a5.2Mt 6.19
b5.4Lo 24.14-15
c5.5Lu 16.25
d5.7Lo 11.14, Jer 5.24
e5.8Ro 13.11-12, 1Pe 4.7
f5.11IM 34.6, Jop 1.21-22, 2.10, 42.10-17, Sng 103.8
g5.12Mt 5.34-37
h5.14Mk 6.13
i5.15Mt 17.18-20
j5.171Kin 17.1, 18.1
k5.181Kin 18.42-45
l5.19Gal 6.1
m5.20Snd 10.12, 1Pe 4.8

James 5

Posanga ila pagid panuatoa led danga sisid busaga tipaieiei panua padengada

1Be leg posanga ede pade ga oaine ila pagimi panua toa lemi danga sisid busa. Gimi manta atangtang ga asolil ngan ami kadonga kulupulupu toa teta pade ga iuot ngan gimi! 2 a  Lemi danga sisid imotmot be gid naus tianean ami barikia. 3Lemi pat gol ga silva ienono mole ga aea sapur iuot ngan, ta aea sapur toa ne ga ipasolan lemi mogal buda ga iuot masaeai. Ta Deo ga ipanas gimi ngan kadonga toa ne mambe dinga isalaba gimi. Ngansa teta pade ado muriai ga muriai tau ga iuot, be gimi asuksuk sapaean lemi pat ga danga sisid. 4 b  Gid panua toa tiboko pagimi ngan badanga ami annga dadangai, gimi aol gid tutui mao. Be ega, pat toa gimi adangadangan pagid eine ipasolan lemi mogal buda ga iuot masaeai. Eine mambe paeaeanga titang ga tiansaban Maron Deo Matua Soke Tau. Ta ei ilongo led tandanga na. 5 c  Mugaeai ga inam, lemi madonga tanoeai kemi tau ta iman lemi tingelgel aea kekelen. Apapatub gimi mulian mambe panua tipapatub masilau mud, ga kus ta titotoi. 6Gimi apamadid gid panua tututui ngan posanga sapaean, be tikoli lemi kadonga paeamao eta mao. Be gimi arau gid ga timate.

Manta tapamatua lolodata tamadid matua ngankadonga kulupulupu

7 d  Tota oaeoaeg, manta amadid matua ngan ami kadonga kulupulupu ta asangasanga Maron ele namanga. Gimi aoatai, dadanga itama ilolo matua ga imamado ta isangasanga aoara ga ado tikakado led naurata ga ila irangrang ngan annga itautau iuot kemi dadangai. 8 e  Gimi pade manta apamatua lolomi ngan ami kadonga kulupulupu ta asangasanga Maron. Ngansa teta pade ei ga inam. 9Oaeoaeg, irangrang ngan aririak pol ngan gimi mao. Ngan kado ta amadid ngan posanga. Ngansa Maron toa ipamadid gid panua ngan posanga, ei ta imadmadid atama iaoai!

10Oaeoaeg, matami nanan gid panua toa tibada Deo iaoa mugaeai. Gid tibada ieieinga imata ede ga ede ngan posanga toa tikado ngan Maron ieda, be timadid matua ngan. Gimi manta amadid matua lalaede mambe gid pade. 11 f  Ega, gita taoatai mambe kadonga kemi tau ga iuot ngan gid panua toa timadid matua ga tiasal ad kadonga kulupulupu. Be gimi alongo Iop aea ninipunga pade. Ei ibada ieieinga imata ede ga ede, be imadid matua ngan. Ta gimi agera saoa kadonga Maron ikado ngan luanga ei. Ngansa Maron ei eaba lolo isat aea ga uduannga aea.

Irangrang ngan takadoposanga tautaunga gadae mao

12 g  Oaeoaeg, manta matami nanan danga kapei tau ga oaine: Oangga aposa tautaunga ngan kadonga ede aoangga akado, irangrang ngan aoato Deo ieda ngan pamatuanga lemi posanga mao. Be irangrang ngan aoato danga eta tanoeai ngan pamatuanga lemi posanga mao pade. Be manta akeo ga, “Be. Gau ga nakado.” Oangga mao, akeo ga, “Gau ga nakado mao.” Posanga toa bedane ikaranga. Ngan kado ta Deo ipanas gimi.

Eaba tutui ele raringaea annga ga iuot

13Eaba eta ngan gimi aea kadonga kulupu na? Manta iraring. Be eaba eta ngan gimi itin igelgel na? Manta ikado baunga ngan soanga Maron ieda. 14 h  Be eaba eta ngan gimi idibal na? Manta ibaba gid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus ga tinam pan ta tisama bude ga idae ngan ei ta tiraring ngan luanga ei ngan Maron ieda. 15 i  Ta raring toa tikado ngan led kadonga lolo matua aea, eine ga ikemi eaba toa oa aea dibala. Ta Maron ga ipei ei mulian. Be oangga ele kadonga sat eta, eine Maron ga isamum. 16Tota gimi kelede kelede manta aoaoa pol ngan gimi ngan lemi kadonga sasat. Ta akado raring ngan luanga oaeoaemi ta irangrang ngan aot kemi. Eaba tutui ele raring iura kapei, ta aea annga ga iuot.

17 j  Elaija ei eababa mambe gita. Be iura pakpakia ngan ele raring ta ibeta Deo ngan ipakala aoara. Tota aoara itap mao ga irangrang ngan rai tol ga taiko lima ga ede. 18 k  Ga kus ta iraring pade ta Deo ikado ga aoara itap ta gid annga ipara ga idae tanoeai pade ta itautau iuot.

Oangga oaeda eta isusu ngan Deo ele edap, manta tabada ei mulian

19 l  Oaeoaeg, oangga oaemi eta isusu ngan Deo ele edap ta itnan posanga tautaunga, be eaba eta ngan gimi ilua ei ta ipul ilolo, 20 m  manta matami nanan posanga ga oaine: Eaba sai toa ilua eaba kadonga sat aea toa isusu ngan Deo ele edap ta iluai mulian, ei ibada ei mulian ngan matenga. Ta ngan kadonga toa ne, Deo ga isamum ele kadonga sasat busa.

Copyright information for `BCH