a1.1Mt 13.55, PA 15.13, Gal 1.19, 1Pe 1.1
b1.2Ro 5.3-5
c1.31Pe 1.7
d1.5Snd 2.3-6
e1.10Ais 40.6-7
f1.18Ins 1.13
g1.20Sav 7.9
h1.21Kol 3.8, 1Pe 2.1
i1.22Mt 7.26, Ro 2.13
j1.25Ro 8.2, Jms 2.12
k1.26Sng 141.3

James 1

1 a  Gau Jems, paeaeanga ton Deo ga Maron Iesus Kristus.

Nabode laulau toa ne ga ila pagimi lum sangaul igegea rua togita Israel. Gimi atnan lemi tuanga ipu ta abilin ga amamado alele ngan tibur padengada. Leg ado kemi ila pagimi.

Kadonga kulupulupuipamatua gita

2 b  Oaeoaeg, oangga tobanga imata ede ga ede iuotot ngan gimi, manta agera mambe danga tingelgel aea. 3 c  Ngansa gimi aoatai, oangga kadonga iuotot ngan tobanga lemi kadonga lolo matua aea, eine ipaot kadonga ngan madidnga matua. 4Be manta alongean kadonga ngan madidnga matua idae ga ila kapei lolomiai. Toa bedaoa ta gimi ga aot tutui tau ga lemi kadonga kemikemi toa ngada oa ga imata karanga ga ienono.

Oangga sai ele oatainga imata karanga mao, manta ibeta Deo

5 d  Be oangga eaba eta ngan gimi ele oatainga imata karanga mao, manta ibeta Deo. Ngansa Deo ei eaba mamaron ngan gid panua toa ngada ne. Deo idaba eaba eta toa ibeta ei ngan saoa danga oa mao. Be ei ga ibada pan. 6Be eaba toa oa manta ilolo matua ngan Deo ga ilolo ruangada mao. Ngansa eaba sai toa ilolo ruangada, ei mambe ngalu toa rai ipei ga ila ga inam. 7Oangga eaba toa bedane iadi mambe Maron ga ibada danga eta ga ila pan, eine ipakaka ei mulian. 8Ei ilolo matua eta mao. Ngan kadonga toa ngada ne iuangga ikado, ilolo ede ga ede tau.

Posanga ila pagid panua toa leddanga sisid imata karanga mao,ga panua led danga sisid busa

9Oangga oaeda sai ngan iaoa kelede ton Kristus ele danga sisid imata karanga mao, kemi ngan itin igelgel. Ngan Deo imata, ei ieda kapei. 10 e  Be eaba toa ele danga sisid busa, oangga ieda isulug, kemi ngan itin igelgel ngan aea kadonga toa bedaoa. Ngansa eaba sai ilolo ikim tau pat, eine ga iduaea mambe gilgilnga ipur. 11Oangga ado ipara ga idae, aea oanaoana ga ipamalai ipur toa oa ta mole mao imalai ga itap, ta aea sogonga toa oa iduaea. Lalaede toa bedaoa, gid panua toa led danga sisid busa, eine ga tiduaea. Led naurata iuraura maitne be tiduaea.

Deo ikado kemi ngan gita,be idada gita ngankadonga sasat mao

12Kemi tau ngan eaba sai toa imadid matua ngan aea tobanga. Ngansa oangga iasal gid tobanga toa ngada oa, eine ga ibada madonga kemi iman aea lasunga. Gid panua toa tikimkim Deo, ei iposa tautaunga ngan ilasu gid tota bedaoa.

13Oangga tobanga iuangga idada eaba eta ngan kadonga sat, irangrang ngan eaba toa oa ikeo ga Deo idada ei ngan kadonga sat mao. Ngansa kadonga sat eta irangrang ngan idada Deo mao, ga Deo idada eaba eta ngan kadonga sat mao pade. 14Be eaba kelede kelede ilolo buk ga idae ngan kadonga sat oangga ei ele kimnga papaeamao idada ei. Toa bedaoa ta ilolo iparumrum ei mulian ta ipakaka ei ngan nasinga kadonga sat. 15Be kimnga papaeamao toa bedaoa ipaot kadonga sat mambe taine iapa ta ipopo gergeu. Be oangga kadonga sat ilalala ga idae kapei, eine ipaot matenga.

16Oaeoaeg kemikemi, irangrang ngan alongean eaba eta ipakaka gimi mao. 17Saoa danga itutui tau ga tenainga kemikemi toa ngada ne, eine isulug ga inam pagita ngan Deo Tamada ibage. Ei iman ado ga taiko ga gigima tamad. Be ele taranga ipul ei alele mambe gid taranga toa oa mao. Ele kadonga kemikemi ienono lalaede somisomi. Gid danga toa ado igal ianun ga ila mamarae ga kus ta ila bolobolo, Deo ei mambe gid danga toa oa mao ga mao tau. 18 f  Ngan ele tingelgel, isio gita ngan longonga ele posanga tautaunga. Ta ngan edap toa ne ikado ga leda madonga iuot pau. Ei ikado bedane ngansa iuangga rabu ngan danga toa ngada ne ikado ga iuot, ei ikim gita taot mambe annga papau imatua dadangai toa tatenai ga ila pan.

Manta talongo posangaga tanasi pade

19Oaeoaeg kemikemi, manta aoatai kemi ngan posanga ga oaine: Gimi kelede kelede manta adol tangami manmanae ngan longonga posanga. Be irangrang ngan asensen ngan lemi posanga mao. Ga irangrang ngan lolomi bake manmanae mao pade. 20 g  Ngansa gid eababa led kadonga lolo bake aea irangrang ngan ipaot kadonga tutui toa Deo ikim oa mao. 21 h  Tota manta akaput ngan saoa kadonga ikado ga loloda aea muk ga kadonga papaeamao toa iuotot somisomi. Manta adol edami ga isulug ta abada Deo ele posanga mambe annga ipuapua toa ei iarum lolomiai. Posanga toa ne irangrang ngan ibada gimi mulian.

22 i  Be posanga toa gimi alongo, manta anasi pade. Irangrang ngan alongo sapaean mao. Oangga bedaoa, eine apakaka gimi mulian. 23Eaba sai toa ilongo sapaean posanga, be inasi mao, ei iuot mambe eaba ede itlo ianun ta igera imata. 24Igera imata ga kus ta ila, be mole mao imata sapian imata iuot madongan. 25 j  Be Deo ele apu itutui tau. Eine ipola gita ta tatnan madonga paeamao. Oangga eaba sai imata inasi kemi apu toa oa somisomi ta inasi, be imata sapian saoa posanga toa ilongo oa mao, eine Deo ga ikado eaba toa oa ele naurata ga iuot kemi tau.

26 k  Oangga eaba eta ikeo ga ei eaba raring aea be irangrang ngan ipakala ei mulian ngan posanga papaeamao mao, eine ipakaka ei mulian. Ele kadonga raring aea toa oa eine danga sapaean. 27Kadonga raring aea toa itutui tau Deo Tamada imatai ga ikado ga loloda aea muk eta mao, eine ga bedane: Manta takiakia gid asapsape ga akonokono ta talua gid ngan ad kadonga kulupulupu. Ga pade, irangrang ngan talongean kadonga paeamao eta tanoeai aea ibul gita mao.

Copyright information for `BCH