a3.6Mt 12.36-37, 15.11, 18-19
b3.8Ro 3.13
c3.18Mt 5.9, Ibr 12.11

James 3

Manta tagabit kemingan leda posanga

1Oaeoaeg, irangrang ngan panua busa ngan gimi tiuot panua paoatainga ad mao. Ngansa gimi aoatai, muriai oangga Deo ipamadid gita ngan posanga, eine ga inasi edap oanaoana tau ngan patutuinga posanga togai panua paoatainga amai. 2Ngansa gita toa ngada ne tabuobuo ngan edap imata ede ga ede. Be oangga eaba ede ibuobuo eta ngan ele posanga mao, ei eaba tutui tau, ta irangrang ngan ipakala itin toa ngada oa ngan kadonga sat.

3Gita tadol aen kakauede ga itabala os iaoai ta takaukau ngan oaro ta irangrang ngan tapatutui itin toa ngada oa ngan ele lalalanga. Toa bedaoa ta os ilongo lingeda. 4Ga pade matami nanan oaga kapeipei. Gid eine danga kapei tau ga rai kapei isusuran gid ga tila, be kepenga kakauede ipatutui led ladladonga ngan tibur isaoa toa oaga itama ikim ila ngan. 5Lalaede toa bedaoa, maeda eine danga kakauede rabu ngan tinida idanga sisid, be ilasu parimnga ngan ei tau. Matami nanan. Dinga kakauede tau irangrang ngan ian ga ila kapei ta isara saru dodol ga kus. 6 a  Maeda pade eine mambe dinga. Eine tinida idanga kelede rabu ngan tinida idanga toa ngada oa, be irangrang ngan ipapot kadonga papaeamao imata ede ga ede. Ikado ga loloda aea muk ta ipaeabu ngan leda kadonga toa ngada ne mambe dinga isara. Dinga imperno kekelen ipaean dinga toa ne.

7Gita eababa tapamol masilau saksak imata ede ga ede. Tapamol gid man ga paria ga mota ga masilau tad aea pade. Masilau edengada, gid panua tipamol mugaeai ga inam, ga padengada tipamol toa patautene. Ta gid panua tipakala gid ta tilongo linged. 8 b  Be irangrang ngan eaba eta ipakala imae mao. Ngansa maeda irangrang ngan ilongo lingeda mao ga mao tau. Eine mambe nou itekea paeamao toa irangrang ngan ipamate gita.

9Ngan maeda, tasoa Deo Tamada ada Maron ieda. Ga kus ta maeda iposa paeamao ngan gid panua toa Deo ikado gid ga tiuot mambe ei. 10Aoada toa kelede ne ipaot posanga kemikemi ga posanga papaeamao pade. Oaeoaeg, gid kadonga toa bedane manta iuot mao. 11Irangrang ngan eau kemi ga eau masmasi buk ga idae ngan eaumata kelede na? Mao tau! 12Oaeoaeg, irangrang ngan abei fik itautau iuot mambe oliv pade? Be abei oain irangrang ngan itautau iuot mambe fik pade? Mao tau! Toa bedaoa ta posanga kemi toman ngan posanga paeamao irangrang ngan iuotot ngan aoada mao, lalaede mambe eau kemi irangrang ngan iuotot ngan tad mao.

Oatainga tanoeai aeaga oatainga buburiai aea

13Be eaba eta ngan gimi ele oatainga kapei ga ilolo iuatai kemi? Manta ipasolan ele oatainga kapei ngan nasinga kadonga kemikemi. Oangga ele oatainga tautaunga, eine ga isoa ieda mulian mao, be ipasolan ele kadonga kemikemi. 14Be oangga lolomi paeamao ga somisomi ailoilo edap ngan soanga edami mulian, irangrang ngan apakuru ngan lemi oatainga toa oa mao. Toa bedaoa ta gimi apakaka ta apaeabu ngan posanga tautaunga. 15Oatainga toa bedane isulug buburiai ga inama mao. Eine tanoeai aea ga inasi gid kimnga papaeamao tinida aea. Satan ipaot oatainga toa oa. 16Ngansa oangga lolomi paeamao ga ailoilo edap ngan soanga edami mulian, eine kadonga tanga balbal aea ga kadonga papaeamao imata ede ga ede ga iuotot.

17Be sapadua tinasi oatainga tautaunga toa isulug buburiai ga inam, led kadonga ga bedane: gadae ngan danga toa ngada ne, lolod aea danga eta mao, ga tikim kadonga lolo tarui aea pol ngan oaeoaed, ga lolod marum ngan gid, ga tilongolongo posanga, ga lolod isat kapei ngan gid panua, ga led naurata aea annga kemikemi iuotot, ga led kadonga lalaede ngan panua toa ngada ne, ga tipakaka ngan led kadonga mao. 18 c  Be oangga takado ga panua lolod itarui pol ngan gid, kadonga toa ne eine mambe annga ipuapua taearum dadangai. Ta muriai leda kadonga tututui ga iuotot mambe annga imatua dadangai.

Copyright information for `BCH