a1.1Ins 17.5, 1Io 1.1-2, PM 19.13
c1.31Ko 8.6, Kol 1.16-17, Ibr 1.2
d1.4Ins 5.26
e1.5Ins 3.19
f1.6Mt 3.1, Lu 1.13-17, 76
h1.9Ins 8.12
i1.13Ins 2.11, 3.3-6, 1Pe 1.23
j1.14Plp 2.7
k1.17IM 34.28, Ro 6.14
l1.18IM 33.20, Ins 6.46, 1Ti 6.16
o1.21Lo 18.15, 18, Mt 11.14
q1.23Ais 40.3
r1.27Ins 1.15
s1.29Ais 53.6-7, 1Pe 1.18-19
t1.30Ins 1.15
u1.32Mt 3.16
v1.34Mt 3.17
w1.40Mt 4.18-20
x1.42Mt 16.18
z1.45Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23
aa1.49Mt 14.33, 16.16, Mk 3.11
ab1.51OM 28.12

John 1

Posanga madonga kemi aeaiuot eababa

1 a  Matamata ngan danga toa ngada ne led otnga, Posanga
1.1Posanga toa Ioanes iposaposa ngan ne, eine Kristus.
ienono. Posanga toa ne ienono toman ngan Deo, be Posanga toa ne eine Deo.
2Ei imamado toman ngan Deo toa matamata oa.

3 c  Ngan ei, ta Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot. Be danga toa ngada ne iuot, eine iuot ngan edap eta pade mao. Iuot ngan ei kekelen. 4 d  Madonga kemi ipu ienono pan, be madonga kemi toa oa, eine iman taranga ngan gid eababa. 5 e  Taranga itara ngan tibur dodom, be irangrang ngan dodom iasal taranga toa oa mao.

6 f  Deo isula eaba ede ga inam ieda Ioanes
1.6Ioanes toa ne eine Ioanes Paliliunga aea. Be Ioanes toa ibode laulau, eine Iesus ele aluagau Ioanes.
.
7Eaba toa oa inam ta ikado posanga ngan taranga toa oa. Ta ikim panua toa ngada ne tilongo ele posanga ta lolod matua ngan. 8Ei taranga toa oa mao, be inam ngan paolanga posanga ngan taranga toa oa. 9 h  Be taranga tautaunga toa itara panua toa ngada ne, tota isulug ga inam tanoeai.

10Ei imamado tanoeai. Ngan ei, ta Deo ikado danga toa ngada ne tanoeai. Be gid panua tanoeai ad tiuatai ngan ei mao. 11Ei ila ngan aea tuanga ipu, be ele panua tibada ei mao. 12Be sapadua tibada ei ga lolod matua ngan ei, tota ilongean gid ga tiuot Deo ele gergeu. 13 i  Gid tiuot Deo ele gergeu ngan tnad ga tamad singid mao, ga kimnga tinida aea mao, ga eaba eta ele kimnga mao pade. Be Deo kekelen ikado gid ga tiuot ele gergeu.

14 j  Be Posanga iuot eababa, ta inam imamado rabu ngan gai. Ta gai agera ele taranga ga iura kapei, eine taranga ton gergeu toa kelede oa Itama isula ei ga inam. Ei iuon ngan kadonga lolo marum aea ga posanga tautaunga.

15Ioanes ipamatua aea posanga ta ibaba ga ikeo, “Eaba toa ne, mugaeai nakeo pagimi ngan ga bedane, ‘Eaba inam muriai ngan gau, ei ieda kapei ngan gau. Ngansa ei imamado mugaeai ngan ado toaiua naot maitne.’”

16Ngansa kadonga lolo marum aea iuon ngan ei. Be ele kadonga lolo marum aea toa ne, ei ipaore ga inam pagita kapei tau. 17 k  Ngansa apu iuot ngan Moses ibage, ta kadonga lolo marum aea ga posanga tautaunga iuot ngan Iesus Kristus ibage. 18 l  Mugaeai ga inam, eaba eta igera Deo mao, be Deo toa kelede oa, imamado Itama isaleai, ei kekelen iaoa inasi pagita ngan Deo.

Ioanes Paliliunga aeaipaola posanga

(Mateus 3.1-12 ga Markus 1.1-8 ga Lukas 3.1-18)

19Ioanes ipaola posanga ngan ado toaiua gid Iuda tisula gid panua tenainga ad ga gid Livai
1.19Gid Livai eine lum ede ngan gid Israel, be Deo isio gid ngan kadonga naurata tenainga aea.
ga tila pan. Gid titnan Ierusalem ga tila ta tibeta ei bedane, “Eao sai?”

20Be ei iuaoa tutui pagid be imudan posanga mao, ta ikeo, “Gau Kristus
1.20Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
mao.”

21 o  Ta tibeta ei, “Be eao sai? Eao Elaija?”

Be ikeo, “Gau mao.”

Ta tikeo, “Be eao eaba toa bada Deo iaoa toa gai asangasanga ne
1.21Mugaeai Moses ikeo ga eaba ede ga inam muriai ta ibada Deo iaoa, ta gid Iuda tisangasanga ei. Gera posanga ngan Lo 18.15.
?”

Be ikeo ga, “Mao.”

22Tota tibeta ei pade bedane, “Be eao sai? Keo pagai ta irangrang ngan akoli posanga tutui ga ila pagid panua toa tisula gai. Eao keo mado ngan eao mulian?”

23 q  Ta ikoli posanga lalaede mambe Aisaia toa ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan ga bedane, “Gau eaba toa nababa ngan tibur modamodanga bedane, ‘Apatutui Maron ele edap.’”

24Be gid panua toa tibetabeta Ioanes oa, gid Parisi tisula gid ga tila pan. 25Ta tibeta ei bedane, “Oangga eao Kristus mao, ga Elaija mao, ga eaba toa ibada Deo iaoa mao, ikamado ga eao paliliu gid panua?”

26Ta Ioanes ikoli led posanga bedane, “Gau napaliliu gid panua ngan eau, be eaba ede imadid rabu ngan gimi, gimi aoatai ngan ei mao. 27 r  Eaba toa oa ga inam muriai ngan gau, be irangrang ngan napola ele su aea oaro mao, ngansa ei iasal gau tau.”

28Be gid kadonga toa oa iuot Betani ngan eau Iordan isal iadag, ngan tibur toa Ioanes ipaliliu gid panua ngan.

Iesus ei Sipsip kakauede ton Deo

29 s  Ngan ado sae, Ioanes igera Iesus ilalala ga inam pan ta ikeo, “Ega, eine Sipsip kakauede ton Deo. Ei isamum kadonga sasat togid panua tanoeai. 30 t  Eaba toa ne, mugaeai nakeo ngan ei bedane, ‘Eaba inam muriai ngan gau, ei ieda kapei ngan gau. Ngansa ei imamado mugaeai ngan ado toaiua naot maitne.’ 31Be gau pade natalingalinga ngan ei. Be napaliliu gid panua ngan eau ta irangrang ngan gid panua Israel tiuatai kemi ngan ei.”

32 u  Be Ioanes ipamatua aea posanga ta ikeo bedane, “Gau nagera Itautau Tutui isulug buburiai ga inam mambe man barur, ta idio imado ngan ei. 33Gau pade natalingalinga ngan ei. Be Deo toa isula gau ngan paliliunga gid panua ngan eau, ikeo pagau bedane, ‘Oangga eao gera Itautau Tutui isulug ga inam pan eaba ede ta idio imado ngan ei, eine eaba toa oa ga ipaliliu gid panua ngan Itautau Tutui.’ 34 v  Be gau nagera gid danga toa ne ngan matag, ta napamatua eaba toa oa aea posanga ta nakeo ga ei Deo Inat.”

Matamata panua toltiuot aluagau ton Iesus

35Ngan ado sae Ioanes imadmadid toa eoa pade toman ngan ele aluagau rua. 36Be igera Iesus ilalala ga ila ta ikeo, “Ega, eine Sipsip kakauede ton Deo.”

37Io, aluagau toa rua oa tilongo ei iposa toa bedaoa ta tila tinasi Iesus. 38Be Iesus ipul imata ta igera gisirua tinasi ei, ta ibeta gid bedane, “Gimi akim saoa?”

Ta tikeo pan bedane, “Rabai, eao mamado sida?” Be posanga idil toa ne “Rabai” ipu mambe Eaba Paoatainga aea.

39Ta ikeo pagisirua, “Anama ta agera.”

Tota gisingada tila ta tigera luma toa ei imamado ngan, ta gisingada tidio timamado ngan ado toaiua. Eiua lailai ngan ado imata pange.

40 w  Be eaba ede ngan gisirua eine Andreas toa Saimon Petrus itar kakau. Mugaeai gisirua tilongo Ioanes iposa ngan Iesus, ta tinasi ei. 41Be Andreas itnan Iesus ga kus ta ila tutui ngan ilonga itar kapei Saimon, ta ikeo pan bedane, “Gai aot ngan Mesaia na.” Posanga idil toa ne “Mesaia” ipu mambe Kristus. 42 x  Ta Andreas ibada ei ga ila pan Iesus.

Idio ta Iesus igera ei ta ikeo, “Eao Saimon, Ioanes inat. Be labone ga ila, gid panua ga tiuato edam Sipas.” Edaeda toa ne ipu eine lalaede mambe Petrus.
1.42Edaeda toa rua neSipas gaPetrus ipu einepat.


Iesus ibaba Pilip ga Nataniel

43Ngan ado sae Iesus iuangga ila Galili, ta igera Pilip ta ikeo pan bedane, “Nasi gau.”

44Be Pilip, ei tuanga Betsaida aea. Eine Andreas ga Petrus led tuanga. 45 z  Idio ta Pilip iuot pan Nataniel ta ikeo pan, “Gai aot pan eaba toa Moses ibode ngan ei ngan laulau apu aea ga gid panua tibada Deo iaoa pade tibode ngan ei. Ei Iesus Nasaret aea, Iosep inat.”

46Be Nataniel ikeo pan bedane, “Irangrang ngan danga eta kemi iuot Nasaret pade?”

Ta Pilip ikeo, “Nam ta gera.”

47Idio ta Iesus igera Nataniel ilalala ga inam ta ikeo ngan ei bedane, “Ega, eine eaba tautaunga ede Israel aea. Kadonga eta pakakanga aea ienono pan mao.”

48Ta Nataniel ibeta ei bedane, “Eao oatai ngan gau madongan?”

Ta Iesus ikeo pan bedane, “Mugaeai ngan Pilip ibaba go, nagera eao mamado abei fik ipuiai.”

49 aa  Ta Nataniel ikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, eao Deo Inat, ga eao Maron kapei togai Israel.”

50Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Nakeo ga nagera go abei fik ipuiai, ta ngan ipu toaine eao lolom matua ngan gau na? Muriai eao ga gera danga kapeipei iasal danga toa ne.” 51 ab  Ta ikeo pade bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, gimi ga agera bubur ipokakai, ta gid anggelo ton Deo tidae ga tisulug pan Eaba Inat.”

Copyright information for `BCH