ele palata tanoeai aea toman ngan aea danga sisid, eine iman palata buburiai aea ianun. Gid tibada masilau singid ta titiltil ngan sigiringa gid danga sisid toa oa. Be palata buburiai aea manta ibada sigiringa pade. Be tenainga ngan sigiringa gid danga sisid buburiai aea manta iasal tau tenainga toa tikado ngan sigiringa gid danga sisid tanoeai aea. 24Ngansa Kristus idudunga ngan palata tanoeai aea mao. Palata toa oa gid panua tikado ngan baged ta iman palata tautaunga buburiai aea ianun. Be labone Kristus idudunga tutui buburiai o. Ta ei ipasolan ei ga iuot Deo imatai ngan luanga gita. 25Be ei idudunga buburiai pabusa ngan itenai ei mulian ga ila pan Deo mao. Tautaunga, gid madidnga tenainga ad tibada masilau singid ta tidudunga ngan tibur toa aea ul kapei tau ngan rai ga rai. Tibada singid mulian ga tidudunga mao, be tibada masilau singid ta tidudunga. Be Iesus ikado toa bedaoa mao. 26 q  Oangga bedaoa, Kristus ga ibada ieieinga pabusa, mugaeai ngan tano ga bubur led otnga ga irangrang ngan patautene. Be mao. Labone, boloma ngan ado muriai ga muriai tau, Kristus ipasolan ei ga iuot pakelede mon ngan tenainga ei mulian ngan samumnga kadonga sasat. 27Panua toa ngada ne manta timate pakelede, ga kus ta tila timadid ngan posanga toa Deo imatai. 28Lalaede toa bedaoa, Kristus ilongean ei mulian ga iman tenainga ila pan Deo toa pakelede oa. Ei ikado toa bedaoa ngan badanga panasnga ngan kadonga sasat togid panua busa. Be muriai, ei ga inam parua aea. Ngan ado toaiua, ei ga inama ngan samumnga kadonga sasat mao, be ei ga inama ngan badanga mulian sapadua toa tigaga matad ngan sanganga ei.

Copyright information for `BCH