a2.1PA 10.34, Jms 2.9
b2.51Ko 1.26-28
c2.8Wkp 19.18, Mt 19.19, Gal 5.14
d2.9Lo 1.17
e2.10Wkp 19.37, Nam 20.7-12, 24, Mt 5.19
f2.11IM 20.13-14, Lo 5.17-18, Ro 13.9
g2.12Gal 6.2, Jms 1.25, 1Pe 2.16
h2.13Mt 5.7, 18.32-35
i2.151Io 3.17
j2.18Gal 5.6
k2.21OM 22.9-12
l2.22Ibr 11.17-18
m2.23OM 15.6, 2Sto 20.7, Ais 41.8
n2.25Jos 2.1-21, Ibr 11.31

James 2

Irangrang ngan takadokadonga bagbage kelede mao

1 a  Oaeoaeg, gimi lolomi matua ngan ada Maron Iesus Kristus toa ele taranga kapei tau. Tota irangrang ngan akado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau. 2Matami nanan idil ede ga oaine: Oangga eaba ede idol danga sisid kemikemi ga ibage igonga aea pato gol ta inam idudunga ngan lemi rourounga, be eaba ede pade lululunga aea toa ele danga sisid ragragia, ei pade inam idudunga, eine ga akado mado? 3Kado gimi agera eaba toa ele danga sisid kemikemi ta akeo pan bedane, “Nam dio mado ngan mul kemi ga oaine.” Be akeo pan eaba lululunga aea bedane, “Eao la madid ga eoa.” Mao akeo pan bedane, “Eao dio mado tanoeai, boloma ngan aeg.” 4Oangga akado toa bedane, eine lolomi paeamao ta matami inasi gid panua ngan edap itutui mao. Gimi anasi kadonga ede ngan panua toa edad kapeipei, be anasi kadonga ede pade ngan gid panua toa edad mao.

5 b  Oaeoaeg kemikemi, alongo. Gid panua toa led danga sisid tanoeai aea imata karanga mao, Deo isio gid ngansa ikim led kadonga lolo matua aea idae ga ila kapei. Madonga kemi ibageai toa iposa tautaunga ngan pagid panua toa tikim ei, Deo iuangga madonga toa oa iman gid panua toa bedaoa led. 6Be gimi apamaeamaea gid panua toa led danga sisid imata karanga mao na. Matami nanan. Gid panua toa led danga sisid busa, eine tikado kulupu ngan gimi ga tipamadid gimi ngan posanga somisomi. 7Gid panua toa led danga sisid busa, tipapaeabu ngan Kristus ieda kemi toa Deo idol ga idae ngan gimi.

8 c  Deo ele apu kapei ngan madonga ibageai toa ele laulau iposaposa ngan, ikeo ga bedane, “Eao manta kim oaem ede pade mambe kim go mulian.” Oangga anasnasi Deo ele apu kapei toa ne, eine ga lemi kadonga iuot kemi. 9 d  Be oangga akado kadonga bagbage kelede, eine gimi akado kadonga sat, ta apu toa ne ipasolan mambe lemi idil paeamao. 10 e  Ngansa oangga eaba sai inasnasi apu toa ngada oa, be itap ngan apu idil keleta, eine ele idil paeamao lalaede mambe eaba toa itnan apu aea posanga toa ngada oa. 11 f  Ngansa Deo ikeo, “Irangrang ngan apaeabu ngan oainga ngan kadonga arala mao.” Be Deo toa kelede ne ikado posanga ede pade ga bedane, “Irangrang ngan apamate eaba ede pade mao.” Tota oangga eao kado arala mao, be eao pamate eaba ede pade, eine eao laputian apu na.

12 g  Deo ele apu ipola gita ta tatnan madonga paeamao. Be Deo ga imata inasi lemi kadonga ngan nasinga apu toa ne. Ngan lemi posanga ga lemi kadonga toa ngada ne, manta aot mambe panua tinasnasi apu toa ne. 13 h  Eaba sai toa ilolo isat ngan eaba ede pade mao, eine Deo ga ipamadid eaba toa oa ngan posanga, be ilolo isat ngan ei mao. Be eaba sai toa ilolo isat ngan panua padengada, eine ga iasal posanga toa imadid ngan oa.

Kadonga kemi manta itlanleda kadonga lolo matua aea

14Oaeoaeg, oangga eaba ede ikeo ga ilolo matua ngan Deo, be ele kadonga kemi itlan ele kadonga lolo matua aea mao, eine ele kadonga lolo matua aea iman danga sapaean. Kadonga lolo matua aea bedane irangrang ngan ibada ei mulian pade? Mao tau! 15 i  Oangga oaeda aranga mao taine ngan iaoa kelede ton Kristus aea barikia mao ga aea annga imata karanga mao, 16be eaba eta ngan gimi ikado posanga sapaean pan bedane, “Eao lolom itarui ta la. Kemi ngan Deo ibada am barikia pago ga ipan am annga,” posanga toa bedane ga ilua ei madongan? Gimi manta alua ei ngan ele saoa danga toa imata karanga mao. 17Kadonga lolo matua aea eine lalaede toa bedaoa. Oangga kadonga kemi itlan leda kadonga lolo matua aea mao, eine leda kadonga lolo matua aea itautau eta mao. Eine mambe eaba imate.

18 j  Be eaba ede ga iririak ta ikeo, “Deo ibada panua edengada mulian ngan led kadonga lolo matua aea, be ibada panua padengada mulian ngan led kadonga kemikemi.”

Be gau ga nakoli posanga toa ne bedane: Oangga eaba toa oa ele kadonga kemi itlan ele kadonga lolo matua aea mao, irangrang ngan eao pasolan mambe ele kadonga lolo matua aea tautaunga mao. Be gau ga nakado kadonga kemikemi ngan pasolannga mambe leg kadonga lolo matua aea eine tautaunga.
19Eao lolom matua ta keo ga Deo toa kelede oa imamado. Eine kemi, be gid iriau papaeamao, gid pade lolod matua mambe Deo toa kelede oa imamado, be timataud ga tisamimi.

20Eao buobuonga am tau! Oangga lolom matua sapaean be kado kadonga eta kemi mao, lem kadonga lolo matua aea toa ne aea annga eta mao. Eao kim napasolan go mambe posanga toa ne tautaunga na? Longo. 21 k  Mugaeai tibuda Abraam idol inat Aisak ga idae ngan popou tenainga aea ta iman ele tenainga ila pan Deo. Be Deo igera ele kadonga toa bedane ta iuato ei eaba tutui. Eine tautaunga na? 22 l  Gera kemi. Ele kadonga lolo matua aea ilup toman ngan ele kadonga kemikemi, ta ele kadonga kemikemi iparangrang ele kadonga lolo matua aea. 23 m  Ta Deo ele laulau aea posanga ga oaine iuot tautaunga, “Abraam ilolo matua ngan Deo, ta ngan ipu toaine Deo irau posanga ngan ei ta ikeo ga ei eaba tutui.” Ta Deo iuato ei iuae. 24Tota gimi agera, Deo ikado eaba eta ga iuot tutui imatai ngan ele kadonga lolo matua aea sapaean mao. Be Deo ikado ei ga iuot tutui imatai ngan ele kadonga kemikemi.

25 n  Lalaede toa bedaoa, taine edap aea toa Raap iuot tutui Deo imatai ngan ele kadonga kemi, ngansa ei ibada gid panua toa Iosua isula gid ta imudan gid ngan maron kapei Ieriko aea. Ga kus ta isula gid ta tinasi edap ede pade ta tiaoa ga tila. 26Tota taoatai, oangga tautaudida ienono tinidai mao, eine tamate. Be lalaede toa bedaoa, oangga kadonga kemikemi itlan leda kadonga lolo matua aea mao, eine leda kadonga lolo matua aea imate pade.

Copyright information for `BCH